EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:042:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 42, 24 luty 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 42

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 50
24 lutego 2007


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości

2007/C 042/01

Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejDz.U. C 20 z 27.1.2007.

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2007/C 042/02

Sprawa C-251/04: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 11 stycznia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuł 1 i 2 pkt 1 rozporządzenia (EWG) nr 3577/92 — Transport — Swoboda świadczenia usług — Kabotaż morski — Usługa holownicza na otwartym morzu)

2

2007/C 042/03

Sprawa C-404/04 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 11 stycznia 2007 r. — Technische Glaswerke Ilmenau GmbH przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich i Schott AG, uprzednio Schott Glas (Odwołanie — Pomoc państwa — Artykuł 87 ust. 1 WE — Zawarte w umowie przyrzeczenie zapłaty — Odpadnięcie istotnego warunku umowy — Nowe zarzuty i argumenty — Zastąpienie uzasadnienia — Wniosek o przesłuchanie świadków — Kryterium wierzyciela prywatnego — Uzasadnienie wyroku Sądu — Określenie kwoty pomocy — Artykuł 87. ust. 3 lit. c) WE — Prawo do bycia wysłuchanym — Naruszenie, w odniesieniu do danego państwa członkowskiego, prawa do obrony)

2

2007/C 042/04

Sprawa C-1/05: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 9 stycznia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Länsrätten i Stockholms län — Migrationsdomstolen — Szwecja) — Yunying Jia przeciwko Migrationsverket (Swoboda przedsiębiorczości — Artykuł 43 WE — Dyrektywa 73/148/EWG — Obywatel państwa członkowskiego prowadzący działalność na własny rachunek w innym państwie członkowskim — Prawo pobytu wstępnego małżonka, jeśli wstępny i małżonek są obywatelami państwa trzeciego — Obowiązek po stronie wstępnego zgodnego z prawem przebywania w państwie członkowskim w chwili, gdy dołącza do swojej rodziny w państwie członkowskim prowadzenia działalności — Wymagane dowody dla uznania za wstępnego na utrzymaniu)

3

2007/C 042/05

Sprawa C-40/05: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 11 stycznia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Överklagandenämnden för Högskolan (Szwecja) — Kaj Lyyski przeciwko Umeå universitet (Swoboda przepływu pracowników — Artykuł 39 WE — Przeszkody — Kształcenie zawodowe — Nauczyciele — Odrzucenie kandydata do kształcenia, zatrudnionego w szkole w innym państwie członkowskim)

3

2007/C 042/06

Sprawa C-175/05: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 11 stycznia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 92/100/EWG — Prawo autorskie — Najem i użyczenie — Wyłączne prawo zezwalania na oddanie utworu w użyczenie publiczne — Odstępstwo — Zasady wynagradzania — Wyłączenie — Zakres)

4

2007/C 042/07

Sprawa C-183/05: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 11 stycznia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 92/43 — Artykuł 12 ust. 1 i 2, art. 13 ust. 1 lit. b) i art. 16 — Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory — Ochrona gatunków)

4

2007/C 042/08

Sprawa C-208/05: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 11 stycznia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sozialgericht Berlin — Niemcy) — Innovative Technology Center GmbH (ITC) przeciwko Bundesagentur für Arbeit (Swobodny przepływ pracowników — Swobodne świadczenie usług — Uregulowania krajowe — Zapłata przez państwo członkowskie wynagrodzenia należnego prywatnej agencji pośrednictwa pracy z tytułu znalezienia zatrudnienia — Praca podlegająca obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu w tym państwie — Ograniczenie — Względy uzasadniające — Proporcjonalność)

5

2007/C 042/09

Sprawa C-265/05: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 16 stycznia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation — Chambre civile — Francja) — José Perez Naranjo przeciwko Caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie (Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 — Artykuł 4 ust. 2a, art. 10a i 95b — Zasiłek uzupełniający z tytułu starości — Przepisy krajowe uzależniające przyznanie tego zasiłku od warunku miejsca zamieszkania — Specjalne świadczenia nieskładkowe — Wpisanie do załącznika IIa rozporządzenia nr 1408/71)

5

2007/C 042/10

Sprawa C-269/05: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 11 stycznia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuł 1 rozporządzenia (EWG) nr 4055/86 — Transport morski — Opłata portowa stosowana w przypadku statków pasażerskich i towarowych — Opłata portowa stosowana w przypadku pojazdów transportowanych promami samochodowymi — Dyskryminacja)

6

2007/C 042/11

Sprawa C-279/05: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 11 stycznia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez College van Beroep voor het bedrijfsleven — Niderlandy) — Vonk Dairy Products BV przeciwko Productschap Zuivel (Rolnictwo — Wspólna organizacja rynku — Ser — Artykuły 16-18 rozporządzenia (EWG) nr 3665/87 — Refundacje wywozowe zróżnicowane — Niemal bezpośredni ponowny wywóz z kraju przywozu — Dowód nieuczciwej praktyki — Zwrot nienależnego świadczenia — Artykuł 3 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (CE, Euratom) nr 2988/95 — Nieprawidłowość ciągła lub powtarzająca się)

7

2007/C 042/12

Sprawa C-384/05: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 11 stycznia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden) — Johan Piek przeciwko Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Mleko i przetwory mleczne — Opłata dodatkowa od mleka — Specjalna ilość referencyjna — Artykuł 3 pkt 1 akapit drugi rozporządzenia (EWG) nr 857/84)

7

2007/C 042/13

Sprawa C-400/05: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 11 stycznia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden — Niderlandy) — B.A.S. Trucks BV przeciwko Staatssecretaris van Financiën (Wspólna taryfa celna — Nomenklatura Scalona — Klasyfikacja taryfowa — Podpozycja 8704 10 — Pojazd zaprojektowany do użytku na budowach, przeznaczony do przewozu i wyładunku materiałów, a także do użytku na drogach publicznych)

8

2007/C 042/14

Sprawa C-487/06 P: Odwołanie od wyroku wydanego w dniu 13 września 2006 r. w sprawie T-210/02 British Aggregates Association przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich wniesione w dniu 27 listopada 2006 r. przez British Aggregates Association

8

2007/C 042/15

Sprawa C-495/06 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (izba druga) wydanego w dniu 3 października 2006 r. w sprawie T-171/05 Bart Nijs przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu, wniesione w dniu 1 grudnia 2006 r. przez Barta Nijsa

9

2007/C 042/16

Sprawa C-497/06 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) wydanego w dniu 13 września 2006 r. w sprawie T-226/01 CAS Succhi di Frutta SpA przeciwko Komisji wniesione w dniu 5 grudnia 2006 r. przez CAS Succhi di Frutta SpA

10

2007/C 042/17

Sprawa C-500/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Giudice di pace di Genova (Włochy) w dniu 8 grudnia 2006 r. — Corporación Dermoestética SA przeciwko To Me Group Advertising Media

10

2007/C 042/18

Sprawa C-501/06 P: Odwołanie od wyroku wydanego w dniu 27 września 2006 r. w sprawie T-168/01 GlaxoSmithKline Services Unlimited przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 11 grudnia 2006 r. przez GlaxoSmithKline Services Unlimited (GSK), wcześniej zwaną jako Glaxo Wellcome plc

11

2007/C 042/19

Sprawa C-504/06: Skarga wniesiona w dniu 13 grudnia 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej.

11

2007/C 042/20

Sprawa C-505/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione tributaria regionale di Genova (Włochy) w dniu 12 czerwca 2006 r. — Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova przeciwko Euricom SpA

12

2007/C 042/21

Sprawa C-512/06 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) wydanego w dniu 10 października 2006 r. w sprawie T-302/03 PTV Planung Transport Verkehr AG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 18 grudnia 2006 r. przez PTV Planung Transport Verkehr AG

12

2007/C 042/22

Sprawa C-513/06 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba w powiększonym składzie) wydanego w dniu 27 września 2006 r. w sprawie T-168/01: GlaxoSmithKline Services Unlimited, dawniej Glaxo Wellcome plc przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 18 grudnia 2006 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich

13

2007/C 042/23

Sprawa C-516/06 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji wydanego w dniu 27 września 2006 r. w sprawie T-153/04 Ferriere Nord SpA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 20 grudnia 2006 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich

14

2007/C 042/24

Sprawa C-517/06: Skarga wniesiona w dniu 20 grudnia 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii

14

2007/C 042/25

Sprawa C-518/06: Skarga wniesiona w dniu 20 grudnia 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

15

2007/C 042/26

Sprawa C-521/06 P: Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) wydanego w dniu 26 września 2006 r. w sprawie T-94/05 Athinaïki Techniki AE przeciwko Komisji wniesione w dniu 21 grudnia 2006 r. przez Athinaïki Techniki AE

16

2007/C 042/27

Sprawa C-522/06: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

16

2007/C 042/28

Sprawa C-523/06: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Finlandii

17

2007/C 042/29

Sprawa C-525/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van koophandel Hasselt w dniu 22 grudnia 2006 r. — NV de Nationale Loterij przeciwko BVBA Customer Service Agency

17

2007/C 042/30

Sprawa C-526/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niederlandy) w dniu 27 grudnia 2006 r. — Staatssecretaris van Financiën przeciwko Road Air Logistics Customs BV

18

2007/C 042/31

Sprawa C-528/06: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

18

2007/C 042/32

Sprawa C-529/06: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

18

2007/C 042/33

Sprawa C-530/06: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

19

2007/C 042/34

Sprawa C-531/06: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

19

2007/C 042/35

Sprawa C-534/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione (Włochy) w dniu 27 grudnia 2006 r. — Industria Lavorazione Carni Ovine przeciwko Regione Lazio

19

2007/C 042/36

Sprawa C-1/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Siegen (Niemcy), w dniu 3 stycznia 2007 r. — postępowanie karne przeciwko Frankowi Weberowi

20

2007/C 042/37

Sprawa C-4/07: Skarga wniesiona w dniu 11 stycznia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

20

2007/C 042/38

Sprawa C-5/07: Skarga wniesiona w dniu 12 stycznia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

20

2007/C 042/39

Sprawa C-219/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 7 grudnia 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

21

 

Sąd Pierwszej Instancji

2007/C 042/40

Przydział sędziów do izb

22

2007/C 042/41

Sprawa T-365/06: Skarga wniesiona w dniu 1 grudnia 2006 r. — Bateaux Mouches przeciwko OHIM — Castanet (Bateaux Mouches)

23

2007/C 042/42

Sprawa T-369/06: Skarga wniesiona w dniu 7 grudnia 2006 r. — Holland Malt przeciwko Komisji

23

2007/C 042/43

Sprawa T-371/06: Skarga wniesiona w dniu 4 grudnia 2007 r. — Niemcy przeciwko Komisji

24

2007/C 042/44

Sprawa T-372/06: Skarga wniesiona w dniu 11 grudnia 2006 r. — Bomba Energia Getränke przeciwko OHIM — Eckes-Granini (Bomba)

25

2007/C 042/45

Sprawa T-373/06: Skarga wniesiona w dniu 13 grudnia 2006 r. — Rath przeciwko OHIM — Grandel (Epican Forte)

25

2007/C 042/46

Sprawa T-374/06: Skarga wniesiona w dniu 13 grudnia 2006 r. — Rath przeciwko OHIM — Grandel (Epican)

26

2007/C 042/47

Sprawa T-375/06: Skarga wniesiona w dniu 14 grudnia 2006 r. — Viega przeciwko Komisji

26

2007/C 042/48

Sprawa T-376/06: Skarga wniesiona w dniu 14 grudnia 2006 r. — przez Legris Industries przeciwko Komisji

27

2007/C 042/49

Sprawa T-377/06: Skarga wniesiona w dniu 14 grudnia 2006 r. — Comap przeciwko Komisji

28

2007/C 042/50

Sprawa T-379/06: Skarga wniesiona w dniu 14 grudnia 2006 r. — Kaimer i inni przeciwko Komisji

29

2007/C 042/51

Sprawa T-381/06: Skarga wniesiona w dniu 15 grudnia 2006 r. — FRA.BO przeciwko Komisji

29

2007/C 042/52

Sprawa T-382/06: Skarga wniesiona w dniu 15 grudnia 2006 r. — Tomkins przeciwko Komisji

30

2007/C 042/53

Sprawa T-391/06: Skarga wniesiona w dniu 19 grudnia 2006 r. — Karstadt Quelle przeciwko OHIM

31

2007/C 042/54

Sprawa T-392/06: Skarga wniesiona w dniu 20 grudnia 2006 r. — Union Investment Privatfonds przeciwko OHIM — Unicre-Cartão International De Crédito (unibanco)

31

2007/C 042/55

Sprawa T-394/06: Skarga wniesiona w dniu 11 grudnia 2006 r. — Włochy przeciwko Komisji

32

2007/C 042/56

Sprawa T-395/06: Skarga wniesiona w dniu 14 grudnia 2006 r. — Włochy przeciwko Komisji

32

2007/C 042/57

Sprawa T-396/06: Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2006 r. — Komisja przeciwko TGA Technische Gebäudeausrüstung Chemnitz

33

2007/C 042/58

Sprawa T-397/06: Skarga wniesiona w dniu 16 grudnia 2006 r. — DOW AgroSciences przeciwko EFSA

33

2007/C 042/59

Sprawa T-398/06: Skarga wniesiona w dniu 15 grudnia 2006 r. — Unicredito Italiano SpA przeciwko OHIM — Union Investment Privatfonds (1 Unicredit)

33

2007/C 042/60

Sprawa T-399/06: Skarga wniesiona w dniu 27 grudnia 2006 r. — giropay przeciwko OHIM (GIROPAY)

34

2007/C 042/61

Sprawa T-401/06: Skarga wniesiona w dniu 28 grudnia 2006 r. — Brosmann Footwear (HK) i in. przeciwko Radzie

34

2007/C 042/62

Sprawa T-402/06: Skarga wniesiona w dniu 27 grudnia 2006 r. — Hiszpania przeciwko Komisji

35

2007/C 042/63

Sprawa T-403/06: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2006 r. — Belgia przeciwko Komisji

36

2007/C 042/64

Sprawa T-404/06 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 26 października 2006 r. w sprawie F-1/05 Landgren przeciwko Europejskiej Fundacji Kształcenia wniesione w dniu 22 grudnia 2006 r. przez Europejską Fundację Kształcenia

37

2007/C 042/65

Sprawa T-405/06: Skarga wniesiona w dniu 27 grudnia 2006 r. — Arcelor i in. przeciwko Komisji

37

2007/C 042/66

Sprawa T-406/06: Skarga wniesiona w dniu 28 grudnia 2006 r. — Evropaïki Dynamiki przeciwko Komisji

38

2007/C 042/67

Sprawa T-407/06: Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2006 r. — Zhejiang Aokang Shoes przeciwko Radzie

38

2007/C 042/68

Sprawa T-408/06: Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2006 r. — Wenzhou Taima Shoes przeciwko Radzie

39

2007/C 042/69

Sprawa T-409/06: Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2006 r. — Sun Sang Kong Yuen Shoes Factory przeciwko Radzie

39

2007/C 042/70

Sprawa T-410/06: Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2006 r. — Foshan City Nanhai Golden Step Industrial przeciwko Radzie

40

2007/C 042/71

Sprawa T-411/06: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2006 r. — SO.GE.L.MA. przeciwko EAR

40

2007/C 042/72

Sprawa T-412/06: Skarga wniesiona w dniu 29 grudnia 2006 r. — Vitro Corporativo przeciwko OHIM

41

2007/C 042/73

Sprawa T-413/06 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 9 października 2006 r. w sprawie F-53/06 Gualtieri przeciwko Komisji, wniesione w dniu 22 grudnia 2006 r.

42

2007/C 042/74

Sprawa T-414/06 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 19 października 2006 r. w sprawie F-114/05 Philippe Combescot przeciwko Komisji, wniesione w dniu 27 grudnia 2006 r. przez Philippe Combescota

42

2007/C 042/75

Sprawa T-415/06 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 19 października 2006 r. w sprawie F-59/05 De Smedt przeciwko Komisji, wniesione w dniu 29 grudnia 2006 r. przez De Smedt

43

2007/C 042/76

Sprawa T-416/06: Skarga wniesiona w dniu 29 grudnia 2006 r. — Sumitomo Chemical Agro Europe SAS przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

43

2007/C 042/77

Sprawa T-4/07: Skarga wniesiona w dniu 5 stycznia 2007 r. — Sanofi-Aventis przeciwko OHIM — AstraZeneca

44

2007/C 042/78

Sprawa T-97/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 grudnia 2006 r. — Neoperl przeciwko OHIM (Wyobrażenie rury sanitarnej)

45

 

Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

2007/C 042/79

Sprawa F-92/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 16 stycznia 2007 r. — Genette przeciwko Komisji (Urzędnicy — Emerytury — Uprawnienia emerytalne nabyte przed rozpoczęciem służby we Wspólnotach — Przeniesienie do systemu wspólnotowego — Wycofanie wniosku o przeniesienie uprawnień w celu powołania się na nowe korzystniejsze postanowienia)

46

2007/C 042/80

Sprawa F-115/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (izba pierwsza) z dnia 16 stycznia 2007 r. — Vienne przeciwko Parlamentowi (Służba publiczna — Obowiązek pomocy spoczywający na administracji — Odmowa — Transfer uprawnień emerytalnych nabytych w Belgii)

46

2007/C 042/81

Sprawa F-119/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 16 stycznia 2007 r. — Gesner przeciwko OHIM (Urzędnicy — Inwalidztwo — Oddalenie wniosku o powołanie komitetu ds. inwalidztwa)

47

2007/C 042/82

Sprawa F-126/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 16 stycznia 2007 r. — Borbély przeciwko Komisji (Urzędnicy — Zwrot kosztów — Dodatek na zagospodarowanie — Dieta dzienna — Zwrot kosztów podróży w związku z rozpoczęciem służby — Miejsce zatrudnienia — Prawa do nieograniczonego orzekania)

47

2007/C 042/83

Sprawa F-3/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 16 stycznia 2007 r. — Franki i. in. przeciwko Komisji (Służba publiczna — Obowiązek pomocy spoczywający na administracji — Odmowa — Transfer uprawnień emerytalnych nabytych w Belgii)

47

2007/C 042/84

Sprawa F-147/06: Skarga wniesiona w dniu 27 grudnia 2006 r. — Dragoman przeciwko Komisji

48

2007/C 042/85

Sprawa F-148/06: Skarga wniesiona w dniu 28 grudnia 2006 r. — Collée przeciwko Parlamentowi

48

2007/C 042/86

Sprawa F-1/07: Skarga wniesiona w dniu 3 stycznia 2007 r. — Chassagne przeciwko Komisji

49


PL

 

Top