EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:177:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 177, 11 czerwca 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 177

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 57
11 czerwca 2014


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

OPINIE

 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

495. sesja plenarna EKES-u w dniach 21 i 22 stycznia 2014 r.

2014/C 177/1

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Wspólna lub uczestnicząca konsumpcja: model zrównoważonego rozwoju w XXI wieku” (opinia z inicjatywy własnej)

1

2014/C 177/2

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie strategii w zakresie zwalczania szarej strefy oraz pracy nierejestrowanej (opinia z inicjatywy własnej)

9

2014/C 177/3

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Dostępność dla osób niepełnosprawnych jako prawo człowieka” (opinia z inicjatywy własnej)

15

2014/C 177/4

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „»Przystępność« usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym: definicja, pomiar, aspekty, inicjatywy europejskie” (opinia z inicjatywy własnej)

24

2014/C 177/5

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie strategii UE na rzecz regionu Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego (opinia rozpoznawcza)

32

2014/C 177/6

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich COM(2013) 803 final – 2013/0392 (NLE)

40

2014/C 177/7

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 260/2012 w odniesieniu do przejścia na ogólnounijne polecenia przelewu i polecenia zapłaty COM(2013) 937 final – 2013/0449 (COD)

41


 

III   Akty przygotowawcze

 

EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

 

495. sesja plenarna EKES-u w dniach 21 i 22 stycznia 2014 r.

2014/C 177/8

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki w instrumentach finansowych i umowach finansowych COM(2013) 641 final – 2013/0314 (COD)

42

2014/C 177/9

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego do art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej szereg aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą COM(2013) 751 final – 2013/0365 (COD)

48

2014/C 177/10

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowych substancji psychoaktywnych COM(2013) 619 final – 2013/0305 (COD) COM(2013) 618 final – 2013/0304 (COD)

52

2014/C 177/11

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie pakietu „NAIADES II”, na który składają się trzy dokumenty: wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 718/1999 z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie polityki w zakresie zdolności przewozowych floty wspólnotowej w celu wspierania żeglugi śródlądowej COM(2013) 621 final – 2013/0303 (COD) wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wymagania techniczne mające zastosowanie do statków żeglugi śródlądowej i uchylającej dyrektywę 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady COM(2013) 622 final – 2013/0302 (COD) komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „W kierunku wysokiej jakości śródlądowego transportu wodnego – NAIADES II”COM(2013) 623 final

58

2014/C 177/12

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie nowych środków na jednolitym rynku UE w dziedzinie telekomunikacji, na które składają się następujące dwa dokumenty: wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki dotyczące europejskiego jednolitego rynku łączności elektronicznej i mające na celu zapewnienie łączności na całym kontynencie, zmieniającego dyrektywy 2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i (UE) nr 531/2012 COM(2013) 627 final – 2013/0309 (COD) oraz komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie jednolitego rynku telekomunikacyjnego COM(2013) 634 final

64

2014/C 177/13

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie europejskiego szkolnictwa wyższego na świecie COM(2013) 499 final

71

2014/C 177/14

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – „Komunikat konsultacyjny w sprawie zrównoważonego stosowania fosforu”COM(2013) 517 final

78

2014/C 177/15

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się inwazyjnych gatunków obcych i zarządzania nimi COM(2013) 620 final – 2013/0307 (COD)

84

2014/C 177/16

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie w celu wprowadzenia w życie do 2020 r. porozumienia międzynarodowego w sprawie stosowania jednego międzynarodowego środka rynkowego do emisji z międzynarodowego lotnictwa COM(2013) 722 final – 2013/0344 (COD)

88


PL

 

Top