EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:124E:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CE 124, 25 maj 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 124E

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 49
25 maja 2006


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Informacje

 

Parlament Europejski

 

Poniedziałek, 6 czerwca 2005 r.

2006/C 124E/1

PROTOKÓŁ

1

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Wznowienie sesji

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Oświadczenie Przewodniczącego

Skład Parlamentu

Skład grup politycznych

Wniosek o wotum nieufności dla Komisji

Składanie dokumentów

Teksty porozumień przekazane przez Radę

Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

Porządek obrad

Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

Transeuropejskie sieci energetyczne ***I (debata)

Wydajność energii końcowej ***I (debata)

Ochrona interesów finansowych Wspólnot i zwalczanie nadużyć finansowych (debata)

Infrastruktura informacji przestrzennej we Wspólnocie (INSPIRE) ***I (debata)

Reasekuracja ***I (debata)

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW * (debata)

Porządek dzienny następnego posiedzenia

Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

12

 

Wtorek, 7 czerwca 2005 r.

2006/C 124E/2

PROTOKÓŁ

13

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Otwarcie posiedzenia

Składanie dokumentów

Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (ogłoszenie propozycji zgłoszonych rezolucji)

Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Walka z teroryzmem (debata)

Głosowanie

Transeuropejskie sieci energetyczne ***I (głosowanie)

Wydajność energii końcowej ***I (głosowanie)

Infrastruktura informacji przestrzennej we Wspólnocie (INSPIRE) ***I (głosowanie)

Reasekuracja ***I (głosowanie)

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW * (głosowanie)

Wymiana informacji w odniesieniu do poważnych przestępstw, w tym aktów terrorystycznych * (głosowanie)

Wymiana informacji i współpraca w odniesieniu do przestępstw terrorystycznych * (głosowanie)

Zapobieganie, dochodzenie, wykrywanie i ściganie przestępczości i przestępstw, w tym terroryzmu * (głosowanie)

Ochrona interesów finansowych Wspólnot i zwalczanie nadużyć finansowych (głosowanie)

Plan działania Unii Europejskiej w zakresie zwalczania terroryzmu (głosowanie)

Ataki terrorystyczne: zapobieganie, przygotowanie i odpowiedź (głosowanie)

Ochrona infrastruktury o kluczowym znaczeniu w ramach walki z terroryzmem (głosowanie)

Walka z finansowaniem terroryzmu (głosowanie)

Wymiana informacji i współpracy w odniesieniu do przestępstw o charakterze terrorystycznym (głosowanie)

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Korekty do głosowania

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Skład komisji i delegacji

Wyzwania polityczne i środki budżetowe (2007-2013) (debata)

Tura pytań (pytania do Komisji)

Ochrona mniejszości i polityka zwalczania dyskryminacji w rozszerzonej Europie (debata)

Migracja legalna i nielegalna oraz integracja osób migrujących (debata)

Kontrola środków pieniężnych ***II (debata)

Wyroby objęte podatkiem akcyzowym * (debata)

Mobilność pacjentów i rozwój służby zdrowia (debata)

Porządek dzienny następnego posiedzenia

Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

29

ZAŁĄCZNIK I

31

ZAŁĄCZNIK II

43

TEKSTY PRZYJĘTE

68

P6_TA(2005)0211
Transeuropejskie sieci energetyczne ***I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej zbiór wytycznych dla transeuropejskich sieci energetycznych oraz uchylającej decyzje nr 96/391/WE oraz nr 1229/2003/WE (COM(2003)0742 — C5-0064/2004 — 2003/0297(COD))

68

P6_TC1-COD(2003)0297
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 7 czerwca 2005 r. w celu przyjęcia decyzji nr .../2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wytyczne dla transeuropejskich linii energetycznych oraz uchylającej decyzję 96/391/WE i nr 1229/2003/WE

68

ZAŁĄCZNIK I
TRANSEUROPEJSKIE SIECI ENERGETYCZNE

78

ZAŁĄCZNIK II
TRANSEUROPEJSKIE SIECI ENERGETYCZNE
Dodatkowe kryteria dla projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania opisanych w art. 6 ust. 2

81

ZAŁĄCZNIK III
TRANSEUROPEJSKIE SIECI ENERGETYCZNE
Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz ich specyfikacje, obecnie identyfikowane zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku II

85

P6_TA(2005)0212
Wydajność energii końcowej ***I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wydajności energii końcowej oraz usług na rzecz wydajności energetycznej (COM(2003)0739 — C5-0642/2003 — 2003/0300(COD))

95

P6_TC1-COD(2003)0300
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 7 czerwca 2005 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2005/.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wydajności energii końcowej oraz usług na rzecz wydajności energetycznej

95

ZAŁĄCZNIK I
METODOLOGIA OBLICZANIA CELÓW W ZAKRESIE WYDAJNOŚCI KOŃCOWEJ

109

ZAŁĄCZNIK II
ZAWARTOŚĆ ENERGII PIERWOTNEJ W WYBRANYCH PALIWACH DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO — TABELA PRZELICZENIOWA

109

ZAŁĄCZNIK III
ODPOWIEDNIE PROGRAMY WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ I INNE DZIAŁANIA SŁUŻĄCE WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ

110

ZAŁĄCZNIK IV
WYTYCZNE DOTYCZĄCE POMIARÓW I WERYFIKACJI OSZCZĘDNOŚCI ENERGETYCZNYCH

112

ZAŁĄCZNIK V

115

P6_TA(2005)0213
Infrastruktura informacji przestrzennej we Wspólnocie (INSPIRE) ***I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia infrastruktury informacji przestrzennej we Wspólnocie (INSPIRE) (COM(2004)0516 — C6-0099/2004 — 2004/0175(COD))

116

P6_TC1-COD(2004)0175
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 7 czerwca 2005 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/.../WE w sprawie ustanowienia infrastruktury informacji przestrzennej we Wspólnocie (INSPIRE)

116

ZAŁĄCZNIK I
JEDNOSTKI TEMATYCZNE DANYCH PRZESTRZENNYCH OKREŚLONE W ART. 6 LIT. A), ART. 10 UST. 1 ORAZ ART. 11 LIT. A)

129

ZAŁĄCZNIK II
JEDNOSTKI TEMATYCZNE DANYCH PRZESTRZENNYCH OKREŚLONE W ART. 6 LIT. A), ART. 10 UST. 1 ORAZ ART. 11 LIT. B)

129

ZAŁĄCZNIK III
JEDNOSTKI TEMATYCZNE DANYCH PRZESTRZENNYCH OKREŚLONE W ART. 6 LIT. B) ORAZ ART. 11 LIT. B)

130

P6_TA(2005)0214
Reasekuracja ***I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego dotycząca projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reasekuracji i zmieniającej dyrektywy Rady 73/239/EWG i 92/49/EWG oraz dyrektywy 98/78/WE i 2002/83/WE (COM(2004)0273 — C6-0038/2004 — 2004/0097(COD))

132

P6_TC1-COD(2004)0097
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 7 czerwca 2005 r. celu przyjęcia dyrektywy 2005/.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reasekuracji oraz zmieniającej dyrektywy Rady 73/239/EWG, 92/49/EWG oraz dyrektyw 98/78/WE i 2002/83/WE

132

ZAŁĄCZNIK I

183

ZAŁĄCZNIK II

184

P6_TA(2005)0215
Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez EFFROW *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady dotyczącego wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (COM(2004)0490 — C6-0181/2004 — 2004/0161(CNS))

191

P6_TA(2005)0216
Wymiana informacji w odniesieniu do poważnych przestępstw, w tym aktów terrorystycznych *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie przyjęcia decyzji ramowej Rady w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania Państw Członkowskich Unii Europejskiej, w szczególności w odniesieniu do poważnych przestępstw, w tym aktów terrorystycznych (10215/2004 — C6-0153/2004 — 2004/0812(CNS))

215

P6_TA(2005)0217
Wymiana informacji i współpraca w odniesieniu do przestępstw terrorystycznych *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej wymiany informacji i współpracy w odniesieniu do przestępstw terrorystycznych (15599/2004 — C6-0007/2004 — 2004/0069(CNS))

223

P6_TA(2005)0218
Ochrona interesów finansowych Wspólnot i zwalczanie nadużyć finansowych
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich i zwalczania nadużyć finansowych (2004/2198(INI))

232

P6_TA(2005)0219
Plan działania Unii Europejskiej w zakresie zwalczania terroryzmu
Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie Planu Działania Unii Europejskiej w zakresie zwalczania terroryzmu (2004/2214(INI))

241

P6_TA(2005)0220
Ataki terrorystyczne: zapobieganie, przygotowanie i odpowiedź
Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady Europejskiej i Rady w sprawie zapobiegania, przygotowania i odpowiedzi na ataki terrorystyczne (2005/2043(INI))

246

P6_TA(2005)0221
Ochrona infrastruktury o kluczowym znaczeniu w ramach walki z terroryzmem
Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady Europejskiej i Rady w sprawie ochrony infrastruktury o kluczowym znaczeniu w ramach walki z terroryzmem (2005/2044(INI))

250

P6_TA(2005)0222
Walka z finansowaniem terroryzmu
Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie projektu zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady Europejskiej i Rady w sprawie walki z finansowaniem terroryzmu (2005/2065(INI))

254

P6_TA(2005)0223
Wymiana informacji i współpraca w odniesieniu do przestępstw o charakterze terrorystycznym
Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie wymiany informacji i współpracy w odniesieniu do przestępstw o charakterze terrorystycznym (2005/2046(INI))

258

 

Środa, 8 czerwca 2005 r.

2006/C 124E/3

PROTOKÓŁ

262

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Otwarcie posiedzenia

Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)

Przygotowanie Rady Europejskiej, w tym przyszłość Unii Europejskiej po referendach w sprawie Konstytucji Europejskiej (Bruksela, 16-17 czerwca 2005 r.) (debata)

Oficjalne powitanie

Skład grup politycznych

Głosowanie

Wotum nieufności dla Komisji (głosowanie)

Wyzwania polityczne i środki budżetowe (2007-2013) (głosowanie)

Kontrola środków pieniężnych ***II (głosowanie)

Wyroby objęte podatkiem akcyzowym * (głosowanie)

Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (głosowanie)

Ochrona mniejszości i polityka zwalczania dyskryminacji w rozszerzonej Europie (głosowanie)

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Korekty do głosowania

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Reforma ONZ (debata)

Stosunki transatlantyckie (debata)

Sytuacja w Uzbekistanie (debata)

Porozumienie Komisja-Państwa Członkowskie / Philip Morris w zakresie zwalczania oszustw (debata)

Tura pytań (pytania do Rady)

Wzmocnienie nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych **I — Procedura nadmiernego deficytu * (debata)

Wzmacnianie konkurencyjności europejskiej (debata)

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w olejach-wypełniaczach i oponach ***I (debata)

Patent wspólnotowy (debata)

Porządek dzienny następnego posiedzenia

Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

273

ZAŁĄCZNIK I

275

ZAŁĄCZNIK II

288

TEKSTY PRZYJĘTE

373

P6_TA(2005)0224
Wyzwania polityczne i środki budżetowe (2007-2013)
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie w sprawie wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 2007-2013 (2004/2209(INI))

373

ZAŁĄCZNIK
Ramy finansowe 2007-2013

389

P6_TA(2005)0225
Kontrola środków pieniężnych ***II
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady dotyczącego przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty (14843/1/2004 — C6-0038/2005 — 2002/0132(COD))

390

P6_TC2-COD(2002)0132
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 8 czerwca 2005 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty

390

P6_TA(2005)0226
Wyroby objęte podatkiem akcyzowym *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 92/12/EWG w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przemieszczania oraz kontrolowania (COM(2004)0227 — C6-0039/2004 — 2004/0072(CNS))

395

P6_TA(2005)0227
Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie postępów poczynionych w roku 2004 przy tworzeniu Europejskiej Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (art. 2 i 39 Traktatu o Unii Europejskiej)

398

P6_TA(2005)0228
Ochrona mniejszości i polityka zwalczania dyskryminacji w rozszerzonej Europie
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony mniejszości i polityka walki z dyskryminacją w rozszerzonej Europie (2005/2008(INI))

405

 

Czwartek, 9 czerwca 2005 r.

2006/C 124E/4

PROTOKÓŁ

416

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Otwarcie posiedzenia

Skład grup politycznych

Składanie dokumentów

Przesunięcie środków

Zrównoważone wykorzystanie zasobów połowowych Morza Śródziemnego * (debata)

Międzynarodowy Program Ochrony Delfinów * (debata)

Integracja społeczna w nowych Państwach Członkowskich (debata)

Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego

Głosowanie

Międzynarodowy Program Ochrony Delfinów * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Wzmacnianie konkurencyjności europejskiej (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Wzmocnienie nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych **I (głosowanie)

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w olejach-wypełniaczach i oponach ***I (głosowanie)

Procedura nadmiernego deficytu * (głosowanie)

Zrównoważone wykorzystanie zasobów połowowych Morza Śródziemnego * (głosowanie)

Wprowadzanie do obrotu i stosowanie niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (CMR) (głosowanie)

Mobilność pacjentów i rozwój służby zdrowia (głosowanie)

Reforma ONZ (głosowanie)

Stosunki transatlantyckie (głosowanie)

Sytuacja w Uzbekistanie (głosowanie)

Wpływ zatrudnienia i wydajności pracy na wzrost gospodarczy (głosowanie)

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Korekty do głosowania

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Porządek dzienny następnej sesji miesięcznej

Integracja społeczna w nowych Państwach Członkowskich (ciąg dalszy debaty)

Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

Głosowanie

Boliwia (głosowanie)

Wolność prasy w Algierii (głosowanie)

Azerbejdżan (głosowanie)

Integracja społeczna w nowych Państwach Członkowskich (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Korekty do głosowania

Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Skład Parlamentu (errata do protokołu z dnia 06.06.2005)

Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 51 Regulaminu)

Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

Kalendarz następnych posiedzeń

Przerwa w obradach

LISTA OBECNOŚCI

433

ZAŁĄCZNIK I

435

ZAŁĄCZNIK II

454

TEKSTY PRZYJĘTE

507

P6_TA(2005)0229
Międzynarodowy Program Ochrony Delfinów *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego dotycząca projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Porozumienia w sprawie Międzynarodowego Programu Ochrony Delfinów (COM(2004)0764 — C6-0245/2004 — 2004/0268(CNS))

507

P6_TA(2005)0230
Wzmacnianie konkurencyjności europejskiej
Rezolucja Palamentu Europejskiego „Wzmacnianie konkurencyjności europejskiej: skutki przemian w przemyśle na politykę i rolę MŚP” (2004/2154(INI))

510

P6_TA(2005)0231
Wzmocnienie nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych **I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych (COM(2005)0154 — C6-0119/2005 — 2005/0064(SYN))

517

P6_TA(2005)0232
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w olejach-wypełniaczach i oponach ***I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego dotycząca projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w olejach-wypełniaczach i oponach (zmieniającej po raz dwudziesty siódmy dyrektywę Rady 76/769/EWG) (COM(2004)0098 — C5-0081/2004 — 2004/0036(COD))

521

P6_TC1-COD(2004)0036
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 9 czerwca 2005 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2005/.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w olejach-wypełniaczach i oponach (zmieniającej po raz dwudziesty siódmy dyrektywę Rady 76/769/EWG)

521

ZAŁĄCZNIK

524

P6_TA(2005)0233
Procedura nadmiernego deficytu *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (COM(2005)0155 — C6-0120/2005 — 2005/0061(CNS))

524

P6_TA(2005)0234
Zrównoważone wykorzystanie zasobów połowowych Morza Śródziemnego *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego dotycząca projektu rozporządzenia Rady w sprawie środków zarządzania dla zrównoważonego wykorzystania zasobów połowowych Morza Śródziemnego i zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 i (WE) nr 973/2001 (COM(2003)0589 — C5-0480/2003 — 2003/0229(CNS))

527

P6_TA(2005)0235
Migracja legalna i nielegalna oraz integracja osób migrujących
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie powiązań między migracją legalną a nielegalną oraz integracji osób migrujących (2004/2137(INI))

535

P6_TA(2005)0236
Mobilność pacjentów i rozwój służby zdrowia
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie mobilności pacjentów i rozwoju służby zdrowia w Unii Europejskiej (2004/2148(INI))

543

P6_TA(2005)0237
Reforma ONZ
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie reformy Organizacji Narodów Zjednoczonych

549

P6_TA(2005)0238
Stosunki Transatlantyckie
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zapewnienia powodzenia nadchodzącego szczytu UE-USA w Waszyngtonie DC w dniu 20 czerwca 2005 r.

556

P6_TA(2005)0239
Sytuacja w Uzbekistanie
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Uzbekistanu

560

P6_TA(2005)0240
Wpływ zatrudnienia i wydajności pracy na wzrost gospodarczy
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zatrudnienia i wydajności pracy oraz ich wpływu na wzrost gospodarczy (2004/2188(INI))

563

P6_TA(2005)0241
Boliwia
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Boliwii

566

P6_TA(2005)0242
Wolność prasy w Algierii
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wolności prasy w Algierii

567

P6_TA(2005)0243
Azerbejdżan
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Azerbejdżanu

569

P6_TA(2005)0244
Integracja społeczna w nowych Państwach Członkowskich
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie integracji społecznej w nowych Państwach Członkowskich (2004/2210(INI))

572


 

2006/C 124E/5

s17


PL

 

Top