EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bezpieczeństwo drogowe: Kierunki polityki w zakresie bezpieczeństwa drogowego na lata 2011–2020

Bezpieczeństwo drogowe: Kierunki polityki w zakresie bezpieczeństwa drogowego na lata 2011–2020

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Komunikat Komisji Europejskiej (KOM(2010) 389 wersja ostateczna) — w kierunku europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011–2020

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO KOMUNIKATU KOMISJI EUROPEJSKIEJ?

Mimo postępów w bezpieczeństwie drogowym w Unii Europejskiej (UE) w trakcie trzeciego programu działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (RSAP), prowadzonego w latach 2003–2010, Komisja Europejska podkreśla, że należy kontynuować zwiększanie wysiłków na rzecz bezpieczeństwa drogowego.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Unijne kierunki polityki w zakresie bezpieczeństwa drogowego (2011–2020) mają na celu zapewnienie ogólnych ram i stanowiących wyzwanie celów, które powinny nadać kierunek strategiom krajowym oraz lokalnym, zgodnie z zasadą pomocniczości. W ramach ogólnych ram Komisja podkreśla potrzebę:

 • utworzenia uporządkowanych i spójnych ram współpracy, w oparciu o wymianę najlepszych praktyk wszystkich państw członkowskich,
 • przyjęcia strategii dotyczącej odnoszonych obrażeń i udzielania pierwszej pomocy jako odpowiedzi na potrzebę zmniejszenia liczby obrażeń odnoszonych w wypadkach samochodowych,
 • poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg szczególnie narażonych na wypadki.

Zasady i cel

Komisja ustanawia trzy główne zasady:

 • dążenie do najwyższych norm bezpieczeństwa ruchu drogowego w całej Europie — poprzez zachęcanie obywateli do przyjmowania głównej części odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych na drogach UE, a także poprzez poprawę bezpieczeństwa osób szczególnie narażonych na wypadki,
 • zintegrowane podejście do bezpieczeństwa ruchu drogowego — poprzez współpracę z innymi obszarami polityki UE, takimi jak energia, ochrona środowiska, edukacja, innowacje, technologie, wymiar sprawiedliwości.
 • pomocniczość, proporcjonalność oraz współodpowiedzialność — poprzez koncepcję współodpowiedzialności, zaangażowania oraz konkretnych działań na wszystkich poziomach krajów UE i ich organów regionalnych i lokalnych.

Po zakończeniu programu RSAP 2003–2010 Komisja proponuje utrzymanie celu zakładającego zmniejszenie o połowę łącznej liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w UE pomiędzy 2010 a 2020 r. Jest to wyraźny sygnał zaangażowania UE w bezpieczeństwo na drogach. Z kolei posiadanie wspólnego celu ma zapewnić mieszkańcom UE bardziej jednolity poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w całej UE. Komisja zachęca poszczególne kraje UE do przyczyniania się do dążenia do tego wspólnego celu poprzez własne krajowe strategie bezpieczeństwa drogowego.

W trakcie konsultacji społecznych dotyczących kierunków tej polityki, które odbyły się pomiędzy lipcem a grudniem 2009 r., zaproponowano cel polegający na zmniejszeniu drogowych urazów poważnych. Po ustaleniu wspólnej definicji terminu „urazy poważne” Komisja doda do europejskich kierunków polityki w zakresie bezpieczeństwa drogowego do roku 2020 wspólny „cel zmniejszenia liczby urazów”.

Cele strategiczne

Komisja zidentyfikowała 7 celów, dla których będą proponowane działania na poziomie UE i krajowym:

 • poprawa edukacji i szkolenia użytkowników dróg — należy poprawić jakość systemów przyznawania prawa jazdy i szkolenia ze szczególnym uwzględnieniem początkujących kierowcówKomisja razem z krajami UE będzie opracowywać wspólną strategię edukacyjną i szkoleniową w zakresie bezpieczeństwa drogowego, obejmującą naukę przed egzaminem, egzamin na prawo jazdy oraz szkolenie po otrzymaniu prawa jazdy,
 • poprawa egzekwowania przepisów ruchu drogowego — Komisja, Parlament Europejski i Rada będą współpracować nad ustanowieniem transgranicznej wymiany informacji w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Komisja będzie także pracować w kierunku wspólnej strategii na rzecz egzekwowania przepisów ruchu drogowego, która będzie obejmować kampanie na rzecz egzekwowania przepisów, cele w zakresie krajowego egzekwowania przepisów, a także technologię stosowaną w pojazdach wspomagającą egzekwowanie przepisów, w tym możliwość instalacji ograniczników prędkości w lekkich samochodach dostawczych i blokad alkoholowych,
 • bezpieczniejsza infrastruktura drogowa — Komisja zapewni, by fundusze unijne były przyznawane wyłącznie na infrastrukturę spełniającą wymogi bezpieczeństwa UE. Komisja będzie także promować stosowanie odpowiednich zasad bezpiecznego zarządzania sieciami dróg niższej kategorii w krajach UE, zwłaszcza przy pomocy wymiany najlepszych praktyk.
 • bezpieczniejsze pojazdy — oprócz dalszego zachęcania do rozwijania bezpieczeństwa pojazdów, Komisja także oceni i zaproponuje działania w obszarze harmonizacji i stopniowego wzmacniania przepisów UE w zakresie badań zdatności do ruchu drogowego i technicznych kontroli drogowych,
 • propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego — Komisja będzie nadal propagować wykorzystanie inteligentnych systemów transportowych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Skuteczność i szybkość operacji ratunkowych zostanie poprawiona poprzez wprowadzenie ogólnoeuropejskiej usługi powiadamiania o wypadkach zainstalowanej w pojazdach, „eCall”,
 • poprawa usług w sytuacjach awaryjnych i usług po odniesieniu obrażeń — Komisja zaproponuje ustanowienie globalnej strategii działania w zakresie obrażeń spowodowanych wypadkami drogowymi i pierwszej pomocy. Komisja w szczególności zbada środki poprawy skuteczności pierwszej pomocy i usług po odniesieniu obrażeń w celu ograniczenia wpływu wypadków drogowych.
 • ochrona użytkowników dróg szczególnie narażonych na wypadki — Komisja będzie pracować nad poprawą bezpieczeństwa motocyklistów, zajmując się kwestią zachowania, a także bezpieczeństwa pojazdów i infrastruktury. Komisja będzie także zachęcać do ustanowienia odpowiedniej infrastruktury w celu poprawy bezpieczeństwa rowerzystów i innych użytkowników dróg szczególnie narażonych na wypadki.

Wdrożenie kierunków europejskiej polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011–2020

Otwarta współpraca pomiędzy krajami UE a Komisją ułatwia wdrożenie europejskiej polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednocześnie kraje UE posiadają także krajowe plany na rzecz bezpieczeństwa, które obejmują określone krajowe cele zgodne z daną sytuacją.

Komisja będzie dążyć do poprawy dotychczasowych narzędzi zbierania i analizy danych, takich jak CARE, unijna baza danych dotyczących wypadków drogowych, założona zgodnie z decyzją Rady 93/704/WE, oraz europejskie centrum monitorowania ruchu drogowego (ERSO), które udostępnia przez Internet dane na temat bezpieczeństwa drogowego na poziomie UE.

KONTEKST

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej poświęconej Bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: W kierunku europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego: kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011–2020 (KOM(2010) 389 wersja ostateczna z20 lipca 2010 r.)

Ostatnia aktualizacja: 09.05.2016

Top