EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:326:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 326, 11 grudnia 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 326

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 58
11 grudnia 2015


Spis treści

 

I   Akty ustawodawcze

Strona

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG

1

 

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2303 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające dyrektywę 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających definicje i koordynowanie dodatkowego nadzoru nad koncentracją ryzyka i transakcji dokonywanych między przedsiębiorstwami należącymi do tej samej grupy ( 1 )

34

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2304 z dnia 10 grudnia 2015 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy i endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanych przez Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 i Talaromyces versatilis sp. nov DSM 26702 jako dodatku paszowego dla indyków rzeźnych i indyków utrzymywanych w celach hodowlanych (posiadacz pozwolenia Adisseo France S.A.S.) ( 1 )

39

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2305 z dnia 10 grudnia 2015 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-glukanazy (EC 3.2.1.4) wytwarzanej przez Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, podrzędnych gatunków drobiu rzeźnego i prosiąt odsadzonych od maciory oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2148/2004 i (WE) nr 1520/2007 (posiadacz zezwolenia Huvepharma NV) ( 1 )

43

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2306 z dnia 10 grudnia 2015 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie jednowodnego chlorowodorku L-cysteiny jako dodatku paszowego dla kotów i psów ( 1 )

46

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2307 z dnia 10 grudnia 2015 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie wodorosiarczynu sodowego menadionu i wodorosiarczynu nikotynoamidomenadionu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt ( 1 )

49

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2308 z dnia 10 grudnia 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

54

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/2309 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie propagowania skutecznych kontroli wywozu broni

56

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/2310 z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniająca decyzję 2013/189/WPZiB w sprawie ustanowienia Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony

64

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2311 z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniająca decyzje wykonawcze (UE) 2015/1500 i (UE) 2015/2055 dotyczące środków ochronnych przeciwko chorobie guzowatej skóry bydła w Grecji (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 8585)  ( 1 )

65

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/608 z dnia 14 kwietnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpisów dotyczących Ukrainy i Izraela w wykazie państw trzecich, zatwierdzenia programu zwalczania salmonelli u kur niosek na Ukrainie, wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych w odniesieniu do rzekomego pomoru drobiu oraz wymogów dotyczących przetwarzania przetworów jajecznych ( Dz.U. L 101 z 18.4.2015 )

68

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1884 z dnia 20 października 2015 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpisów dotyczących Kanady i Stanów Zjednoczonych w wykazie państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do Unii i tranzyt przez jej terytorium drobiu oraz produktów drobiowych, w związku z wystąpieniem w tych państwach ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków ( Dz.U. L 276 z 21.10.2015 )

69

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top