EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:270:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 270, 24 października 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 270

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 62
24 października 2019


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1755 z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS)

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1756 z dnia 23 października 2019 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 136/2004 w odniesieniu do włączenia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do wykazu państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek siana i słomy ( 1 )

57

 

*

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1757 z dnia 23 października 2019 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/659 w odniesieniu do włączenia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej do wykazu państw trzecich i części terytoriów państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii żywych koniowatych oraz nasienia, komórek jajowych i zarodków koniowatych ( 1 )

60

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1758 z dnia 23 października 2019 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1251/2008 w odniesieniu do włączenia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej do wykazu państw trzecich, terytoriów, stref lub enklaw, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii Europejskiej przesyłek zwierząt akwakultury ( 1 )

63

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1759 z dnia 23 października 2019 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 605/2010 w odniesieniu do włączenia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej do wykazu państw trzecich lub ich części, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek mleka surowego, przetworów mlecznych, siary i produktów na bazie siary, przeznaczonych do spożycia przez ludzi ( 1 )

66

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1760 z dnia 23 października 2019 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 119/2009 w odniesieniu do włączenia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do wykazu krajów trzecich lub ich części, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek mięsa dzikich zającowatych, niektórych dzikich ssaków lądowych oraz królików utrzymywanych w warunkach fermowych ( 1 )

69

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1761 z dnia 23 października 2019 r. zmieniające część 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do włączenia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz niektórych terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej do wykazu państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek drobiu i produktów drobiowych ( 1 )

72

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1762 z dnia 23 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do włączenia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej do wykazów krajów trzecich, ich terytoriów lub części, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa ( 1 )

75

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2019/1763 z dnia 4 października 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komisji Ekspertów Technicznych Międzyrządowej Organizacji Międzynarodowych Przewozów Kolejami (OTIF) w odniesieniu do zmian specyfikacji krajowego rejestru pojazdów kolejowych (NVR) i ujednoliconych przepisów technicznych – aplikacje telematyczne dla przewozów towarowych (UTP TAF)

79

 

*

Decyzja Delegowana Komisji (UE) 2019/1764 z dnia 14 marca 2019 r. uzupełniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do mających zastosowanie systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych zestawów balustrad i zestawów barierek przeznaczonych do stosowania w obiektach budowlanych wyłącznie w celu zapobiegania upadkom i niepoddawanych obciążeniom pionowym przez konstrukcję ( 1 )

81

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1765 z dnia 22 października 2019 r. ustanawiająca zasady utworzenia sieci organów krajowych odpowiedzialnych za e-zdrowie, zarządzania tą siecią i jej funkcjonowania oraz uchylająca decyzję wykonawczą 2011/890/UE (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 7460) ( 1 )

83

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1766 z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/436 w odniesieniu do normy zharmonizowanej EN ISO 19085-3:2017 dotyczącej wiertarek i frezarek sterowanych numerycznie

94

 

*

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/1767 z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca załączniki I i III do decyzji 2010/472/UE w odniesieniu do włączenia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do wykazów państw trzecich lub części ich terytoriów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 7635)  ( 1 )

97

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1768 z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2006/168/WE w odniesieniu do włączenia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz niektórych terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej do wykazu państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii Europejskiej zarodków bydlęcych (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 7636)  ( 1 )

100

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1769 z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 7637)  ( 1 )

103

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1770 z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca załączniki do decyzji 2006/766/WE w odniesieniu do włączenia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej do wykazów państw trzecich i terytoriów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 7639)  ( 1 )

107

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1771 z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca decyzję 2011/163/UE w sprawie zatwierdzenia planów przedłożonych przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz terytoria zależne Korony Brytyjskiej zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 7641)  ( 1 )

110

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1772 z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2007/777/WE w odniesieniu do włączenia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej do wykazu krajów trzecich lub ich części, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek niektórych produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 7642)  ( 1 )

113

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1773 z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji 2007/453/WE w odniesieniu do statusu BSE Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 7643)  ( 1 )

116

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1774 z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2012/137/UE w odniesieniu do włączenia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do wykazu państw trzecich lub ich części, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii nasienia trzody chlewnej (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 7644)  ( 1 )

120

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1775 z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca załącznik I do decyzji wykonawczej 2011/630/UE w odniesieniu do włączenia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz niektórych terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej do wykazu państw trzecich lub ich części, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii nasienia bydła domowego (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 7647)  ( 1 )

123

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ( Dz.U. L 304 z 22.11.2011 )

126

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top