EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:155:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 155, 1 czerwiec 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2012.155.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 155

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 55
1 czerwca 2012


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2012/C 155/01

Zawiadomienie do wiadomości osób, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2012/285/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 377/2012 wykonane na mocy rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 458/2012 dotyczącego środków ograniczających wobec niektórych osób, podmiotów i organów zagrażających pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności Republiki Gwinei Bissau

1

 

Komisja Europejska

2012/C 155/02

Kursy walutowe euro

2

2012/C 155/03

Zawiadomienie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących 27 państw członkowskich od dnia 1 czerwca 2012 r.(Opublikowano zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1))

3

2012/C 155/04

Powiadomienie zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 885/2006 dotyczące wyznaczenia zastępcy członka organu pojednawczego ustanowionego w kontekście rozliczania rachunków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

4

2012/C 155/05

Komunikat Komisji w sprawie organu upoważnionego do wydawania świadectw pochodzenia w ramach rozporządzenia (WE) nr 891/2009

4

 

Trybunał Obrachunkowy

2012/C 155/06

Sprawozdanie specjalne nr 8/2012 pt. „Ukierunkowanie pomocy na modernizację gospodarstw rolnych”

5

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2012/C 155/07

Komunikat rządu Królestwa Danii dotyczący zaproszenia do składania wniosków o wydanie zezwolenia na poszukiwanie i wydobywanie węglowodorów na obszarze na Morzu Północnym (1)

6

2012/C 155/08

Środki odnoszące się do reorganizacji – Decyzja w sprawie zatwierdzenia przeniesienia portfela ubezpieczeń ze spółki Omniasig Vienna Insurance Group SA, będącej cedentem, na rzecz spółki BCR Asigurări Vienna Insurance Group SA, będącej cesjonariuszem, oraz łączenia przez przejęcie pomiędzy spółką BCR Asigurări Vienna Insurance Group SA, jako przejmującą i spółką Omniasig Vienna Insurance Group SA, jako przejmowaną (Publikacja zgodnie z art. 6 dyrektywy 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń)

8


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2012/C 155/09

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6546 – Ericsson/Technicolor Broadcasting Services) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

9

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2012/C 155/10

Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

11


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top