EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:308E:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CE 308, 20 październik 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.CE2011.308.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 308E

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 54
20 października 2011


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

REZOLUCJE

 

Parlament Europejski
SESJA 2010 – 2011
Posiedzenia od 7 do 9 września 2010 r.
Protokoły posiedzeń zostały opublikowane w Dz.U. C 314 E z 18.11.2010.
TEKSTY PRZYJĘTE

 

Wtorek, 7 września 2010 r.

2011/C 308E/01

Integracja rejestrów przedsiębiorstwRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 września 2010 r. w sprawie integracji rejestrów przedsiębiorstw (2010/2055(INI))

1

2011/C 308E/02

Zwiększanie potencjału zatrudnienia w nowych zrównoważonych sektorach gospodarkiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 września 2010 r. w sprawie rozwoju potencjału nowej zrównoważonej gospodarki w zakresie miejsc pracy (2010/2010(INI))

6

2011/C 308E/03

Szwajcaria: przeszkody w pełnej realizacji rynku wewnętrznegoRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 września 2010 r. w sprawie EOG i Szwajcarii: Przeszkody w pełnej realizacji rynku wewnętrznego (2009/2176(INI))

18

2011/C 308E/04

Sprawiedliwe wynagrodzenie dla rolników: poprawa funkcjonowania łańcucha dostaw żywności w EuropieRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 września 2010 r. w sprawie sprawiedliwego wynagrodzenia dla rolników: poprawa funkcjonowania łańcucha dostaw żywności w Europie (2009/2237(INI))

22

2011/C 308E/05

Finansowanie i funkcjonowanie Europejskiego Funduszu Dostosowania do GlobalizacjiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 września 2010 r. w sprawie finansowania i funkcjonowania Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2010/2072(INI))

30

2011/C 308E/06

Jurysdykcja i uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowychRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 września 2010 r. w sprawie stosowania i przeglądu rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (2009/2140 (INI))

36

2011/C 308E/07

Integracja społeczna kobiet należących do mniejszościowych grup etnicznychRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 września 2010 r. w sprawie integracji społecznej kobiet należących do mniejszości etnicznych (2010/2041(INI))

44

2011/C 308E/08

Rola kobiet w starzejącym się społeczeństwieRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 września 2010 r. w sprawie roli kobiet w starzejącym się społeczeństwie (2009/2205 (INI))

49

2011/C 308E/09

Dziennikarstwo i nowe środki przekazu - tworzenie sfery publicznej w EuropieRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 września 2010 r. w sprawie dziennikarstwa i nowych mediów – tworzenie sfery publicznej w Europie (2010/2015(INI))

55

 

Środa, 8 września 2010 r.

2011/C 308E/10

Prawa człowieka w Iranie, w szczególności sprawy: Sakinehy Mohammadi-Ashtiani i Zahry BahramiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Iranie, w szczególności spraw Sakineh Mohamadi Asztiani i Zahry Bahrami

62

 

Czwartek, 9 września 2010 r.

2011/C 308E/11

Lepsze stanowienie prawaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa - 15. sprawozdanie roczne Komisji Europejskiej zgodnie z art. 9 Protokołu w sprawie stosowania zasady pomocniczości i proporcjonalności (2009/2142(INI))

66

2011/C 308E/12

Sytuacja ludności romskiej w EuropieRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie sytuacji Romów i swobody przemieszczania się w Unii Europejskiej

73

2011/C 308E/13

Długookresowa opieka nad osobami w podeszłym wiekuRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie opieki długoterminowej nad osobami starszymi

79

2011/C 308E/14

Sytuacja nad rzeką Jordan ze szczególnym uwzględnieniem obszaru dolnego JordanuRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie rzeki Jordan, ze szczególnym uwzględnieniem jej dolnego odcinka

81

2011/C 308E/15

Kenia: nieudane aresztowanie prezydenta Sudanu Omara al-BashiraRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie Kenii: niedoprowadzenie do aresztowania prezydenta Omara al-Baszira

83

2011/C 308E/16

Prawa człowieka w Syrii, a w szczególności sprawa Haythana al-MalehaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie praw człowieka w Syrii, w szczególności przypadku Haythana al-Maleha

86

2011/C 308E/17

Brak przejrzystego procesu i potencjalnie budzącej zastrzeżenia treści w odniesieniu do umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA)Oświadczenie Parlamentu Europejskiego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie braku przejrzystego procesu i potencjalnie budzącej zastrzeżenia treści w odniesieniu do umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA)

88

2011/C 308E/18

Wprowadzenie europejskiego roku walki z przemocą wobec kobietOświadczenie Parlamentu Europejskiego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia europejskiego roku walki z przemocą wobec kobiet

89


 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Parlament Europejski

 

Wtorek, 7 września 2010 r.

2011/C 308E/19

Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Viktora UspaskichaDecyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Viktora Uspaskicha (2009/2147(IMM))

90


 

III   Akty przygotowawcze

 

Parlament Europejski

 

Wtorek, 7 września 2010 r.

2011/C 308E/20

Swobodny przepływ pracowników wewnątrz Unii ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii (tekst jednolity) (COM(2010)0204 – C7-0112/2010 – 2010/0110(COD))

92

P7_TC1-COD(2010)0110
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 7 września 2010 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2011 w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii (ujednolicenie)

93

2011/C 308E/21

Weryfikacja autentyczności monet euro oraz postępowanie z monetami euro nienadającymi się do obiegu ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie weryfikacji autentyczności monet euro oraz postępowania z monetami euro nienadającymi się do obiegu (COM(2009)0459 – C7-0207/2009 – 2009/0128(COD))

93

P7_TC1-COD(2009)0128
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 7 września 2010 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2010 w sprawie weryfikacji autentyczności monet euro oraz postępowania z monetami euro nienadającymi się do obiegu

94

2011/C 308E/22

Pomoc makrofinansowa Republice Mołdowy ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Mołdowy (COM(2010)0302 – C7-0144/2010 – 2010/0162(COD))

94

P7_TC1-COD(2010)0162
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 7 września 2010 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr …/2010/UE w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Mołdowy

94

2011/C 308E/23

Czasowe zawieszenie ceł WTC dla Madery i Azorów *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady czasowo zawieszającego cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na przywóz niektórych produktów przemysłowych do regionów autonomicznych Madery i Azorów (09109/2010 – C7-0106/2010 – 2009/0125(CNS))

95

2011/C 308E/24

Projekt budżetu korygującego nr 2/2010: BEREC (Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej)Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 września 2010 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 2/2010 na rok budżetowy 2010, Sekcja III - Komisja (12583/2010 – C7-0194/2010 – 2010/2046(BUD))

96

2011/C 308E/25

Umowa między Unią Europejską a Japonią o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych ***Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 7 września 2010 r. dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Japonią o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych (05308/2010 – C7-0029/2010 – 2009/0188(NLE))

97

2011/C 308E/26

Dwustronna klauzula ochronna zawarta w umowie o wolnym handlu między UE a Koreą ***IWniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej zawartej w umowie o wolnym handlu między UE a Koreą (COM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD))

98

 

Środa, 8 września 2010 r.

2011/C 308E/27

Ochrona zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 września 2010 r. dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych (06106/1/2010 – C7-0147/2010 – 2008/0211(COD))

115

2011/C 308E/28

Wytyczne dla polityki zatrudnienia państw członkowskich *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 września 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dla polityki zatrudnienia państw członkowskich: Zintegrowane wytyczne dotyczące strategii Europa 2020 – część druga (COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE))

116


Skróty i symbole

*

Procedura konsultacji

**I

Procedura współpracy: pierwsze czytanie

**II

Procedura współpracy: drugie czytanie

***

Procedura zgody

***I

Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie

***II

Procedura współdecyzji: drugie czytanie

***III

Procedura współdecyzji: trzecie czytanie

(Typ procedury zależy od podstawy prawnej zaproponowanej przez Komisję.)

Poprawki polityczne: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony kursywą i wytłuszczonym drukiem; symbol ▐ sygnalizuje skreślenia.

Poprawki lub zmiany techniczne wprowadzone przez służby językowe: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony zwykłą kursywą; symbol ║ sygnalizuje skreślenia.

PL

 

Top