EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pomoc państwa na rzecz przedsiębiorstw kolejowych

Pomoc państwa na rzecz przedsiębiorstw kolejowych

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Wytyczne Komisji dotyczące pomocy państwa na rzecz przedsiębiorstw kolejowych

Artykuł 93 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) – koordynacja transportu

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZYCH WYTYCZNYCH?

Niniejsze wytyczne Komisji Europejskiej wyjaśniają określone w traktatach UE zasady dotyczące finansowania publicznego przedsiębiorstw kolejowych i prezentują wskazówki w zakresie zgodności pomocy publicznej dla przedsiębiorstw kolejowych z traktatami UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Unijne przepisy dotyczące pomocy publicznej

 • Pomoc publiczna, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji na jednolitym rynku UE, jest zakazana (artykuł 107 ust. 1 TFUE).
 • Jednakże istnieją wyjątki w przypadku pomocy publicznej promującej ogólny rozwój gospodarczy UE (artykuł 107 ust. 3 TFUE).
 • Pomoc publiczna jest także zgodna z traktatami, jeśli odpowiada potrzebom koordynacji transportu lub jeśli stanowi zwrot za wykonanie pewnych usług publicznych (artykuł 93 TFUE).

Zakres

Niniejsze wytyczne mają zastosowanie do przedsiębiorstw kolejowych, jak również do pasażerskich przewozów miejskich, podmiejskich lub regionalnych w odniesieniu do pomocy na rzecz zakupu i wymiany taboru.

Środki wsparcia

Niniejsze wytyczne obejmują kilka rodzajów wsparcia:

 • 1.

  Wsparcie poprzez finansowanie infrastruktury

  • Takie wsparcie może stanowić pomoc publiczną, jeśli pozwala przedsiębiorstwom na pośrednie czerpanie korzyści z obniżenia kosztów.
  • Wsparcie tego typu nie będzie uważane za pomoc publiczną, jeśli korzystanie z infrastruktury finansowanej publicznie jest dostępne dla wszystkich potencjalnych użytkowników na równoważnych i niedyskryminujących zasadach, a opłaty za dostęp do infrastruktury są pobierane w wysokości zgodnej z prawodawstwem UE.
  • Nawet jeśli taki rodzaj finansowania zostanie uznany za pomoc, może on zostać zatwierdzony, jeśli dana infrastruktura odpowiada potrzebom koordynacji transportu.
 • 2.

  Pomoc w celu zakupu i wymiany taboru

Ten rodzaj wsparcia jest oceniany pod kątem celu pomocy, który musi służyć wspólnemu interesowi. Określono zasady dla następujących kategorii pomocy:

 • pomoc na koordynację transportu;
 • pomoc na restrukturyzację zagrożonych przedsiębiorstw kolejowych;
 • pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw;
 • pomoc w celu ochrony środowiska naturalnego;
 • pomoc związana z obowiązkiem użyteczności publicznej i pomoc regionalna.
 • 3.

  Anulowanie długów przez kraje w celu restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw kolejowych

Pod pewnymi warunkami anulowanie długów może zostać uznane za pomoc zgodną z zasadami jednolitego rynku, jeśli ma na celu ułatwienie otwarcia rynku kolejowego bez powodowania nieuzasadnionych zakłóceń konkurencji i handlu między krajami UE.

 • 4.

  Pomoc na restrukturyzację przedsiębiorstw kolejowych

Zgodność pomocy publicznej na restrukturyzację zagrożonych przedsiębiorstw w sektorze kolejowym oceniana jest na podstawie wytycznych dotyczących pomocy na restrukturyzację z 2014 r.

 • 5.

  Pomoc na koordynację transportu

Interwencja władzy publicznej mająca na celu ukierunkowanie rozwoju sektora transportu we wspólnym interesie może przyjąć kilka form:

 • pomoc na cele korzystania z infrastruktury;
 • pomoc na ograniczenie kosztów zewnętrznych, mająca zachęcać do zmiany transportu drogowego na transport kolejowy;
 • pomoc na rzecz interoperacyjności oraz, jeśli odpowiada to potrzebom koordynacji transportu, pomoc na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa, usunięcia barier technicznych i zmniejszenia uciążliwości wynikających z hałasu;
 • pomoc na działalność badawczą i rozwojową odpowiadającą potrzebom koordynacji transportu.

Niniejsze wytyczne przedstawiają szczegółowo sposób określania kwalifikowalności kosztów, a także warunki pozwalające danemu rodzajowi pomocy na spełnienie wymogów zgodności wskazanych w traktatach.

 • 6.

  Gwarancje państwowe na rzecz przedsiębiorstw kolejowych

Zasady mające zastosowanie do pomocy publicznej w formie gwarancji, obejmującej również sektor transportu kolejowego, określono w obwieszczeniu Komisji w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE (obecnie art. 107 i 108 TFUE).

KONTEKST

GŁÓWNY DOKUMENT

Komunikat Komisji – Wspólnotowe wytyczne dotyczące pomocy państwa na rzecz przedsiębiorstw kolejowych (Dz.U. C 184 z 22.7.2008, s. 13–31)

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Część 3 – Polityki i działania wewnętrzne Unii – Tytuł VI – Transport – Artykuł 93 (dawny artykuł 73 TWE) (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 86)

Ostatnia aktualizacja: 10.11.2016

Top