EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:346:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 346, 20 grudzień 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2013.346.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 346

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 56
20 grudnia 2013


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1368/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia unijnego dla programów pomocy dotyczących likwidacji obiektów jądrowych w Bułgarii i na Słowacji oraz uchylające rozporządzenia (Euratom) nr 549/2007 i (Euratom) nr 647/2010

1

 

*

Rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1369/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia unijnego dla programu pomocy dotyczącego likwidacji obiektu jądrowego na Litwie oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1990/2006

7

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1370/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. określające środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych

12

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1371/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 791/2011 wobec przywozu niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych wysyłanych z Indii i Indonezji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Indii i Indonezji

20

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1372/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 ( 1 )

27

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1373/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze wieprzowiny

29

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1374/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 36 ( 2 )

38

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1375/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 39 ( 2 )

42

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1376/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

47

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1377/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni grudnia 2013 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

49

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1378/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca grudnia 2013 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007

51

 

 

DECYZJE

 

 

2013/777/WPZiB

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego I Bezpieczeństwa EUTM Somalia/1/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie mianowania dowódcy misji UE dla misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia somalijskich sił bezpieczeństwa (EUTM Somalia)

53

 

 

2013/778/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych i uchylenia decyzji 2008/46/WE

54

 

 

2013/779/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych i uchylenia decyzji 2008/37/WE

58

 

 

2013/780/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 18 grudnia 2013 r. ustanawiająca odstępstwo od art. 13 ust. 1 ppkt (ii) dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do okorowanej tarcicy gatunków Quercus L., Platanus L. i Acer saccharum Marsh. pochodzącej ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 9166)

61

 

 

2013/781/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 18 grudnia 2013 r. przyznająca Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej odstępstwo w odniesieniu do Anglii, Szkocji i Walii na podstawie dyrektywy Rady 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 9167)

65

 

 

2013/782/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję 2002/757/WE w odniesieniu do wymogu świadectwa fitosanitarnego dotyczącego organizmu szkodliwego Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. w przypadku pozbawionego kory drewna przetartego Acer macrophyllum Pursh oraz Quercus spp. L. pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 9181)

69

 

 

2013/783/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia, że tymczasowe zawieszenie preferencyjnego cła ustanowionego w ramach mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartego w Umowie o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, nie jest odpowiednie dla przywozu bananów pochodzących z Peru w 2013 r.

73

 

 

2013/784/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca świadectwa zdrowia I, II i III w handlu wewnątrzunijnym owcami i kozami rzeźnymi, przeznaczonymi do tuczu i hodowlanymi, określone w załączniku E do dyrektywy Rady 91/68/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 9208)  ( 2 )

75

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1363/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności w odniesieniu do definicji wytworzonych nanomateriałów ( Dz.U. L 343 z 19.12.2013 )

89

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG i Szwajcarii

 

(2)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top