Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:318:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 318, 23 grudzień 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 318

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 49
23 grudnia 2006


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Akty przygotowawcze

 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

429. sesja plenarna w dniach 13-14 września 2006 r.

2006/C 318/1

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Zrównoważony rozwój jako siła napędowa przemian w przemyśle”

1

2006/C 318/2

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Zarządzanie terytorialne przemianami w przemyśle: rola partnerów społecznych i wkład programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji”

12

2006/C 318/3

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie „Wkład wspieranego przez technologie informatyczne kształcenia przez całe życie w konkurencyjność Europy, przemiany w przemyśle oraz rozwój kapitału społecznego”

20

2006/C 318/4

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Usługi a europejski przemysł wytwórczy: interakcje i wpływ na zatrudnienie, konkurencyjność i wydajność”

26

2006/C 318/5

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji COM(2006) 91 wersja ostateczna — 2006/0033 (COD)

38

2006/C 318/6

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykonywania praw głosu przez akcjonariuszy spółek posiadających siedzibę statutową w Państwie Członkowskim i których akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym i zmieniającej dyrektywę 2004/109/WE COM (2005) 685 wersja ostateczna — 2005/0212 (COD)

42

2006/C 318/7

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne zasady dla dostarczania podstawowych informacji w sprawie parytetów siły nabywczej (PPP) oraz ich wyliczenia i rozpowszechnienia COM(2006) 135 wersja ostateczna — 2006/0042 (COD)

45

2006/C 318/8

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie elektronicznego środowiska dla urzędów celnych i handlu COM(2005) 609 końcowy — 2005/0247 (COD)

47

2006/C 318/9

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie realizacji wspólnotowego programu lizbońskiego: wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniającej dyrektywy 97/7/WE, 2000/12/WE i 2002/65/WE COM(2005) 603 wersja ostateczna — 2005/0245 (COD)

51

2006/C 318/10

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) COM(2005) 650 wersja ostateczna — 2005/0261 (COD)

56

2006/C 318/11

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy pojazdów, zmieniającego dyrektywę 72/306/EWG i dyrektywę .../.../WE COM(2005) 683 końcowy — 2005/0282 (COD)

62

2006/C 318/12

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie turystyki socjalnej w Europie

67

2006/C 318/13

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw COM(2006) 66 wersja ostateczna — 2006/0020 (COD)

78

2006/C 318/14

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni COM(2006) 93 wersja ostateczna — 2006/0031 (COD)

83

2006/C 318/15

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczącego strategii tematycznej w sprawie środowiska miejskiego COM(2005) 718 wersja ostateczna — SEC(2006) 16

86

2006/C 318/16

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie przyszłości rolnictwa na obszarach o niekorzystnych warunkach naturalnych (regiony górskie, wyspiarskie i ultraperyferyjne)

93

2006/C 318/17

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Sprostać wyzwaniu zmian klimatu — rola społeczeństwa obywatelskiego”

102

2006/C 318/18

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie usuwania zwłok zwierzęcych i wykorzystania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego

109

2006/C 318/19

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie specjalnych środków w celu wsparcia hodowli jedwabników (wersja skodyfikowana) COM(2006) 4 wersja ostateczna — 2006/0003 CNS

114

2006/C 318/20

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń w zakresie wprowadzania do obrotu niektórych urządzeń pomiarowych zawierających rtęć COM(2006) 69 wersja ostateczna — 2006/0018 (COD)

115

2006/C 318/21

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie poprawy sytuacji ekonomicznej w sektorze rybołówstwa COM(2006) 103 wersja ostateczna

117

2006/C 318/22

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie glukozy i laktozy (wersja skodyfikowana) COM(2006) 116 wersja ostateczna — 2006/0038 CNS

122

2006/C 318/23

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego

123

2006/C 318/24

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Imigracja w UE a polityka integracji — współpraca między władzami regionalnymi i lokalnymi a organizacjami społeczeństwa obywatelskiego”

128

2006/C 318/25

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie nowej roli europejskich rad zakładowych w promowaniu integracji europejskiej

137

2006/C 318/26

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie udziału społeczeństwa obywatelskiego w walce z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem

147

2006/C 318/27

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie jakości życia zawodowego, wydajności oraz zatrudnienia w kontekście globalizacji i przemian demograficznych

157

2006/C 318/28

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Obywatelstwo europejskie i sposoby jego uwidaczniania i urzeczywistniania”

163

2006/C 318/29

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Plan działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2006 — 2010 COM(2006) 92 wersja ostateczna

173

2006/C 318/30

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie paneuropejskich korytarzy transportowych w latach 2004-2006

180

2006/C 318/31

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Zaopatrzenie UE w energię — strategia optymalizacji”

185

2006/C 318/32

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie — wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zgodności z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery — COM(2005) 586 wersja ostateczna — 2005/0236 (COD) — wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich — COM(2005) 587 wersja ostateczna — 2005/237 (COD) — wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli państwa portu — COM(2005) 588 wersja ostateczna — 2005/0238 (COD) — wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/59/WE ustanawiającą wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków — COM(2005) 589 wersja ostateczna — 2005/239 (COD) — wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej podstawowe zasady regulujące postępowanie dochodzeniowe w sprawie wypadków w sektorze transportu morskiego i zmieniającej dyrektywy 1999/35/WE i 2002/59/WE — COM(2005) 590 wersja ostateczna — 2005/240 (COD) — wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morzu i wodach śródlądowych z tytułu wypadków — COM(2005) 592 wersja ostateczna — 2005/0241 (COD) — wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności cywilnej i gwarancji finansowych armatorów — COM(2005) 593 wersja ostateczna — 2005/242 (COD)

195

2006/C 318/33

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej COM(2005) 646 końcowy — 2005/0260 (COD)

202

2006/C 318/34

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Program GALILEO: pomyślne utworzenie Europejskiego Organu Nadzoru”

210

2006/C 318/35

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji w sprawie promocji żeglugi śródlądowej NAIADES — Zintegrowany Europejski Program Działań na Rzecz Żeglugi Śródlądowej COM(2006) 6 końcowy

218

2006/C 318/36

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Niwelowanie różnic w dostępie do łączy szerokopasmowych”COM(2006) 129 wersja ostateczna

222

2006/C 318/37

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 417/2002 w sprawie przyspieszonego wprowadzania konstrukcji podwójnokadłubowej lub równoważnego rozwiązania w odniesieniu do tankowców pojedynczokadłubowych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2978/94 COM(2006) 111 wersja ostateczna — 2006/0046 (COD)

229


PL

 

Top