Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:293E:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CE 293, 02 grudzień 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 293E

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 49
2 grudnia 2006


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   (komunikat)

 

PARLAMENT EUROPEJSKI

 

SESJA 2006 - 2007

 

Posiedzenia od 3 do 6 kwietnia 2006 r.

 

Poniedziałek, 3 kwietnia 2006 r.

2006/C 293E/01

PROTOKÓŁ

1

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Wznowienie sesji

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Oświadczenie Przewodniczącego

Kalendarz prac na rok 2007

Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

Składanie dokumentów

Porządek obrad

Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

Sytuacja obozów uchodźców na Malcie (debata)

Wytyczne w sprawie transeuropejskich sieci energetycznych ***II (debata)

Polityka konkurencji Komisji 2004 r. (debata)

Jawność posiedzeń Rady działającej w ramach swoich uprawnień prawodawczych — Dostęp do dokumentów Instytucji — (debata)

Zaopatrywanie zatwierdzonych stowarzyszeń charytatywnych w celu wdrażania Programu Pomocy Żywnościowej dla najuboższej ludności UE - Cukrzyca (oświadczenia pisemne)

Konferencja Ministerialna Światowej Organizacji Handlu w Hongkongu (debata)

Porządek dzienny następnego posiedzenia

Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

12

 

Wtorek, 4 kwietnia 2006 r.

2006/C 293E/02

PROTOKÓŁ

14

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Otwarcie posiedzenia

Skład grup politycznych

Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Sytuacja obozów uchodźców na Malcie (złożone projekty rezolucji)

Głosowanie nad wnioskiem o tryb pilny

Wytyczne dla polityk zatrudnienia w Państwach Członkowskich * — Główne kierunki polityk gospodarczych na rok 2006 (debata)

Uregulowania przejściowe ograniczające swobodny przepływ pracowników w UE (debata)

Głosowanie

Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Regionów: Klęski żywiołowe (pożary, susze i powodzie) - Aspekty rozwoju regionalnego (art. 118 Regulaminu) (głosowanie)

Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego przez Witolda Tomczaka (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Wytyczne w sprawie transeuropejskich sieci energetycznych ***II (głosowanie)

Wytyczne dla polityk zatrudnienia w Państwach Członkowskich * (głosowanie)

Polityka konkurencji Komisji 2004 r. (głosowanie)

Jawność posiedzeń Rady działającej w ramach swoich uprawnień prawodawczych (głosowanie)

Dostęp do dokumentów instytucji (głosowanie)

Konferencja Ministerialna Światowej Organizacji Handlu w Hongkongu (głosowanie)

Główne kierunki polityk gospodarczych na rok 2006 (głosowanie)

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Zmieniony wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie usług na rynku wewnętrznym oraz komunikat w sprawie dyrektywy 96/71/WE (delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług) (debata)

Monitorowanie stosowania prawa wspólnotowego (2003 i 2004 r.) — Lepsze stanowienie prawa (2004 r.) — Wdrażanie, konsekwencje i wpływ obowiązującego prawodawstwa rynku wewnętrznego — Strategia uproszczenia otoczenia regulacyjnego (debata)

Tura pytań (pytania do Komisji)

Program Obywatele dla Europy (2007-2013) ***I (debata)

Europejskie stolice kultury (2007-2019) ***I (debata)

Fluorowane gazy cieplarniane ***III — Emisje pochodzące z systemów klimatyzacji pojazdów silnikowych ***III (debata)

Porządek dzienny następnego posiedzenia

Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

26

ZAŁĄCZNIK I

28

ZAŁĄCZNIK II

39

TEKSTY PRZYJĘTE

113

P6_TA(2006)0117
Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego przez Witolda Tomczaka
Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Witolda Tomczaka (2005/2129(IMM))

113

P6_TA(2006)0118
Wytyczne w sprawie transeuropejskich sieci energetycznych ***II
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego dotyczącego wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wytyczne dotyczące transeuropejskich sieci energetycznych oraz uchylającej decyzje 96/391/WE i 1229/2003/WE (10720/1/2005 — C6-0016/2006 — 2003/0297(COD))

114

P6_TC2-COD(2003)0297
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 4 kwietnia 2006 r. w celu przyjęcia decyzji nr .../2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wytyczne dla transeuropejskich sieci energetycznych oraz uchylającej decyzję 96/391/WE i decyzję nr 1229/2003/WE

115

ZAŁĄCZNIK I
TRANSEUROPEJSKIE SIECI ENERGETYCZNE

124

ZAŁĄCZNIK II
TRANSEUROPEJSKIE SIECI ENERGETYCZNE

127

ZAŁĄCZNIK III
TRANSEUROPEJSKIE SIECI ENERGETYCZNE

131

P6_TA(2006)0119
Wytyczne dla polityk zatrudnienia w Państwach Członkowskich *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia w Państwach Członkowskich (COM(2006)0032 — C6-0047/2006 — 2006/0010(CNS))

140

P6_TA(2006)0120
Polityka konkurencji w 2004 r.
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sprawozdania Komisji dotyczącego polityki konkurencji w 2004 r. (2005/2209 (INI))

143

P6_TA(2006)0121
Jawność posiedzeń Rady działającej w ramach swoich uprawnień prawodawczych
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie specjalnego sprawozdania Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, w nawiązaniu do projektu zalecenia dla Rady Unii Europejskiej w związku ze skargą 2395/2003/GG dotyczącą jawności posiedzeń Rady działającej w ramach swoich uprawnień prawodawczych (2005/2243(INI))

146

P6_TA(2006)0122
Dostęp do dokumentów instytucji
Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca zalecenia dla Komisji w sprawie dostępu do dokumentów instytucji (2004/2125(INI))

151

ZAŁĄCZNIK
SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ŻĄDANEGO WNIOSKU

153

P6_TA(2006)0123
Konferencja Ministerialna Światowej Organizacji Handlu w Hongkongu
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie oceny rundy negocjacji z Doha po Konferencji Ministerialnej Światowej Organizacji Handlu (WTO) w Hongkongu (2005/2247(INI))

155

P6_TA(2006)0124
Główne kierunki polityk gospodarczych na rok 2006
Rezolucja Parlamentu Europejskiego na temat sytuacji gospodarki europejskiej: wstępne sprawozdanie na temat głównych kierunków polityk gospodarczych na rok 2006 (2006/2047(INI))

163

P6_TA(2006)0125
Europejski Program Pomocy Żywnościowej dla najuboższej ludności
Oświadczenie pisemne Parlamentu Europejskiego w sprawie zaopatrywania zatwierdzonych stowarzyszeń charytatywnych w celu wdrażania Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej dla najuboższej ludności UE

170

 

Środa, 5 kwietnia 2006 r.

2006/C 293E/03

PROTOKÓŁ

172

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Otwarcie posiedzenia

Oficjalne powitanie

Stan negocjacji w sprawie perspektyw finansowych (debata)

Wyniki Rady Europejskiej — Strategia lizbońska (debata)

Głosowanie

Kalendarz prac na rok 2007

Wspólne wykorzystywanie oficerów łącznikowych oddelegowanych za granicę przez organy ścigania Państw Członkowskich * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Fluorowane gazy cieplarniane ***III (głosowanie)

Emisje pochodzące z systemów klimatyzacji pojazdów silnikowych ***III (głosowanie)

Program Obywatele dla Europy (2007-2013) ***I (głosowanie)

Europejskie stolice kultury (2007-2019) ***I (głosowanie)

Uregulowania przejściowe ograniczające swobodny przepływ pracowników w obrębie rynków pracy UE (głosowanie)

Uroczyste posiedzenie — Malta

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Sytuacja na Bliskim Wschodzie w następstwie wyborów w Izraelu (debata)

Wybory na Białorusi (debata)

Wybory na Ukrainie (debata)

Środki mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach (SAFETY) oraz środki bezpieczeństwa w sektorze transportu, w tym ich finansowanie (SECURITY) (debata)

Tura pytań (pytania do Rady)

Światowy dzień zdrowia (debata)

Nadzwyczajne środki wspierające rynek (sektor drobiowy) * (debata)

Porządek dzienny następnego posiedzenia

Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

181

ZAŁĄCZNIK I

183

ZAŁĄCZNIK II

187

TEKSTY PRZYJĘTE

206

P6_TA(2006)0126
Wspólne wykorzystywanie oficerów łącznikowych oddelegowanych za granicę przez organy ścigania Państw Członkowskich *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie inicjatywy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zmierzającej do przyjęcia decyzji Rady zmieniającej decyzję 2003/170/WSiSW w sprawie wspólnego wykorzystywania oficerów łącznikowych oddelegowanych za granicę przez organy ścigania Państw Członkowskich (10706/2005 — C6-0255/2005 — 2005/0808 (CNS))

206

P6_TA(2006)0127
Program „Obywatele dla Europy” (2007-2013) ***I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia programu „Obywatele dla Europy” na rzecz promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego w okresie od 2007 do 2013 r. (COM(2005)0116 — C6-0101/2005 — 2005/0041(COD))

210

P6_TC1-COD(2005)0041
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 5 kwietnia 2006 r. w celu przyjęcia decyzji nr .../2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia programu „Europa dla Obywateli” na rzecz promowania wartości europejskich ustanowionych w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej i aktywnego obywatelstwa europejskiego w okresie od 2007 do 2013 r.

211

ZAŁĄCZNIK

219

P6_TA(2006)0128
Europejskie Stolice Kultury (2007-2019) ***I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej działanie Wspólnoty na rzecz obchodów „Europejskiej Stolicy Kultury” w latach 2007-2019 (COM(2005)0209 — C6-0157/2005 — 2005/0102(COD))

222

P6_TC1-COD(2005)0102
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 5 kwietnia 2006 r. w celu przyjęcia decyzji nr .../2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej działanie Wspólnoty na rzecz obchodów „Europejskiej Stolicy Kultury” w latach 2007-2019

223

ZAŁĄCZNIK
KOLEJNOŚĆ PRAWA DO NOMINOWANIA „EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY ”Irlandia miała prawo do nominowania „Europejskiej Stolicy Kultury” w roku 2005, Grecja w roku 2006.

229

P6_TA(2006)0129
Uregulowania przejściowe ograniczające swobodny przepływ pracowników w UE
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie uregulowań przejściowych ograniczających swobodny przepływ pracowników w obrębie rynków pracy UE (2006/2036(INI))

230

 

Czwartek, 6 kwietnia 2006 r.

2006/C 293E/04

PROTOKÓŁ

234

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Otwarcie posiedzenia

Immunitet poselski

Teksty porozumień przekazane przez Radę

Prace Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE w 2005 r. (debata)

Skuteczność pomocy i korupcja w krajach rozwijających się (debata)

Głosowanie

Uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na jednostronnym uznawaniu przez Państwa Członkowskie zezwoleń na pobyt wydanych przez Szwajcarię i Liechtenstein ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Nadzwyczajne środki wspierające rynek (sektor drobiowy) * (głosowanie)

Fluorowane gazy cieplarniane ***III (głosowanie)

Emisje pochodzące z systemów klimatyzacji pojazdów silnikowych ***III (głosowanie)

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w związku ze skargą przeciw Szkołom Europejskim (głosowanie)

Sytuacja obozów uchodźców na Malcie (głosowanie)

Wybory na Białorusi (głosowanie)

Wybory na Ukrainie (głosowanie)

Światowy Dzień Zdrowia (głosowanie)

Prace Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE w 2005 r. (głosowanie)

Skuteczność pomocy i korupcja w krajach rozwijających się (głosowanie)

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Porządek dzienny następnej sesji miesięcznej

Sytuacja na południowym wschodzie Turcji (debata)

Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

Darfur

Irak: wspólnota asyryjska, sytuacja w więzieniach

Egipt: sprawa Ajmana Nura

Głosowanie

Darfur (głosowanie)

Irak: wspólnota asyryjska, sytuacja w więzieniach (głosowanie)

Egipt: sprawa Ajmana Nura (głosowanie)

Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)

Składanie dokumentów

Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

Kalendarz następnych posiedzeń

Przerwa w obradach

LISTA OBECNOŚCI

247

ZAŁĄCZNIK I

249

ZAŁĄCZNIK II

258

TEKSTY PRZYJĘTE

282

P6_TA(2006)0130
Uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na jednostronnym uznawaniu przez Państwa Członkowskie zezwoleń na pobyt wydanych przez Szwajcarię i Lichtenstein ***I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych, oparty na jednostronnym uznawaniu przez Państwa Członkowskie niektórych zezwoleń na pobyt wydanych przez Szwajcarię i Liechtenstein dla celów przejazdu tranzytem przez ich terytoria (COM (2005)0381 — C6-0254/2005 — 2005/0159(COD))

282

P6_TC1-COD(2005)0159
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 kwietnia 2006 r. w celu przyjęcia decyzji nr .../2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającej uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na jednostronnym uznawaniu przez Państwa Członkowskie niektórych zezwoleń na pobyt wydanych przez Szwajcarię i Liechtenstein dla celów przejazdu tranzytem przez ich terytorium

282

ZAŁĄCZNIK
WYKAZ ZEZWOLEŃ NA POBYT WYDAWANYCH PRZEZ KONFEDERACJĘ SZWAJCARSKĄ I LIECHTENSTEIN, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2

285

P6_TA(2006)0131
Uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych ***I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającej uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych, oparty na jednostronnym uznawaniu przez Czechy, Estonię, Cypr, Łotwę, Litwę, Węgry, Maltę, Polskę, Słowenię i Słowację niektórych dokumentów za równorzędne z wizami krajowymi dla celów przejazdu tranzytem przez terytoria tych krajów (COM(2005)0381 — C6-0253/2005 — 2005/0158(COD))

288

P6_TC1-COD(2005)0158
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 kwietnia 2006 r. w celu przyjęcia decyzji nr .../2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającej uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na jednostronnym uznawaniu przez Republikę Czeską, Estonię, Cypr, Łotwę, Litwę, Węgry, Maltę, Polskę, Słowenię i Słowację niektórych dokumentów za równorzędne z ich wizami krajowymi dla celów przejazdu tranzytem przez ich terytoria

289

ZAŁĄCZNIK
WYKAZ DOKUMENTÓW WYDAWANYCH PRZEZ NOWE PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

291

P6_TA(2006)0132
Nadzwyczajne środki wspierania rynku *
Rezolucja legislacyjna Rarlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2771/75 i (EWG) nr 2777/75 pod względem zastosowania nadzwyczajnych środków wspierania rynku (COM(2006)0153 — C6-0111/2006 —2006/0055(CNS))

295

P6_TA(2006)0133
Fluorowane gazy cieplarniane ***III
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (PE-CONS 3604/2006 — C6-0065/2006 — 2003/0189A(COD))

297

P6_TA(2006)0134
Emisje z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych ***III
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do emisji z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 70/156/EWG (PE-CONS 3605/2006 — C6-0066/2006 — 2003/0189B(COD))

298

P6_TA(2006)0135
Specjalne sprawozdanie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, sporządzone w następstwie skargi przeciwko Szkołom Europejskim
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie specjalnego sprawozdania Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, sporządzonego w następstwie skargi przeciwko Szkołom Europejskim (nr 1391/2002/JMA) (2005/2216(INI))

299

P6_TA(2006)0136
Sytuacja obozów uchodźców na Malcie
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji obozów uchodźców na Malcie

301

P6_TA(2006)0137
Białoruś
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na Białorusi po wyborach prezydenckich w dniu 19 marca 2006 r.

304

P6_TA(2006)0138
Wybory na Ukrainie
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wyborów parlamentarnych na Ukrainie

307

P6_TA(2006)0139
Światowy Dzień Zdrowia
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Światowego Dnia Zdrowia

308

P6_TA(2006)0140
Prace Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE w 2005 r.
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie prac Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE w 2005 r. (2005/2104(INI))

311

P6_TA(2006)0141
Skuteczność pomocy oraz korupcja w krajach rozwijających się
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie skuteczności pomocy oraz korupcji w krajach rozwijających się (2005/2141(INI))

316

P6_TA(2006)0142
Darfur
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Darfuru

320

P6_TA(2006)0143
Irak: wspólnota asyryjska; sytuacja w więzieniach
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Iraku: wspólnota asyryjska; sytuacja w więzieniach w Iraku

322

P6_TA(2006)0144
Egipt: sprawa Aymana Noura
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Egiptu: sprawa Aymana Noura

325


Skróty i symbole

*

Procedura konsultacji

**I

Procedura współpracy: pierwsze czytanie

**II

Procedura współpracy: drugie czytanie

***

Procedura zgody

***I

Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie

***II

Procedura współdecyzji: drugie czytanie

***III

Procedura współdecyzji: trzecie czytanie

(Typ procedury zależy od podstawy prawnej zaproponowanej przez Komisję.)

Informacje dotyczące głosowania

W przypadku braku odmiennej informacji, Sprawozdawcy poinformowali Przewodniczącego na piśmie o ich stanowisku na temat poprawek.

Rozwinięcia skrótów nazw komisji parlamentarnych

AFET

Komisja Spraw Zagranicznych

DEVE

Komisja Rozwoju

INTA

Komisja Handlu Międzynarodowego

BUDG

Komisja Budżetowa

CONT

Komisja Kontroli Budżetowej

ECON

Komisja Gospodarcza i Monetarna

EMPL

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

ENVI

Komisja Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

ITRE

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

IMCO

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

TRAN

Komisja Transportu i Turystyki

REGI

Komisja Rozwoju Regionalnego

AGRI

Komisja Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

PECH

Komisja Rybołówstwa

CULT

Komisja Kultury, Młodzieży, Edukacji, Środków Przekazu i SportuKomisja Kultury i Edukacji

JURI

Komisja Prawna

LIBE

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

AFCO

Komisja Spraw Konstytucyjnych

FEMM

Komisja Praw Kobiet i Równych Szans

PETI

Komisja Petycji

Rozwinięcia skrótów nazw grup politycznych

PPE-DE

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów

PSE

Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim

ALDE

Grupa Przymierza Liberałów i Demokratów na rzecz Europy

Verts/ALE

Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie

GUE/NGL

Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/Nordycka Zielona Lewica

IND/DEM

Grupa Niepodległość i Demokracja

UEN

Unia na rzecz Europy Narodów

NI

Niezrzeszeni

PL

 

Top