Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Ochrona lotnictwa cywilnego: zasady ogólnounijne

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Ochrona lotnictwa cywilnego: zasady ogólnounijne

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 300/2008 w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

 • Na mocy rozporządzenia ustanowiono wspólne zasady i podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego, a także procedury monitorowania ich przestrzegania.
 • Ma zastosowanie do wszystkich portów lotniczych w UE obsługujących lotnictwo cywilne, a także do przewoźników lotniczych oraz podmiotów dostarczających towary lub świadczących usługi dla lub za pośrednictwem takich portów lotniczych.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Wspólne podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego

Normy te obejmują takie aspekty, jak:

 • kontrola bezpieczeństwa pasażerów i bagażu kabinowego w celu uniemożliwienia wniesienia przedmiotów zabronionych, takich jak broń i materiały wybuchowe, na pokład statków powietrznych,
 • bagaż rejestrowany (bagaż zgłaszany do odprawy) jest również poddawany kontroli przed załadowaniem,
 • ochrona portu lotniczego (np. kontrola dostępu do różnych obszarów lotniska, kontrola bezpieczeństwa personelu, sprawdzanie pojazdów, a także nadzór i patrole w celu uniemożliwienia przedostania się nieupoważnionych osób do tych obszarów),
 • sprawdzenie bezpieczeństwa statku powietrznego lub przeszukanie go w celu dopilnowania, by na pokładzie nie było przedmiotów zabronionych,
 • kontrola bezpieczeństwa ładunku i poczty przed załadowaniem na pokład statku powietrznego,
 • kontrola bezpieczeństwa zaopatrzenia portu lotniczego (czyli zaopatrzenia przeznaczonego do sprzedaży w sklepach wolnocłowych i restauracjach) oraz zaopatrzenia lotu (np. jedzenia i napojów przeznaczonych dla pasażerów),
 • rekrutacja i szkolenie personelu,
 • sprawdzenie sprzętu służącego do ochrony (np. czy sprzęt stosowany do kontroli bezpieczeństwa i kontroli dostępu jest zgodny z określonymi specyfikacjami i nadaje się do przeprowadzania właściwej kontroli w zakresie ochrony).

W listopadzie 2015 r. Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie (UE) nr 2015/1998 ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego. Uchyla ono poprzednie rozporządzenie (rozporządzenie (UE) nr 185/2010), które zmieniano ponad 20 razy.

Obowiązki krajów UE i podmiotów prowadzących porty lotnicze

Kraje UE muszą:

 • wyznaczyć jeden organ odpowiedzialny za bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego,
 • sporządzić krajowy program ochrony lotnictwa cywilnego w celu określenia odpowiedzialności za wprowadzanie w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa,
 • sporządzić krajowy program kontroli jakości w celu sprawdzania jakości ochrony lotnictwa cywilnego.

Porty lotnicze, przewoźnicy lotniczy i podmioty muszą:

 • określić i wdrożyć program ochrony,
 • zapewnić wewnętrzną kontrolę jakości.

Inspekcje Komisji

Komisja przeprowadza inspekcje organów krajowych, w tym (niezapowiedziane) inspekcje portów lotniczych, przewoźników lotniczych i podmiotów. Wszelkie niedociągnięcia muszą zostać skorygowane przez organ krajowy. Organy krajowe odpowiadają za główną kontrolę jakości i egzekwowanie przepisów, a zatem również za przeprowadzanie audytów i inspekcji obejmujących wszystkie porty lotnicze, przewoźników lotniczych i podmioty.

Uznawanie równoważnych norm ochrony lotnictwa cywilnego krajów spoza UE

UE może uznać normy ochrony lotnictwa cywilnego obowiązujące w krajach spoza UE jako równoważne z normami UE w celu zapewnienia „jednolitego obszaru ochrony”. Oznaczałoby to na przykład, że pasażerowie przylatujący do portów lotniczych UE i podróżujący do innych miejsc nie musieliby przechodzić ponownie kontroli bezpieczeństwa. Pozwoli to na skrócenie czasu podróży i obniżenie kosztów, a także zapewni pasażerom większą wygodę. Utworzenie „jednolitego obszaru ochrony” jest jednym z założeń prawodawstwa Unii Europejskiej odnoszącego się do ochrony lotnictwa cywilnego.

Sprawozdanie dotyczące wdrożenia

W sprawozdaniu Komisji z 2014 r. dotyczącym wdrożenia rozporządzenia (WE) nr 300/2008 stwierdzono, że „w UE w dalszym ciągu zapewniany jest wysoki poziom ochrony w celu zabezpieczenia lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji” oraz że „inspekcje wykazały stabilny poziom zgodności”. Zauważono również, że stwierdzone nieprawidłowości były w dużym stopniu spowodowane czynnikiem ludzkim. Stwierdzono również, że do zaleceń Komisji dotyczących działań naprawczych stosowano się na ogół w sposób zadowalający.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Ma zastosowanie od 29 kwietnia 2008 r.

KONTEKST

Po wydarzeniach z 11 września 2001 r., które miały miejsce w Stanach Zjednoczonych, Parlament Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 ustanawiające wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego. Rozporządzenie (WE) nr 300/2008 zastępuje Rozporządzenie (WE) nr 2320/2002.

Dalsze informacje są dostępne na stronie internetowej dotyczącej polityki ochrony lotnictwa cywilnego Komisji Europejskiej.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (Dz.U. L 97, 9.4.2008, s. 72–84)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (WE) nr 300/2008 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 72/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. ustanawiające procedury przeprowadzania inspekcji Komisji w zakresie ochrony lotnictwa (Dz.U. L 23, 27.1.2010, s. 1–5). Patrz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1254/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. ustanawiające kryteria pozwalające państwom członkowskim na odstępstwo od wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego i przyjęcie alternatywnych środków w zakresie ochrony (Dz.U. L 338, 19.12.2009, s. 17)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 272/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. uzupełniające wspólne podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego określone w załączniku do rozporządzenia (WE) 300/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 91, z 3.4.2009, s. 7–13). Patrz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz.U. L 299, 14.11.2015, s. 1–142). Patrz tekst skonsolidowany.

Sprawozdania

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady: Sprawozdanie roczne za rok 2014 z wdrażania rozporządzenia (WE) nr 300/2008 w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego (COM(2015) 360 final z 23.7.2015)

Ostatnia aktualizacja: 02.05.2016

Top