EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Transport lądowy towarów niebezpiecznych

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2008/68/WE w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Ustanawia wspólne zasady bezpiecznego transportu drogowego, kolejowego i śródlądowego towarów niebezpiecznych w obrębie krajów UE i pomiędzy nimi. Obejmuje również takie aspekty jak załadunek i rozładunek, przeładunek na inny środek transportu lub z innego środka transportu oraz postoje w trakcie przewozu. Rozszerza stosowanie przepisów międzynarodowych na krajowy transport towarów niebezpiecznych.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Wyjątki

Dyrektywa nie dotyczy transportu towarów niebezpiecznych:

pojazdami, wagonami i statkami należącymi do sił zbrojnych lub pojazdami, wagonami i statkami, za które siły zbrojne są odpowiedzialne;

statkami pełnomorskimi na wodach morskich stanowiących część śródlądowych dróg wodnych;

promami jedynie przepływającymi po śródlądowej drodze wodnej lub przez port;

wykonywanego w całości w granicach zamkniętego obszaru.

Przepisy krajowe

Kraje UE zachowują prawo do regulowania lub wprowadzenia zakazu transportu towarów niebezpiecznych na swoim terytorium z powodów innych niż względy bezpieczeństwa (takich jak bezpieczeństwo państwa lub ochrona środowiska). Kraje UE mogą ustanawiać szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa krajowego i międzynarodowego transportu towarów niebezpiecznych na ich terytorium w odniesieniu do:

transportu towarów niebezpiecznych pojazdami, wagonami i statkami żeglugi śródlądowej nieobjętymi niniejszą dyrektywą;

w uzasadnionych przypadkach - obowiązkowego korzystania z wyznaczonych tras, w tym korzystania z wyznaczonych środków transportu;

szczególnych przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych w pociągach pasażerskich.

Porozumienia międzynarodowe

Międzynarodowy transport towarów niebezpiecznych jest regulowany zapisami europejskiej umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)*, europejskiej umowy w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi (ADN)* oraz regulaminu dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID)*. Aby ujednolicić w całej UE warunki przewozu towarów niebezpiecznych i zapewnić prawidłowe funkcjonowanie wspólnego rynku transportu w UE, zasady te powinny zostać również rozszerzone na transport krajowy. Odniesienia do tekstu tych umów są zawarte w załącznikach do dyrektywy.

W umowach ADR, RID oraz ADN podano wykaz towarów niebezpiecznych, ze wskazaniem, czy ich transport jest zakazany, oraz określeniem wymagań dotyczących ich transportu, jeżeli taki transport jest dozwolony. Kraje UE mają możliwość uzyskania odstępstw na mocy pewnych szczególnych warunków.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Od 20 października 2008 r.

KLUCZOWE POJĘCIA

* ADR: europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, zawarta w Genewie w dniu 30 września 1957 r.

* ADN: europejska umowa w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi, zawarta w Genewie w dniu 26 maja 2000 r.

* RID: regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych występujący jako załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) sporządzony w Wilnie w dniu 3 czerwca 1999 r.

KONTEKST

Strona internetowa dotycząca bezpieczeństwa drogowego

AKT

Dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2008/68/WE

20.10.2008

30.6.2009

Dz.U. L 260 z 30.9.2008, s. 13-59

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy 2008/68/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych.

Ostatnia aktualizacja: 07.10.2015

Top