EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:320E:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CE 320, 15 grudzień 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 320E

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 48
15 grudnia 2005


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   (komunikat)

 

PARLAMENT EUROPEJSKI

 

SESJA 2004 — 2005

 

Poniedziałek 7 marzec 2005

2005/C 320E/1

PROTOKÓŁ

1

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Wznowienie sesji

Oświadczenia Przewodniczącego

Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia

Zatwierdzenie przez Radę stanowisk Parlamentu przyjętych w pierwszym czytaniu (art. 66 Regulaminu).

Zatwierdzenie przez Radę stanowisk Parlamentu przyjętych w drugim czytaniu

Skład komisji i delegacji

Składanie dokumentów

Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)

Porządek obrad

Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

Europejski Bank Inwestycyjny (2003) (debata)

Warunki dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego ***II (debata)

Alternatywne formy energii (debata)

Wspólnotowa licencja kontrolera ruchu lotniczego ***I (debata)

Zabezpieczenie społeczne mające zastosowanie do pracowników i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie ***II (debata)

Porządek dzienny następnego posiedzenia

Zamknięcie posiedzenia

Zamknięcie sesji rocznej

LISTA OBECNOŚCI

9

 

SESJA 2005 — 2006

 

Wtorek 8 marzec 2005

2005/C 320E/2

PROTOKÓŁ

10

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Otwarcie sesji rocznej

Otwarcie posiedzenia

Oficjalne powitanie

Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Składanie dokumentów

Kontynuacja platformy działania Czwartej Światowej Konferencji w sprawie Kobiet (Pekin + 10) (debata)

Sytuacja społeczna w Unii (debata)

System Ujednoliconych Preferencji Celnych * (debata)

Głosowanie

Organizacja zgodnie z nową strukturą komitetów właściwych w dziedzinie usług finansowych ***I

Warunki dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego ***II (głosowanie)

Zabezpieczenie społeczne mające zastosowanie do pracowników i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie ***II (głosowanie)

Wspólnotowa licencja kontrolera ruchu lotniczego ***I (głosowanie)

Europejski Bank Inwestycyjny (2003) (głosowanie)

Sytuacja społeczna w Unii (głosowanie)

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Korekty do głosowania

Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia

Termin składania poprawek

Rewizja Traktatu o nierozprzestrzenianiu / Broń jądrowa w Korei Północnej i w Iranie (debata)

Sytuacja w Libanie (debata)

Usługi na rynku wewnętrznym / Zdolność patentowa oprogramowania (debata)

Tura pytań (pytania do Komisji)

Skład komisji i delegacji

System Ujednoliconych Preferencji Celnych * (ciąg dalszy debaty)

Obrady Komisji Petycji (2003-2004) (debata)

Prace Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE w roku 2004 (debata)

Procedura budżetowa na rok 2006 — Projekt budżetu korygującego 1/2005 - Preliminarz do budżetu korygującego na rok budżetowy 2005 (debata)

Planowany handel komórkami jajowymi (debata)

Porządek dzienny następnego posiedzenia

Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

23

ZAŁĄCZNIK I

25

ZAŁĄCZNIK II

29

TEKSTY PRZYJĘTE

36

P6_TA(2005)0060
Nowa struktura organizacyjna komitetów w sektorze usług finansowych ***I
Corrigendum do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 73/239/EWG, 85/611/EWG, 91/675/EWG, 92/49/EWG i 93/6/EWG oraz dyrektywy 94/19/WE, 98/78/WE, 2000/12/WE, 2001/34/WE, 2002/83/WE i 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu ustanowienia nowej struktury organizacyjnej komitetów w sektorze usług finansowych (6429/1/2005 — C6-0051/2005 — 2003/0263(COD))

36

P6_TA(2005)0061
Dostęp do sieci przesyłowych gazu ziemnego ***II
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego (11652/2/2004 - C6-0188/2004 - 2003/0302(COD))

36

P6_TC2-COD(2003)0302
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 8 marca 2005 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) Nr../2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego

36

ZAŁĄCZNIK

46

P6_TA(2005)0062
Systemy zabezpieczenia społecznego ***II
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie i (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 (12062/3/2004 - C6-0189/2004 - 2003/0184(COD))

49

P6_TA(2005)0063
Wspólnotowa licencja kontrolera ruchu lotniczego ***I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowej licencji kontrolera ruchu lotniczego (COM(2004)0473 - C6-0076/2004 - 2004/0146(COD))

50

P6_TC1-COD(2004)0146
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 8 marca 2005 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2005/.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowej licencji kontrolera ruchu lotniczego

50

ZAŁĄCZNIK I
WYMAGANIA SZKOLENIOWE

62

ZAŁĄCZNIK II
WYMAGANIA DOTYCZĄCE BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ

63

ZAŁĄCZNIK III
WYMAGANIA I WARUNKI, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO CERTYFIKATÓW PRZYZNANYCH JEDNOSTKOM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI SZKOLENIOWE

65

P6_TA(2005)0064
Działalność Europejskiego Banku Inwestycyjnego (2003)
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sprawozdania z działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2003 (2004/2187(INI))

66

 

Środa 9 marzec 2005

2005/C 320E/3

PROTOKÓŁ

70

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Otwarcie posiedzenia

Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rewizja śródokresowa Strategii Lizbońskiej (debata)

Oficjalne powitanie

Rewizja śródokresowa Strategii Lizbońskiej (ciąg dalszy debaty)

Głosowanie

Prace Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE w roku 2004 (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Ogólny system preferencji * (głosowanie)

Procedura budżetowa na rok 2006 (głosowanie)

Obrady Komisji Petycji (2003-2004) (głosowanie)

Rewizja śródokresowa Strategii Lizbońskiej (głosowanie)

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Korekty do głosowania

Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia

Przygotowanie Rady Europejskiej (Bruksela, 22-23 marca 2005 r.) (debata)

Pracownicy służby zdrowia zatrzymani w Libii (debata)

Tura pytań (pytania do Rady)

Kierunki polityki wspierania badań naukowych w Unii (debata)

Przekazywanie danych pasażerów — Przechowywanie i ochrona danych (debata)

Finansowanie programu Natura 2000 (debata)

Porządek dzienny następnego posiedzenia

Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

79

ZAŁĄCZNIK I

81

ZAŁĄCZNIK II

88

TEKSTY PRZYJĘTE

142

P6_TA(2005)0065
Prace Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP — UE w 2004 r.
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie prac Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKPUE w 2004 r. (2004/2141(INI))

142

P6_TA(2005)0066
Ogólny system preferencji *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych (COM(2004)0699 - COM(2005)0043 - C6-0001/2005 - 2004/0242(CNS))

145

P6_TA(2005)0067
Wytyczne budżetowe (2006 rok, inne sekcje)
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wytycznych dotyczących sekcji II, IV, V, VI, VII, VIII (A) i VIII (B) oraz w sprawie wstępnego projektu szacunków Parlamentu Europejskiego (sekcja I) dla procedury budżetowej na 2006 r. (2004/2271(BUD))

156

P6_TA(2005)0068
Obrady Komisji Petycji 2003-2004
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie obrad Komisji Petycji w roku parlamentarnym 2003-2004 (2004/2090(INI))

161

P6_TA(2005)0069
Śródokresowa rewizja Strategii Lizbońskiej
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie śródokresowej rewizji Strategii Lizbońskiej

164

 

Czwartek 10 marzec 2005

2005/C 320E/4

PROTOKÓŁ

169

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Otwarcie posiedzenia

Składanie dokumentów

Wspólna organizacja rynku cukru (debata)

Żywność ekologiczna i rolnictwo ekologiczne (debata)

Upamiętnienie ofiar ataków terrorystycznych dokonanych w Madrycie dnia 11 marca 2004 r.

Wspólna organizacja rynku cukru (ciąg dalszy debaty)

Głosowanie

Preliminarz do budżetu korygującego na rok budżetowy 2005 * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Projekt budżetu korygującego 1/2005 * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Żywność ekologiczna i rolnictwo ekologiczne (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Kontynuacja platformy działania Czwartej Światowej Konferencji w sprawie Kobiet (Pekin + 10) (głosowanie)

Planowany handel komórkami jajowymi (głosowanie)

Rewizja Traktatu o nierozprzestrzenianiu / Broń jądrowa w Korei Północnej i w Iranie (głosowanie)

Sytuacja w Libanie (głosowanie)

Kierunki polityki wspierania badań naukowych w Unii (głosowanie)

Finansowanie programu Natura 2000 (głosowanie)

Wspólna organizacja rynku cukru (głosowanie)

Skład Parlamentu

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Korekty do głosowania

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Sytuacja w Tybecie (debata)

Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

Białoruś

Kombodża

Arabia Saudyjska

Głosowanie

Białoruś (głosowanie)

Kombodża (głosowanie)

Arabia Saudyjska (głosowanie)

Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 51 Regulaminu)

Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

Kalendarz następnych posiedzeń

Przerwa w obradach

LISTA OBECNOŚCI

182

ZAŁĄCZNIK 1

183

ZAŁĄCZNIK II

196

TEKSTY PRZYJĘTE

241

P6_TA(2005)0070
Preliminarz Parlamentu do budżetu korygującego 2005
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie preliminarza budżetowego Parlamentu Europejskiego do budżetu korygującego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005 (zmiana wysokości wynagrodzeń) (2005/2034(BUD))

241

P6_TA(2005)0071
Projekt budżetu korygującego nr 1/2005
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu budżetu korygującego nr 1/2005 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005, Sekcja III — Komisja (6876/2005 - C6-0052/2005 - 2005/2014(BUD))

242

P6_TA(2005)0072
Ekologiczna żywność i rolnictwo
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie europejskiego planu działania w dziedzinie ekologicznej żywności i rolnictwa (2004/2202(INI))

242

P6_TA(2005)0073
Wnioski z IV Światowej Konferencji w sprawie Platformy Działnia Kobiet (Pekin + 10)
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosków z IV Światowej Konferencji w sprawie Platformy Działania Kobiet (Pekin + 10)

247

P6_TA(2005)0074
Planowany handel komórkami jajowymi
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie handlu ludzkimi komórkami jajowymi

251

P6_TA(2005)0075
Rewizja układu o nierozprzestrzenianiu — Broń jądrowa w Korei Północnej i Iranie
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Konferencji Rewizyjnej 2005 dotyczącej Układu o Nierozprzestrzenianiu — Broń jądrowa w Korei Północnej i Iranie

253

P6_TA(2005)0076
Sytuacja w Libanie
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Libanie

257

P6_TA(2005)0077
Kierunki polityki wspierania badań naukowych w Unii
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie nauki i technologii - Kierunki polityki wspierania badań naukowych w Unii (2004/2150(INI))

259

P6_TA(2005)0078
Finansowanie programu Natura 2000
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie finansowania programu Natura 2000 (2004/2164(INI))

267

P6_TA(2005)0079
Wspólna organizacja rynku cukru
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przyszłej reformy wspólnej organizacji rynku cukru

271

P6_TA(2005)0080
Białoruś
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Białorusi

276

P6_TA(2005)0081
Kambodża
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Kambodży

280

P6_TA(2005)0082
Arabia Saudyjska
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Arabii Saudyjskiej

281


PL

 

Top