EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:009:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 9, 11 stycznia 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 9

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 62
11 stycznia 2019


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Zawiadomienie dotyczące wejścia w życie Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/33 z dnia 17 października 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do wniosków o objęcie ochroną nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i określeń tradycyjnych w sektorze wina, procedury zgłaszania sprzeciwu, ograniczeń stosowania, zmian w specyfikacji produktu, unieważnienia ochrony oraz etykietowania i prezentacji

2

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/34 z dnia 17 października 2018 r. ustanawiające zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do wniosków o objęcie ochroną nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i określeń tradycyjnych w sektorze wina, procedury zgłaszania sprzeciwu, zmian w specyfikacji produktu, rejestru chronionych nazw, unieważnienia ochrony i stosowania symboli oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do odpowiedniego systemu kontroli

46

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/35 z dnia 8 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt ( 1 )

77

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/36 z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do substancji N-(2-Metylocykloheksylo)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzamid ( 1 )

85

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/37 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością ( 1 )

88

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/38 z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające załączniki II i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości iprodionu w określonych produktach lub na ich powierzchni ( 1 )

94

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/39 z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich ( 1 )

106

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/40 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie minimalnej ceny sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w trzydziestym częściowym zaproszeniu do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/2080

113

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2019/41 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu Stowarzyszenia utworzonego Układem eurośródziemnomorskim ustanawiającym stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w sprawie zmiany Protokołu 3 do tego Układu dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

114

 

*

Decyzja nr 1/2018 Komitetu Stowarzyszenia UE–Jordania z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca postanowienia Protokołu 3 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, dotyczące definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz wykaz procesów obróbki lub przetwarzania, którym należy poddać materiały niepochodzące, aby niektóre kategorie produktów, wytworzone na terytorium Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego i związane z tworzeniem miejsc pracy dla uchodźców syryjskich i Jordańczyków, mogły uzyskać status pochodzenia [2019/42]

147

 

*

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/43 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie procentowego udziału krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego i uchylająca decyzję EBC/2013/28 (EBC/2018/27)

178

 

*

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/44 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro, zmieniająca decyzję EBC/2014/61 i uchylająca decyzję EBC/2013/30 (EBC/2018/28)

180

 

*

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/45 z dnia 29 listopada 2018 r. określająca warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz korekty opłaconego kapitału i uchylająca decyzję EBC/2013/29 (EBC/2018/29)

183

 

*

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/46 z dnia 29 listopada 2018 r. określająca środki niezbędne do uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej Europejskiego Banku Centralnego oraz korekty wierzytelności krajowych banków centralnych odpowiadających przekazanym rezerwom walutowym i uchylająca decyzję EBC/2013/26 (EBC/2018/30)

190

 

*

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/47 z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/29 w sprawie emisji banknotów euro (EBC/2018/31)

194

 

*

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/48 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne spoza strefy euro i uchylająca decyzję EBC/2013/31 (EBC/2018/32)

196

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top