EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:309:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 309, 16 grudzień 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 309

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 49
16 grudnia 2006


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Akty przygotowawcze

 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

428. sesja plenarna w dniach 5-6 lipca 2006 r.

2006/C 309/1

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Regulacja konkurencji a ochrona konsumentów”

1

2006/C 309/2

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego – Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów: Badania naukowe i innowacje jako inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia – wspólna koncepcja”COM(2005) 488 wersja ostateczna

10

2006/C 309/3

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspomnianej powyżej COM(2005) 567 końcowy – 2005/0227 (COD)

15

2006/C 309/4

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów — Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego: Strategia w zakresie uproszczenia otoczenia regulacyjnego COM(2005) 535 końcowy

18

2006/C 309/5

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku COM(2005) 608 końcowy — 2005/0246 (COD)

22

2006/C 309/6

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie Białej księgi na temat polityki w dziedzinie usług finansowych na lata 2005-2010 COM(2005) 629 wersja ostateczna

26

2006/C 309/7

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zatwierdzającej przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie w dniu 2 lipca 1999 r.COM(2005) 687 wersja ostateczna — 2005/0273 (CNS) i wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 6/2002 i (WE) nr 40/94 w celu nadania skuteczności przystąpieniu Wspólnoty Europejskiej do aktu genewskiego do Porozumienia haskiego dotyczącego międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych COM(2005) 689 wersja ostateczna — 2005/0274 (CNS)

33

2006/C 309/8

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007 — 2013) COM(2005) 705 wersja ostateczna — 2005/0277 (COD)

35

2006/C 309/9

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady (Euratom) ustanawiającego zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007 — 2011) COM(2006) 42 wersja ostateczna — 2006/0014 (CNS)

41

2006/C 309/10

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku w sprawie rozporządzenia Rady uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 4056/86 określające szczegółowe zasady stosowania art. 85 i 86 do transportu morskiego oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1/2003 w zakresie rozszerzenia jego zakresu na usługi kabotażu i międzynarodowe usługi trampowe COM(2005) 651 wersja ostateczna/2 — 2005/0264 (COD)

46

2006/C 309/11

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie bezpieczeństwa ruchu lotniczego

51

2006/C 309/12

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów COM (2005) 667 końcowy 2005/0281 (COD)

55

2006/C 309/13

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego – Plan działania 2006-2008 w sprawie uproszczenia i udoskonalenia Wspólnej Polityki Rybołówstwa COM(2005) 647 wersja ostateczna

60

2006/C 309/14

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów „Strategia tematyczna w sprawie zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych”COM(2005) 670 końcowy — [SEC(2005) 1683 + SEC(2005) 1684]

67

2006/C 309/15

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie zwalczania tarcznika niszczyciela COM(2006) 123 wersja ostateczna — 2006/0040 (CNS)

71

2006/C 309/16

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zagrożeń i problemów związanych z zaopatrzeniem przemysłu europejskiego w surowce

72

2006/C 309/17

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego systemu zintegrowanych statystyk na temat zabezpieczenia społecznego (ESSPROS) COM(2006) 11 wersja ostateczna — 2006/0004 (COD)

78

2006/C 309/18

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie stosunków między UE a Andyjską Wspólnotą Narodów

81

2006/C 309/19

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie przyszłości polityki wymiaru północnego

91

2006/C 309/20

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie europejskiej polityki sąsiedztwa

96

2006/C 309/21

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (//WE, Euratom) COM(2006) 99 wersja ostateczna — 2006/0039 (CNS)

103

2006/C 309/22

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie zwolnienia towarów przywożonych przez osoby podróżujące z krajów trzecich z podatku od wartości dodanej oraz podatku akcyzowego COM(2006) 76 wersja ostateczna — 2006/0021 (CNS)

107

2006/C 309/23

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego: rozbudzanie ducha przedsiębiorczości poprzez edukację i kształcenie”COM(2006) 33 wersja ostateczna

110

2006/C 309/24

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie Białej księgi w sprawie europejskiej polityki komunikacyjnej COM(2006) 35 końcowy

115

2006/C 309/25

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Spójność społeczna: wypełnić treścią europejski model społeczny”

119

2006/C 309/26

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Rola organizacji społeczeństwa obywatelskiego w stosowaniu wspólnotowej polityki spójności i rozwoju regionalnego”

126

2006/C 309/27

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa w celu realizacji europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR) COM(2005) 602 wersja ostateczna — 2005/0235 (CNS)

133

2006/C 309/28

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie przyszłości usług użyteczności publicznej

135


PL

 

Top