EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:271:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 271, 29 październik 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 271

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 48
29 października 2005


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Informacje

 

Trybunał Sprawiedliwości

 

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI

2005/C 271/1

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 8 września 2005 r. w sprawie C-416/02 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii (Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego — Dyrektywy 75/442/EWG i 91/156/EWG — Pojęcie „odpadów” — Dyrektywy 85/337/EWG i 97/11/WE — Ocena skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne — Dyrektywa 80/68/EWG — Ochrona wód gruntowych przed zanieczyszczeniami niektórymi groźnymi substancjami — Dyrektywa 91/271/EWG — Oczyszczanie ścieków komunalnych — Dyrektywa 91/676/EWG — Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi z produkcji rolniczej — Zanieczyszczenie wywołane przez gospodarstwo hodowli świń)

1

2005/C 271/2

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 15 września 2005 r. w sprawie C-37/03 P BioID AG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Słowny i graficzny znak towarowy — „BioID” — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Znak towarowy pozbawiony charakteru odróżniającego)

1

2005/C 271/3

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 8 września 2005 r. w sprawie C-121/03 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii (Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego — Dyrektywy 75/442/EWG i 91/156/EWG — Pojęcie „odpadów” — Dyrektywy 85/337/EWG i 97/11/WE — Ocena skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne — Dyrektywa 80/68/EWG — Ochrona wód gruntowych przed zanieczyszczeniami niektórymi groźnymi substancjami — Dyrektywa 80/778/EWG — Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi)

2

2005/C 271/4

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 26 maja 2005 r. w sprawie C-132/03 Ministero della Salute przeciwko Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons), Federconsumatori (wniosek Consiglio di Stato o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym) (Rozporządzenie (WE) nr 1139/98 — Artykuł 2 ust. 2 lit. b) — Dodatkowy wymóg w zakresie etykietowania środków spożywczych — Obowiązkowa informacja dotycząca obecności materiału wytworzonego z określonych organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) — Genetycznie zmodyfikowane nasiona soi i kukurydzy — Zwolnienie z wymogu w razie przypadkowej obecności w ilości nieprzekraczającej określonego poziomu tolerancji — Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego — Niemowlęta i małe dzieci — Możliwość stosowania zwolnienia — Zasada ostrożności)

2

2005/C 271/5

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 15 września 2005 r. w sprawie C-199/03 Irlandia przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Skarga o stwierdzenie nieważności — Europejski Fundusz Społeczny — Obniżenie dofinansowania wspólnotowego — Oczywisty błąd w ocenie — Proporcjonalność — Pewność prawa — Uzasadnione oczekiwania)

3

2005/C 271/6

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 15 września 2005 r. w sprawach połączonych C-281/03 i C-282/03 Cindu Chemicals BV i in. przeciwko College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (wniosek College van Beroep voor het bedrijfsleven o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym) (Dyrektywa 76/769/EWG — Substancje niebezpieczne — Uprawnienie Państw Członkowskich do ustalania dodatkowych warunków wprowadzania do obrotu i stosowania produktów biobójczych, których substancja czynna podlega ograniczeniom zawartym w tej dyrektywie — Produkty do impregnacji drewna zawierające destylaty smoły węglowej (karbolineum i olej kreozotowy) — Produkty do impregnacji drewna zawierające miedź, chrom i arsen)

3

2005/C 271/7

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 15 września 2005 r. w sprawie C-372/03: Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec (Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego — Dyrektywa 91/439/EWG — Prawo jazdy — Minimalny wiek wymagany do uzyskania dostępu do prowadzenia niektórych pojazdów — Możliwość prowadzenia pojazdów innej kategorii niż ta, na którą prawo jazdy zostało wydane — Obowiązkowa rejestracja i wymiana prawa jazdy)

4

2005/C 271/8

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie C-376/03 D przeciwko Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen (wniosek Gerechtshof te 's-Hertogenbosch o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym) (Ustawodawstwo podatkowe — Podatek majątkowy — Prawo do odliczenia — Odmienne traktowanie rezydentów i nierezydentów — Konwencja w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu)

4

2005/C 271/9

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 15 września 2005 r. w sprawie C-495/03 (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden): Intermodal Transports BV przeciwko Staatssecretaris van Financiën (Wspólna Taryfa Celna — Pozycje taryfowe — Klasyfikacja w Nomenklaturze Scalonej — Pozycja 8709 — Ciągnik „Magnum ET120 Terminal Tractor” — Artykuł 234 WE — Obowiązek sądu krajowego do zadania pytania prejudycjalnego — Przesłanki — Wiążąca informacja taryfowa wydana na rzecz osoby trzeciej przez organy celne innego Państwa Członkowskiego dotycząca pojazdu podobnego)

5

2005/C 271/10

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 8 września 2005 r. w sprawie C-500/03: Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej (Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego — Dyrektywa 98/34/WE — Normy i przepisy techniczne — Krajowe uregulowanie dotyczące statków rekreacyjnych)

6

2005/C 271/11

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 8 września 2005 r. w sprawach połączonych C-544/03 i C-545/03 (wnioski Conseil d'État o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym): Mobistar SA przeciwko Commune de Fléron i Belgacom Mobile SA przeciwko Commune de Schaerbeek (Artykuł 59 Traktatu WE (obecnie, po zmianie, art. 49 WE) — Usługi telekomunikacyjne — Dyrektywa 90/388/EWG — Artykuł 3c — Usunięcie wszelkich ograniczeń — Gminne opłaty od słupów, masztów i anten nadawczych GSM)

6

2005/C 271/12

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 8 września 2005 r. w sprawie C-40/04 (wniosek Korkein oikeus o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym): Syuichi Yonemoto (Zbliżanie ustawodawstw — Maszyny — Dyrektywa 98/37/WE — Zgodność z prawem wspólnotowym przepisów krajowych nakazujących importerowi przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa maszyny zaopatrzonej w deklarację zgodności WE)

7

2005/C 271/13

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 15 września 2005 r. w sprawie C-58/04 [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy)] (Szósta dyrektywa VAT — Miejsce dokonania transakcji opodatkowanych — Dostawa towarów dokonana na pokładzie statku rejsowego — Transport dokonywany wewnątrz Wspólnoty — Wyłączenie opodatkowania w przypadku zatrzymania na terytorium państwa trzeciego — Zakres wyłączenia)

7

2005/C 271/14

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 8 września 2005 r. w sprawie C-129/04 Espace Trianon SA Espace Trianon SA i Société wallonne de location-financement SA (Sofibail) przeciwko Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREM) (wniosek Conseil d'État o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym) (Zamówienia publiczne — Dyrektywa 89/665/EWG — Procedury odwoławcze w zakresie udzielania zamówień publicznych — Osoby, którym powinny być dostępne procedury odwoławcze — Stowarzyszenie oferentów ad hoc — Zakaz wnoszenia indywidualnego odwołania przez jednego z członków stowarzyszenia ad hoc — Pojęcie interesu w uzyskaniu danego zamówienia publicznego)

8

2005/C 271/15

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 8 września 2005 r. w sprawie C-278/04 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec (Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego — Dyrektywy 2001/88/WE oraz 2001/93WE — Ochrona świń — Policja sanitarna — Brak transpozycji)

8

2005/C 271/16

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 8 września 2005 r. w sprawie C-288/04 (wniosek Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Wien o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym): AB przeciwko Finanzamt für den 6., 7. und 15. Bezirk (Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich — Regulamin pracowniczy urzędników — Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot — Członek personelu miejscowego świadczący pracę na rzecz przedstawicielstwa Komisji w Austrii — System podatkowy)

9

2005/C 271/17

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 8 września 2005 r. w sprawie C-427/04 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej (Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego — Dyrektywa 2001/16/WE — Sieci transeuropejskie — Interoperacyjność transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych — Brak transpozycji)

9

2005/C 271/18

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 8 września 2005 r. w sprawie C-448/04 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego — Dyrektywa 2001/40/WE — Wzajemne uznawanie decyzji o wydalaniu obywateli państw trzecich — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

10

2005/C 271/19

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 8 września 2005 r. w sprawie C-462/04 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego — Dyrektywa 2001/40/WE — Wzajemne uznawanie decyzji o wydalaniu obywateli państw trzecich — Brak transpozycji w przewidzianym terminie)

10

2005/C 271/20

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie C-31/05 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej (Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego — Dyrektywy 2002/19/WE, 2002/20/WE i 2002/21/WE — Sieć i usługi — Łączność elektroniczna — Brak transpozycji w przepisanym terminie)

11

2005/C 271/21

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 8 września 2005 r. w sprawie C-57/05: Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej (Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego — Dyrektywa 2002/46/WE — Zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych — Brak transpozycji w przepisanym terminie)

11

2005/C 271/22

Postanowienie Trybunału (czwarta izba) z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawach połączonych: C-483/00, od C-485/00 do C-488/00, od C-492/00 do C-94/00, C-496/00, C-500/00 i C-21/01: Azienda Agricola Nardoni di Benedetto Nardoni przeciwko Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) i Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (C-483/00), Azienda Agricola Antonio Tonon przeciwko Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), przy udziale Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (C-485/00), Azienda Agricola Beniamino Brutti i in. przeciwko Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), przy udziale Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica i in. (C-486/00), Cooperativa Nuova Latte Srl przeciwko Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) i Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (C-487/00), Azienda Agricola Fermo e Gabriele Borini ss przeciwko Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) i Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (C-488/00), Giuseppe De Marchi i in. przeciwko Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) i Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (C-492/00), Ferdinando Pavan i in. przeciwko Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) i Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (C-493/00), Associazione dei Produttori di Latte delle Terre del Granducato i in. przeciwko Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali oraz Regione Toscana (C-494/00), Associazione Agricola Produttori Castellani Soc. coop. arl i in. przeciwko Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) i Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (C 496/00), Azienda Agricola Pietro Baita i in. przeciwko Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) i Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (C-500/00) oraz Giorgio Accarini i in. przeciwko Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) i Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (C-21/01) (wnioski Tribunale amministrativo regionale del Lazio o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym) (Rolnictwo — Wspólna organizacja rynku — Mleko i przetwory mleczne — Dodatkowa opłata wyrównawcza do mleka — Rozporządzenia (EWG) nr 3950/92 i 536/93 — Ilości referencyjne — Późniejsza korekta)

12

2005/C 271/23

Sprawa C-284/05: Skarga wniesiona w dniu 15 lipca 2005 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Finlandii

13

2005/C 271/24

Sprawa C-289/05: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem Rovaniemen hallinto-oikeus z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie Länsstyrelsen i Norrbottens län przeciwko Lapin liitto

13

2005/C 271/25

Sprawa C-298/05: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem Finanzgericht Münster z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie Columbus Container Services B.V.B.A. & Co. przeciwko Finanzamt Bielefeld-Innenstadt

14

2005/C 271/26

Sprawa C-303/05: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem Cour d'arbitrage (Belgia) z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie a.s.b.l. Advocaten voor de wereld przeciwko Conseil des ministres

14

2005/C 271/27

Sprawa C-320/05 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (druga izba w składzie powiększonym) z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie T-17/02 Fred Olsen, S.A. przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, popieranej przez Królestwo Hiszpanii, wniesione przez Fred Olsen, S.A. w dniu 22 sierpnia 2005

14

2005/C 271/28

Sprawa C-323/05: Skarga wniesiona w dniu 24 sierpnia 2005 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczonemu Królestwu

15

2005/C 271/29

Sprawa C-326/05 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie T-158/03 Industrias Químicas del Vallés, S.A. przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione przez Industrias Químicas del Vallés, S.A. w dniu 26 sierpnia 2005 r.

15

2005/C 271/30

Sprawa C-329/05: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem Bundesfinanzhof z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie Finanzamt Dinslaken przeciwko Geroldowi Meindlowi. Uczestnik: Christine Meindl-Berger

16

2005/C 271/31

Sprawa C-330/05: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem Hovrätten för Övre Norrland, wydanym w dniu 22 sierpnia 2005 r. w sprawie Fredrik Granberg przeciwko Lokal Åklagaren I Haparanda

17

2005/C 271/32

Sprawa C-331/05 P: Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba) z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie T-294/04 Internationaler Hilfsfonds e.V. przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione przez Internationaler Hilfsfonds e.V. w dniu 6 września 2005 r.

17

2005/C 271/33

Wykreślenie sprawy C-360/01

18

2005/C 271/34

Wykreślenie sprawy C-108/04

18

2005/C 271/35

Wykreślenie sprawy C-425/04

18

2005/C 271/36

Wykreślenie sprawy C-458/04

18

 

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI

2005/C 271/37

Komunikat

19

2005/C 271/38

Sprawa T-300/05: Skarga wniesiona w dniu 21 lipca 2005 r.– Republika Cypru przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

19

2005/C 271/39

Sprawa T-301/05: Skarga wniesiona w dniu 2 sierpnia 2005 r. — Guigard/Komisja

19

2005/C 271/40

Sprawa T-305/05: Skarga wniesiona w dniu 1 sierpnia 2005 r. — Balabanis i Le Dour/Komisja

20

2005/C 271/41

Sprawa T-306/05: Skarga wniesiona w dniu 10 sierpnia 2005 r. przez I. Scippacercolę i I. Terezakisa przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

20

2005/C 271/42

Sprawa T-310/05: Skarga wniesiona w dniu 12 sierpnia 2005 r. — ASTEC Global Consultancy przeciwko Komisji

21

2005/C 271/43

Sprawa T-311/05: Skarga wniesiona w dniu 9 sierpnia 2005 r. — Rounis przeciwko Komisji

22

2005/C 271/44

Sprawa T-312/05: Skarga wniesiona w dniu 9 sierpnia 2005 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko E. Alexiadou

22

2005/C 271/45

Sprawa T-316/05: Skarga wniesiona w dniu 12 sierpnia 2005 r. — Republika Cypru przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

23

2005/C 271/46

Sprawa T-317/05: Skarga wniesiona w dniu 16 sierpnia 2005 r. — Kustom Musical Amplification Inc. przeciwko OHIM

23

2005/C 271/47

Sprawa T-321/05: Skarga wniesiona w dniu 25 sierpnia 2005 — AstraZeneca przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

24

2005/C 271/48

Sprawa T-324/05: Skarga wniesiona w dniu 25 sierpnia 2005 r. — Estonia przeciwko Komisji

24

2005/C 271/49

Sprawa T-341/05: Skarga wniesiona w dniu 8 września 2005 r. — Królestwo Hiszpanii/ Komisja Wspólnot Europejskich

25

 

SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

2005/C 271/50

Złożenie ślubowania przez nowych sędziów Sądu do spraw Służby Publicznej

27

2005/C 271/51

Wybór prezesa Sądu do spraw Służby Publicznej

27


 

III   Powiadomienia

2005/C 271/52

Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Dz.U. C 257 z 15.10.2005 .

28


PL

 

Top