EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:027E:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CE 27, 31 styczeń 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 27E

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 51
31 stycznia 2008


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   (Zawiadomienia)

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

PARLAMENT EUROPEJSKI

 

SESJA 2007 - 2008

 

Posiedzenia z 28 i 29 marca 2007 r.

 

Środa, 28 marca 2007 r.

2008/C 027E/01

PROTOKÓŁ

1

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Wznowienie sesji

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Deklaracja Prezydencji (Zimbabwe)

Misja powierzona posłowi

Oficjalne powitanie

Skład komisji i delegacji

Składanie dokumentów

Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne i pytania ustne (składanie dokumentów)

Działania podjęte w wyniku rezolucji Parlamentu

Porządek obrad

Następstwa deklaracji berlińskiej (debata)

Wzmocnienie konwergencji praktyk nadzorczych na poziomie UE (debata)

Przyszłość Kosowa i rola UE (debata)

Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

Produkcja ekologiczna i etykietowanie produktów ekologicznych * (debata)

Przyszłość środków własnych Unii Europejskiej (debata)

Wytyczne dotyczące procedury budżetowej na rok 2008 (debata)

Przyszłość zawodowej piłki nożnej w Europie — Bezpieczeństwo podczas meczów piłki nożnej * (debata)

Zgodność z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery ***I — Odpowiedzialność cywilna i gwarancje finansowe armatorów ***I (debata)

Włączenie nowych państw członkowskich do WPR (debata)

Porządek obrad następnego posiedzenia

Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

11

 

Czwartek, 29 marca 2007 r.

2008/C 027E/02

PROTOKÓŁ

13

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Otwarcie posiedzenia

Skład grup politycznych

Składanie dokumentów

Teksty porozumień przekazane przez Radę

Perspektywy wspólnej polityki zagranicznej dla Unii Europejskiej w 2007 r. (debata)

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Weryfikacja mandatów nowych posłów do Parlamentu Europejskiego

Głosowanie

Mediacja w sprawach w sprawach cywilnych i handlowych ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Udział Wspólnoty w podwyższeniu kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Giuseppe Garganiego (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Przegląd dyrektyw dotyczących wyrobów medycznych ***I (głosowanie)

Statystyki strukturalne dotyczące przedsiębiorstw ***I (głosowanie)

Zgodność z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery ***I (głosowanie)

Odpowiedzialność cywilna i gwarancje finansowe armatorów ***I (głosowanie)

Produkcja ekologiczna i etykietowanie produktów ekologicznych * (głosowanie)

Bezpieczeństwo podczas meczów piłki nożnej * (głosowanie)

Przyszłość Kosowa i rola UE (głosowanie)

Przyszłość środków własnych Unii Europejskiej (głosowanie)

Wytyczne dotyczące procedury budżetowej na rok 2008 — Sekcje I, II, IV, V, VI, VII, VIII oraz IX (głosowanie)

Przyszłość zawodowej piłki nożnej w Europie (głosowanie)

Włączenie nowych państw członkowskich do WPR (głosowanie)

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

Skład delegacji międzyparlamentarnych

Skład Parlamentu

Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

Kalendarz następnych posiedzeń

Przerwa w obradach

LISTA OBECNOŚCI

23

ZAŁĄCZNIK I

25

ZAŁĄCZNIK II

41

TEKSTY PRZYJĘTE

129

P6_TA(2007)0088
Mediacje w sprawach cywilnych i handlowych ***I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych (COM(2004)0718 — C6-0154/2004 — 2004/0251(COD))

129

P6_TC1-COD(2004)0251
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 29 marca 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/... /WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych

129

P6_TA(2007)0089
Udział Wspólnoty w podwyższeniu kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego *
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie udziału Wspólnoty w podwyższeniu kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (COM(2006)0621 — C6-0426/2006 — 2006/0203 (CNS))

136

P6_TA(2007)0090
Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Giuseppe Garganiego
Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów Giuseppe Garganiego (2006/2300(IMM))

137

P6_TA(2007)0091
Przegląd dyrektyw dotyczących wyrobów medycznych ***I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG oraz dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie przeglądu dyrektyw dotyczących wyrobów medycznych (COM(2005)0681 — C6-0006/2006 — 2005/0263(COD))

138

P6_TC1-COD(2005)0263
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 29 marca. 2007 r. w celu przyjęcia Dyrektywy nr .../2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 90/385/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, dyrektywę Rady 93/42/EWG dotyczącą wyrobów medycznych oraz dyrektywę 98/8/WE dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych

138

P6_TA(2007)0092
Statystyki strukturalne dotyczące przedsiębiorstw ***I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (COM(2006)0066 — C6-0063/2006 — 2006/0020(COD))

139

P6_TC1-COD(2006)0020
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 29 marca 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (przekształcenie)

139

P6_TA(2007)0093
Zgodność z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery ***I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej zgodności z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery (COM(2005)0586 — C6-0062/2006 — 2005/0236(COD))

140

P6_TC1-COD(2005)0236
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 29 marca 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zgodności z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery

140

ZAŁĄCZNIK I
KODEKS PAŃSTWA BANDERY (FSC)

154

ZAŁĄCZNIK II
MINIMALNE KRYTERIA DLA INSPEKTORÓW PAŃSTWA BANDERY

162

ZAŁĄCZNIK III
WYTYCZNE W SPRAWIE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PO ZATRZYMANIU STATKU PRZEZ PAŃSTWO PORTU

163

P6_TA(2007)0094
Odpowiedzialność cywilna i gwarancje finansowe armatorów ***I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2007 r w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności cywilnej i gwarancji finansowych armatorów (COM(2005)0593 — C6-0039/2006 — 2005/0242(COD))

166

P6_TC1-COD(2005)0242
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 29 marca 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności cywilnej i gwarancji finansowych armatorów

166

ZAŁĄCZNIK I
KONWENCJA Z 1976 R. W SPRAWIE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZAKRESIE ROSZCZEŃ MORSKICH ZMODYFIKOWANA PRZEZ PROTOKÓŁ Z 1996 R.

174

ZAŁĄCZNIK II
REZOLUCJA ZGROMADZENIA MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI MORSKIEJ I ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWEGO BIURA PRACY„WYTYCZNE W SPRAWIE ZAPEWNIENIA ZABEZPIECZENIA FINANSOWEGO MARYNARZOM W PRZYPADKACH POZOSTAWIENIA ICH PRZEZ ARMATORA” (REZOLUCJA A.930(22) IMO)

174

ZAŁĄCZNIK III
WZÓR ZAŚWIADCZENIA O GWARANCJI FINANSOWEJ, O KTÓRYM MOWA W ART. 9

175

ZAŁĄCZNIK IV
LISTA INFORMACJI, KTÓRE MUSZĄ ZOSTAĆ PODANE ZGODNIE Z ART. 10

175

P6_TA(2007)0095
Produkcja ekologiczna i etykietowanie produktów ekologicznych *
Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie produkcji ekologicznej i etykietowania produktów ekologicznych (COM(2005)0671 — C6-0032/2006 — 2005/0278(CNS))

176

P6_TA(2007)0096
Bezpieczeństwo podczas meczów piłki nożnej *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie inicjatywy zgłoszonej przez Republikę Austrii mającej na celu przyjęcie decyzji Rady zmieniającej decyzję 2002/348/WSiSW dotyczącą bezpieczeństwa w związku z meczami piłki nożnej o charakterze międzynarodowym (10543/2006 — C6-0240/2006 — 2006/0806(CNS))

206

P6_TA(2007)0097
Przyszłość Kosowa i rola UE
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie przyszłości Kosowa i roli UE (2006/2267(INI))

207

P6_TA(2007)0098
Przyszłość zasobów własnych Unii Europejskiej
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie przyszłości zasobów własnych Unii Europejskiej (2006/2205(INI))

214

ZAŁĄCZNIK
WYJĄTKI WPROWADZONE PRZEZ RADĘ EUROPEJSKĄ W GRUDNIU 2005 R. PO STRONIE WYDATKÓW I DOCHODÓW BUDŻETU

223

P6_TA(2007)0099
Wytyczne dotyczące procedury budżetowej na rok 2008 — sekcje I, II, IV, V, VI, VII, VIII i IX
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wytycznych dotyczących procedury budżetowej na rok 2008 - Sekcje II, IV, V, VI, VII, VIII oraz IX — oraz wstępnego projektu preliminarza budżetowego Parlamentu Europejskiego (Sekcja I) dla procedury budżetowej na rok 2008 (2007/2013(BUD))

225

P6_TA(2007)0100
Przyszłość zawodowej piłki nożnej w Europie
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie przyszłości zawodowej piłki nożnej w Europie (2006/2130 (INI))

232

P6_TA(2007)0101
Włączenie nowych państw członkowskich do WPR
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie włączenia nowych państw członkowskich do WPR (2006/2042(INI))

240

P6_TA(2007)0102
Zapalenie wątroby typu C
Oświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie zapalenia wątroby typu C

247


Skróty i symbole

*

Procedura konsultacji

**I

Procedura współpracy: pierwsze czytanie

**II

Procedura współpracy: drugie czytanie

***

Procedura zgody

***I

Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie

***II

Procedura współdecyzji: drugie czytanie

***III

Procedura współdecyzji: trzecie czytanie

(Typ procedury zależy od podstawy prawnej zaproponowanej przez Komisję.)

Informacje dotyczące głosowania

W przypadku braku odmiennej informacji, Sprawozdawcy poinformowali Przewodniczącego na piśmie o ich stanowisku na temat poprawek.

Rozwinięcia skrótów nazw komisji parlamentarnych

AFET

Komisja Spraw Zagranicznych

DEVE

Komisja Rozwoju

INTA

Komisja Handlu Międzynarodowego

BUDG

Komisja Budżetowa

CONT

Komisja Kontroli Budżetowej

ECON

Komisja Gospodarcza i Monetarna

EMPL

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

ENVI

Komisja Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

ITRE

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

IMCO

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

TRAN

Komisja Transportu i Turystyki

REGI

Komisja Rozwoju Regionalnego

AGRI

Komisja Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

PECH

Komisja Rybołówstwa

CULT

Komisja Kultury i Edukacji

JURI

Komisja Prawna

LIBE

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

AFCO

Komisja Spraw Konstytucyjnych

FEMM

Komisja Praw Kobiet i Równych Szans

PETI

Komisja Petycji

Rozwinięcia skrótów nazw grup politycznych

PPE-DE

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów

PSE

Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim

ALDE

Grupa Przymierza Liberałów i Demokratów na rzecz Europy

UEN

Grupa Unii na rzecz Europy Narodów

Verts/ALE

Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie

GUE/NGL

Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/Nordycka Zielona Lewica

IND/DEM

Grupa Niepodległość i Demokracja

ITS

Grupa Tożsamość, Tradycja i Suwerenność

NI

Niezrzeszeni

PL

 

Top