EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:296E:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CE 296, 06 grudzień 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 296E

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 49
6 grudnia 2006


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   (komunikat)

 

PARLAMENT EUROPEJSKI

 

SESJA 2006 — 2007

 

Posiedzenia z 26 i 27 kwietnia 2006

 

Środa, 26 kwietnia 2006 r.

2006/C 296E/01

PROTOKÓŁ

1

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Wznowienie sesji

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Składanie dokumentów

Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)

Przesunięcie środków

Skład Parlamentu

Nazwa delegacji

Porządek dzienny

Dwadzieścia lat po katastrofie w Czarnobylu: lekcje na przyszłość (debata)

Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (debata)

Wstrzymanie pomocy dla Autonomii Palestyńskiej (debata)

Wzmocnione partnerstwo między Unią Europejską a Ameryką Łacińską (debata)

Zmiana Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów (debata)

Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

Absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok 2004 (debata)

Zarządzanie aktywami (debata)

Pomoc publiczna na rzecz innowacji (debata)

Porządek dzienny następnego posiedzenia

Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

15

 

Czwartek, 27 kwietnia 2006 r.

2006/C 296E/02

PROTOKÓŁ

17

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Otwarcie posiedzenia

Bezpieczeństwo drogowe: zapewnić obywatelom możliwość elektronicznego powiadamiania o wypadkach — eCall (debata)

Promowanie wielojęzyczności i nauki języków w UE (debata)

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Głosowanie

Nazwa delegacji międzyparlamentarnej D14 (głosowanie)

Wspólnotowa skala klasyfikacji tusz dorosłego bydła * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Reguły konkurencji w odniesieniu do produkcji rolnej i handlu produktami rolnymi * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Uruchomienie Funduszu Solidarności UE (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Projekt budżetu korygującego nr 1/2006 * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Przydział kontyngentów wodorochlorofluorowęglowodorów w odniesieniu do nowych państw członkowskich ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Konwencja dotycząca wzmocnienia Międzyamerykańskiej Komisji ds. Tuńczyka Tropikalnego *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Konwencja UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form ekspresji kulturalnej * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Wydatki w dziedzinie weterynarii * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Wymagania w zakresie zdrowia zwierząt i produktów akwakultury * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Przejście z nadawania analogowego na cyfrowe: szansa dla europejskiej polityki audiowizualnej i dla różnorodności kulturowej (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Wzmocnione partnerstwo między Unią Europejską a Ameryką Łacińską (głosowanie)

Umowa w sprawie rybołówstwa morskiego WE — Mauretania * (głosowanie)

Zmiana Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów (głosowanie)

Absolutorium 2004: Sekcja III, Komisja (głosowanie)

Absolutorium 2004: Sekcja I, Parlament Europejski (głosowanie)

Absolutorium 2004: Sekcja II, Rada (głosowanie)

Absolutorim 2004: Sekcja IV, Trybunał Sprawiedliwości (głosowanie)

Absolutorium 2004: Sekcja V, Trybunał Obrachunkowy (głosowanie)

Absolutorium 2004: Sekcja VI, Komitet Ekonomiczno-Społeczny (głosowanie)

Absolutorium 2004: Sekcja VII, Komitet Regionów (głosowanie)

Absolutorium 2004: Sekcja VIII A, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (głosowanie)

Absolutorium 2004: Sekcja VIII B, Europejski Inspektor Ochrony Danych (głosowanie)

Absolutorium 2004: 6., 7., 8. i 9. Europejski Fundusz Rozwoju (głosowanie)

Absolutorium 2004: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (głosowanie) .

Absolutorium 2004: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (głosowanie)

Absolutorium 2004: Europejska Agencja Odbudowy (głosowanie)

Absolutorium 2004: Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii (głosowanie) .

Absolutorium 2004: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (głosowanie)

Absolutorium 2004: Europejska Agencja Ochrony Środowiska (głosowanie)

Absolutorium 2004: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (głosowanie)

Absolutorium 2004: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (głosowanie)

Absolutorium 2004: Europejska Agencja ds. Oceny Produktów Leczniczych (głosowanie)

Absolutorium 2004: Eurojust (głosowanie)

Absolutorium 2004: Europejska Fundacja ds. Szkolenia (głosowanie)

Absolutorium 2004: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (głosowanie)

Absolutorium 2004: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (głosowanie)

Absolutorium 2004: Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności (głosowanie)

Zarządzanie aktywami (głosowanie)

Pomoc publiczna na rzecz innowacji (głosowanie)

Bezpieczeństwo drogowe: zapewnić obywatelom możliwość elektronicznego powiadamiania o wypadkach — eCall (głosowanie)

Promowanie wielojęzyczności i nauki języków w UE (głosowanie)

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Skład Parlamentu

Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego

Oświadczenie o korzyściach finansowych

Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

Kalendarz następnych posiedzeń

Przerwa w obradach

LISTA OBECNOŚCI

34

ZAŁĄCZNIK I

36

ZAŁĄCZNIK II

52

TEKSTY PRZYJĘTE

99

P6_TA(2006)0145
Wspólnotowa skala klasyfikacji tusz dorosłego bydła *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ustalenia wspólnotowej skali klasyfikacji tusz dorosłego bydła (wersja ujednolicona) (COM (2005)0402 — C6-0309/2005 — 2005/0171(CNS))

99

P6_TA(2006)0146
Reguły konkurencji w odniesieniu do produkcji rolnej i handlu produktami rolnymi *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady dotyczącego stosowania niektórych reguł konkurencji w odniesieniu do produkcji rolnej i handlu produktami rolnymi (wersja ujednolicona) (COM(2005)0613 — C6-0019/2006 — 2005/0231(CNS))

99

P6_TA(2006)0147
Uruchomienie Funduszu Solidarności UE
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE zgodnie z pkt 3 Porozumienia Międzyinstytucjonalnego z dnia 7 listopada 2002 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie finansowania Funduszu Solidarności Unii Europejskiej uzupełniającego Porozumienie Międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej (COM(2006)0114 — C6-0086/2006 — 2006/2064(ACI))

100

ZAŁĄCZNIK

101

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

101

P6_TA(2006)0148
Projekt budżetu korygującego nr 1/2006
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu budżetu korygującego nr 1/2006 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006, Sekcja III — Komisja (powodzie w Bułgarii, Rumunii i Austrii) (8512/2006 — C6-0131/2006 — 2006/2066(BUD))

102

P6_TA(2006)0149
Przydział kontyngentów wodorochlorofluorowęglowodorów w odniesieniu do nowych Państw Członkowskich ***I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w zakresie roku bazowego przydziału kontyngentów wodorochlorofluorowęglowodorów w odniesieniu do Państw Członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. (COM(2004)0550 — 13632/2005 — C6-0421/2005 — 2004/0296(COD))

103

P6_TA(2006)0150
Konwencja dotycząca wzmocnienia Międzyamerykańskiej Komisji ds. Tuńczyka Tropikalnego ***
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji na rzecz wzmocnienia Międzyamerykańskiej Komisji ds. Tuńczyka Tropikalnego ustanowionej Konwencją między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Republiką Kostaryki z 1949 r. (14343/2005 — C6-0023/2006 — 2005/0137(AVC))

104

P6_TA(2006)0151
Konwencja UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form ekspresji kulturalnej *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie przyjęcia Konwencji UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form ekspresji kulturalnej (5067/2006 — COM(2005)0678 — C6-0025/2006 — 2005/0268(CNS))

104

P6_TA(2006)0152
Wydatki w dziedzinie weterynarii *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 90/424/EWG w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (COM(2005)0362 — C6-0282/2005 — 2005/0154(CNS))

105

P6_TA(2006)0153
Wymogi w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i ich produktów *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i ich produktów oraz zapobiegania i zwalczania niektórych chorób zwierząt wodnych (COM(2005)0362 — C6-0281/2005 — 2005/0153 (CNS))

106

P6_TA(2006)0154
Przejście z nadawania analogowego na nadawanie cyfrowe
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przejścia z nadawania analogowego na nadawanie cyfrowe: szansa dla europejskiej polityki audiowizualnej i różnorodności kulturalnej (2005/2212 (INI))

120

P6_TA(2006)0155
Ściślejsze partnerstwo między Unią Europejską a Ameryką Łacińską
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie ściślejszego partnerstwa między Unią Europejską a Ameryką Łacińską (2005/2241 (INI))

123

P6_TA(2006)0156
Umowa w sprawie rybołówstwa morskiego WE — Mauretania *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady dotyczącego zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego poprawek zmieniających Protokół ustanawiający wielkości dopuszczalne połowów oraz wynagrodzenie pieniężne przewidziane w Umowie o współpracy w sektorze rybołówstwa morskiego między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską na okres od dnia 1 sierpnia 2001 r. do dnia 31 lipca 2006 r. (COM(2005) 0591 — C6-0433/2005 — 2005/0229(CNS))

135

P6_TA(2006)0157
Absolutorium 2004: Sekcja III — Komisja

136

136

137

138

P6_TA(2006)0158
Absolutorium 2004: Sekcja I — Parlament Europejski
Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004: Sekcja I — Parlament Europejski (N6-0027/2005 — C6-0357/2005 — 2005/2091(DEC))

162

P6_TA(2006)0159
Absolutorium 2004: Sekcja II — Rada

163

163

163

P6_TA(2006)0160
Absolutorium 2004: Sekcja IV — Trybunał Sprawiedliwości

165

165

166

P6_TA(2006)0161
Absolutorium 2004: Sekcja V — Trybunał Obrachunkowy

168

168

169

P6_TA(2006)0162
Absolutorium 2004: Sekcja VI — Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

171

171

172

P6_TA(2006)0163
Absolutorium 2004: Sekcja VII — Komitet Regionów

174

174

175

P6_TA(2006)0164
Absolutorium 2004: Sekcja VIII A — Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

177

177

178

P6_TA(2006)0165
Absolutorium 2004: Sekcja VIII B — Europejski Inspektor Danych Osobowych

179

179

180

P6_TA(2006)0166
Absolutorium 2004: 6,7, 8 i 9 Europejski Fundusz Rozwoju

181

181

183

185

P6_TA(2006)0167
Absolutorium 2004: Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego

191

191

192

193

P6_TA(2006)0168
Absolutorium 2004: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

196

196

197

198

P6_TA(2006)0169
Absolutorium 2004: Europejska Agencja Odbudowy

200

200

201

203

P6_TA(2006)0170
Absolutorium 2004: Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii

206

206

207

208

P6_TA(2006)0171
Absolutorium 2004: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

211

211

212

213

P6_TA(2006)0172
Absolutorium 2004: Europejska Agencja Ochrony Środowiska

215

215

216

218

P6_TA(2006)0173
Absolutorium 2004: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

220

220

221

223

P6_TA(2006)0174
Absolutorium 2004: Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej

225

225

226

227

P6_TA(2006)0175
Absolutorium 2004: Europejska Agencja Leków

229

229

230

232

P6_TA(2006)0176
Absolutorium 2004: Eurojust

234

234

234

236

P6_TA(2006)0177
Absolutorium 2004: Europejska Fundacja Kształcenia

238

238

238

240

P6_TA(2006)0178
Absolutorium 2004: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego

242

242

243

244

P6_TA(2006)0179
Absolutorium 2004: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

247

247

248

249

P6_TA(2006)0180
Absolutorium 2004: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

252

252

253

254

P6_TA(2006)0181
Zarządzanie aktywami
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zarządzania aktywami (2006/2037(INI))

257

P6_TA(2006)0182
Pomoc państwa na rzecz innowacji
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie aspektu sektorowego planu działania w zakresie pomocy państwa na rzecz innowacji (2006/2044(INI))

263

P6_TA(2006)0183
Bezpieczeństwo drogowe: zapewnienie obywatelom możliwości elektronicznego powiadamiania o wypadkach
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego: zapewnienie obywatelom możliwości elektronicznego powiadamiania o wypadkach - eCall (2005/2211(INI))

268

P6_TA(2006)0184
Działania promujące wielojęzyczność i naukę języków obcych w UE
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie działań promujących wielojęzyczność i naukę języków obcych w Unii Europejskiej: europejski wskaźnik kompetencji językowych (2005/2213(INI))

271

P6_TA(2006)0185
Cukrzyca
Oświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie cukrzycy

273


Skróty i symbole

*

Procedura konsultacji

**I

Procedura współpracy: pierwsze czytanie

**II

Procedura współpracy: drugie czytanie

***

Procedura zgody

***I

Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie

***II

Procedura współdecyzji: drugie czytanie

***III

Procedura współdecyzji: trzecie czytanie

(Typ procedury zależy od podstawy prawnej zaproponowanej przez Komisję.)

Informacje dotyczące głosowania

W przypadku braku odmiennej informacji, Sprawozdawcy poinformowali Przewodniczącego na piśmie o ich stanowisku na temat poprawek.

Rozwinięcia skrótów nazw komisji parlamentarnych

AFET

Komisja Spraw Zagranicznych

DEVE

Komisja Rozwoju

INTA

Komisja Handlu Międzynarodowego

BUDG

Komisja Budżetowa

CONT

Komisja Kontroli Budżetowej

ECON

Komisja Gospodarcza i Monetarna

EMPL

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

ENVI

Komisja Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

ITRE

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

IMCO

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

TRAN

Komisja Transportu i Turystyki

REGI

Komisja Rozwoju Regionalnego

AGRI

Komisja Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

PECH

Komisja Rybołówstwa

CULT

Komisja Kultury i Edukacji

JURI

Komisja Prawna

LIBE

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

AFCO

Komisja Spraw Konstytucyjnych

FEMM

Komisja Praw Kobiet i Równych Szans

PETI

Komisja Petycji

Rozwinięcia skrótów nazw grup politycznych

PPE-DE

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów

PSE

Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim

ALDE

Grupa Przymierza Liberałów i Demokratów na rzecz Europy

Verts/ALE

Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie

GUE/NGL

Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/Nordycka Zielona Lewica

IND/DEM

Grupa Niepodległość i Demokracja

UEN

Unia na rzecz Europy Narodów

NI

Niezrzeszeni

PL

 

Top