EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Agenda cyfrowa dla Europy

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Agenda cyfrowa dla Europy

Agenda cyfrowa przedstawiona przez Komisję Europejską jest jednym z siedmiu filarów strategii Europa 2020, która ustala cele dla wzrostu Unii Europejskiej (UE) do roku 2020. Agenda cyfrowa proponuje lepsze wykorzystanie potencjału technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) dla wsparcia innowacji, wzrostu gospodarczego i postępu.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 19 maja 2010 r. zatytułowany „Europejska agenda cyfrowa” [COM(2010) 245 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Komisja Europejska zaproponowała agendę cyfrową, której głównym celem jest rozwój jednolitego rynku cyfrowego, mającego poprowadzić Europę ku inteligentnemu i zrównoważonemu rozwojowi sprzyjającemu włączeniu społecznemu.

Jakie są przeszkody dla agendy cyfrowej?

  • rozbicie rynków cyfrowych,
  • brak interoperacyjności,
  • wzrost cyberprzestępczości i ryzyko nieufności wobec sieci,
  • brak inwestowania w sieci,
  • niedostateczne wysiłki w kwestii badań i innowacji,
  • brak umiejętności wykorzystywania technologii cyfrowych,
  • niewykorzystane możliwości podjęcia wyzwań społecznych.

Jakie działania przedsięwziąć w ramach agendy cyfrowej?

Stworzenie jednolitego rynku cyfrowego

Z jednej strony, Komisja zobowiązuje się do otwarcia dostępu do legalnych treści w internecie poprzez uproszczenie udostępniania i zarządzania prawami autorskimi oraz przyznawania licencji ponadnarodowych. W tym celu przedstawi ona dyrektywę ramową o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i dyrektywę w sprawie utworów osieroconych. Z drugiej strony, Komisja ponownie rozpatrzy dyrektywę w sprawie ponownego użycia informacji sektora publicznego.

Dla ułatwienia elektronicznych płatności i fakturowania Komisja powinna utworzyć Jednolity Europejski Obszar Płatniczy (SEPA) i przeanalizować dyrektywę w sprawie podpisów elektronicznych w celu zaoferowania bezpiecznych systemów uwierzytelniania elektronicznego.

Europejski rynek internetowy cierpi z powodu braku zaufania użytkowników co do bezpieczeństwa płatności lub poszanowania życia prywatnego. Komisja rozważa ponowne rozpatrzenie ram prawnych UE w kwestii ochrony danych. Komisja zamierza między innymi, opublikować kodeks online, zawierający jasne i przystępne streszczenie praw obywatela w świecie cyfrowym. Kodeks ten będzie dotyczył także prawa zobowiązań oraz przepisów internetowych w zakresie sporów na poziomie UE. Komisja rozpatrzy również utworzenie europejskiego internetowego znaku zaufania, który gwarantowałby bezpieczeństwo konsumenta.

Usługi telekomunikacyjne powinny być zunifikowane. Należy również zharmonizować wydawanie numerów usług oraz zakresy widma.

Zwiększanie interoperacyjności i norm

Jest konieczne, aby UE zwiększyła interoperacyjność urządzeń, aplikacji, baz danych, usług i sieci. Aby to osiągnąć, Komisja musi kontynuować przegląd swojej polityki normalizacji. Powinna ona również promować przepisy dostosowane do praw własności intelektualnej.

Wzmacnianie zaufania i bezpieczeństwa w sieci

Europa powinna wzmocnić swoją politykę, aby walczyć przeciwko cyberprzestępczości , pornografii dziecięcej w sieci oraz naruszeniu prywatności i danych osobowych. Komisja przedstawi środki dotyczące bezpieczeństwa sieci i informacji oraz zwalczania ataków cybernetycznych.

Państwa członkowskie powinny równocześnie podjąć kroki w celu zainstalowania wydajnych sieci krajowych i przeprowadzenia symulacji ataków cybernetycznych na dużą skalę. Krajowe platformy ostrzegania powinny być przystosowane do platformy ostrzegania o cyberprzestępczości Europolu.

Wspieranie szybkiego i bardzo szybkiego internetu ogólnej dostępności

Europa powinna dysponować szybkim i bardzo szybkim, ogólnodostępnym Internetem, który byłby przystępny cenowo. W związku z tym UE powinna utworzyć sieci dostępu nowej generacji (NGA). Komisja zamierza wykorzystać fundusze europejskie (w szczególności EFRR lub EFRROW) w celu sfinansowania inwestycji w łącza szerokopasmowe. Ponadto Komisja wzmocni swoją politykę w kwestii widma radiowego.

Inwestowanie w badania i innowacje

Europa powinna nadrobić braki w inwestycjach w zakresie badań i innowacji w dziedzinie TIK. Poziom tych inwestycji jest nadal niewystarczający w Europie w porównaniu z głównymi partnerami handlowymi Europy. Komisja chce zatem wspierać inwestycje prywatne oraz podwoić wydatki publiczne na rozwój TIK.

Zwiększenie umiejętności wykorzystywania technologii cyfrowych i włączenia społecznego

Pomimo tego, że duża część europejskich obywateli korzysta na co dzień z internetu, niektóre grupy społeczne nadal nie posiadają umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym. UE odczuwa ponadto braki osób kompetentnych w zakresie TIK.

Aby wesprzeć zwiększenie miejsc pracy w sektorze TIK, Komisja proponuje przyznać pierwszeństwo umiejętnościom i kompetencjom w zakresie technologii cyfrowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Chce ona również rozwinąć narzędzia, które pozwolą na zidentyfikowanie i uznanie kompetencji techników i użytkowników TIK. Celem jest ustanowienie europejskich ram specjalnie dla specjalistów TIK.

Państwa członkowskie powinny wspierać e-dostępność, szczególnie w ramach stosowania dyrektywy o „medialnych usługach audiowizualnych, aby przezwyciężyć brak równych możliwości w kwestii dostępu obywateli europejskich do znajomości świata cyfrowego”.

Wyciągnięcie korzyści dla społeczeństwa z inteligentnego użytkowania technologii

Unia Europejska powinna wykorzystać potencjał, jaki tkwi w zastosowaniu TIK w następujących dziedzinach:

Jak wdrożyć te działania?

Wdrożenie wyżej wymienionych działań będzie wymagać stałego poziomu zaangażowania na poziomie UE i państw członkowskich (w tym na poziomie regionalnym). Będzie ono koordynowane przez grupę komisarzy, którzy będą współpracować z państwami członkowskimi oraz Parlamentem Europejskim.

Wdrożenie strategii cyfrowej będzie regularnie, corocznie podsumowywane za pomocą publikowania tabeli wyników oraz powoływania zgromadzenia cyfrowego.

Kontekst

Kryzys finansowy w 2008 r. odkrył pewne słabości strukturalne gospodarki europejskiej. Strategia „Europa 2020”, uruchomiona przez Komisję Europejską w 2010 r., stanowi jeden z elementów reakcji na ten kryzys. Ustala ona cele w kwestii miejsc pracy, produkcyjności i spójności społecznej. Agenda cyfrowa dla Europy wpisuje się w strategię Europa 2020 i stanowi jedną z jej siedmiu sztandarowych inicjatyw.

Ostatnia aktualizacja: 25.06.2010

Top