EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:367:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 367, 10 października 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 367

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 61

10 października 2018


Powiadomienie nr

Spis treści

Strona

 

 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

I Rezolucje, zalecenia i opinie

 

OPINIE

 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

2018/C 367/01

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Skutki nowej bezemisyjnej, zdecentralizowanej i cyfrowej struktury dostaw energii na zatrudnienie i gospodarki regionalne” (opinia z inicjatywy własnej)

1


 

 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

2018/C 367/02

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Rola transportu w realizacji celów zrównoważonego rozwoju i związane z tym konsekwencje dla kształtowania polityki UE” (opinia z inicjatywy własnej)

9


 

 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

2018/C 367/03

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Koncepcje UE dotyczące zarządzania przemianami w cyfrowym świecie pracy – zasadniczy wkład w opracowanie białej księgi na temat przyszłości pracy” (opinia rozpoznawcza na wniosek prezydencji austriackiej)

15


 

 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

2018/C 367/04

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Sytuacja kobiet z niepełnosprawnością” (opinia rozpoznawcza na wniosek Parlamentu Europejskiego)

20


 

 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny


 

III Akty przygotowawcze

 

EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

2018/C 367/05

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty” [COM(2018) 163 final – 2018/0076 (COD)]

28


 

 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

2018/C 367/06

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do zastosowania etapu Euro 5 do homologacji typu pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców” [COM(2018) 137 final – 2018/0065 (COD)]

32


 

 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

2018/C 367/07

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniającego załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 98/2013 w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych [COM(2018) 209 final – 2018/0103 (COD)]

35


 

 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

2018/C 367/08

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 952/2013 ustanawiające unijny kodeks celny” [COM(2018) 259 final – 2018/0123 (COD)]

39


 

 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

2018/C 367/09

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do minimalnego pokrycia strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych” [COM(2018) 134 final – 2018/0060 (COD)], „Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podmiotów obsługujących kredyty, nabywców kredytów oraz egzekucji z zabezpieczenia” [COM(2018) 135 final – 2018/0063 (COD)]

43


 

 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

2018/C 367/10

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie prawa właściwego dla skutków rozporządzających transakcji w obrocie papierami wartościowymi” [COM(2018) 89 final], „Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do transgranicznej dystrybucji funduszy zbiorowego inwestowania” [COM(2018) 92 final – 2018/0041 (COD)], „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa właściwego dla skutków przelewu wierzytelności wobec osób trzecich” [COM(2018) 96 final – 2018/0044 (COD)], „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie ułatwienia transgranicznej dystrybucji funduszy zbiorowego inwestowania oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 345/2013 i (UE) nr 346/2013” [COM(2018) 110 final – 2018/0045 (COD)]

50


 

 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

2018/C 367/11

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do ekspozycji w postaci obligacji zabezpieczonych” [COM(2018) 93 final – 2018/0042 (COD)] – „Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE i dyrektywę 2014/59/UE” [COM(2018) 94 final – 2018/0043 (COD)]

56


 

 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

2018/C 367/12

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów »Plan działania w zakresie technologii finansowej: w kierunku bardziej konkurencyjnego i innowacyjnego europejskiego sektora finansowego«” [COM(2018) 109 final]

61


 

 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

2018/C 367/13

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych” [COM(2018) 99 final – 2018/0047 (COD)], „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich dostawców usług w zakresie finansowania społecznościowego dla przedsiębiorstw” [COM(2018) 113 final – 2018/0048 (COD)]

65


 

 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

2018/C 367/14

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący dyrektywy Rady ustanawiającej przepisy dotyczące opodatkowania osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca” [COM(2018) 147 final – 2018/0072 (CNS)] – „Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych” [COM(2018) 148 final – 2018/0073 (CNS)]

73


 

 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

2018/C 367/15

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa dokumentów tożsamości obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się” [COM(2018) 212 final – 2018/0104 (COD)]

78


 

 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

2018/C 367/16

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej zasady ułatwiające korzystanie z informacji finansowych i innych informacji w celu zapobiegania niektórym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania oraz uchylającej decyzję Rady 2000/642/WSiSW” [COM(2018) 213 final – 2018/0105 (COD)]

84


 

 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

2018/C 367/17

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego nakazu wydania dowodów dotyczącego elektronicznego materiału dowodowego w sprawach karnych i europejskiego nakazu zabezpieczenia dowodów dotyczącego elektronicznego materiału dowodowego w sprawach karnych” [COM(2018) 225 final – 2018/0108 (COD)] „Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej zharmonizowane przepisy dotyczące mianowania przedstawicieli prawnych w celu gromadzenia dowodów na potrzeby postępowań karnych” [COM(2018) 226 final – 2018/0107(COD)]

88


 

 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

2018/C 367/18

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (wersja przekształcona)” [COM(2018) 144 final – 2018/0070 (COD)]

93


 

 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

2018/C 367/19

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym” [COM(2018) 29 final]

97


 

 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

2018/C 367/20

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego plan wieloletni dotyczący połowów eksploatujących stada denne w zachodniej części Morza Śródziemnego” [COM(2018) 115 final – 2018/0050 (COD)]

103


 

 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

2018/C 367/21

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” (wersja przekształcona) [COM(2017) 753 final – 2017/0332(COD)]

107


 

 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

2018/C 367/22

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrażania i funkcjonowania domeny najwyższego poziomu.eu oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 733/2002 i rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004” [COM(2018) 231 final – 2018/0110 (COD)]

112


 

 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

2018/C 367/23

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Dyrektywa Rady zmieniająca dyrektywy 2006/112/WE i 2008/118/WE w odniesieniu do włączenia włoskiej gminy Campione d’Italia oraz włoskich wód jeziora Lugano do obszaru celnego Unii i do terytorialnego zakresu stosowania dyrektywy 2008/118/WE” [COM(2018) 261 final – 2018/0124 (CNS)]

117


 

 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

2018/C 367/24

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do okresu stosowania fakultatywnego mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami niektórych towarów i usług podatnych na oszustwa oraz mechanizmu szybkiego reagowania na oszustwa związane z podatkiem VAT” [COM(2018) 298 final – 2018/0150(CNS)]

118


 

 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

2018/C 367/25

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 110/2008 w odniesieniu do ilości nominalnych na potrzeby wprowadzenia do obrotu w Unii poddanego pojedynczej destylacji shochu produkowanego przy użyciu aparatu destylacyjnego kotłowego i butelkowanego w Japonii” [COM(2018) 199 final – 2018/0097 COD]

119


 

 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

2018/C 367/26

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Rady 2003/17/WE w odniesieniu do równoważności inspekcji polowych stosowanych w Brazylii do upraw nasiennych pastewnych roślin uprawnych i upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych oraz w odniesieniu do równoważności materiału siewnego roślin pastewnych i materiału siewnego roślin zbożowych produkowanego w Brazylii, a także w odniesieniu do równoważności inspekcji polowych stosowanych w Mołdawii do upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych, upraw nasiennych warzyw oraz upraw nasiennych roślin oleistych i włóknistych oraz w odniesieniu do równoważności materiału siewnego roślin zbożowych, materiału siewnego warzyw oraz materiału siewnego roślin oleistych i włóknistych produkowanego w Mołdawii” [COM(2017) 643 final – 2017/0297 (COD)]

120

PL

Top