EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Budowanie silniejszej i bezpieczniejszej Europy cyfrowej

Budowanie silniejszej i bezpieczniejszej Europy cyfrowej

W celu promowania takich wartości Unii Europejskiej jak wolność i demokracja oraz aby umożliwić bezpieczny wzrost gospodarki cyfrowej, UE dąży do zapewnienia najbezpieczniejszego na całym świecie środowiska internetowego.

AKT

Wspólny Komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego Unii Europejskiej: otwarta, bezpieczna i chroniona cyberprzestrzeń (JOIN(2013) 1 final z 7.2.2013)

STRESZCZENIE

W celu promowania takich wartości Unii Europejskiej jak wolność i demokracja oraz aby umożliwić bezpieczny wzrost gospodarki cyfrowej, UE dąży do zapewnienia najbezpieczniejszego na całym świecie środowiska internetowego.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO WSPÓLNEGO KOMUNIKATU?

Określa unijną strategię bezpieczeństwa cybernetycznego zapewniającą:

 • możliwości partnerstwa z sektorem prywatnym i organizacjami pozarządowymi lub grupami interesu;
 • konkretne działania chroniące i promujące prawa obywateli.

Został opublikowany wraz z wnioskiem o dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Polityka bezpieczeństwa cybernetycznego w UE i na szczeblu międzynarodowym powinna być oparta na pięciu zasadach:

 • 1.

  unijnych zasadach podstawowych (które powinny na równi obowiązywać w świecie cyfrowym i w świecie fizycznym);

 • 2.

  ochronie praw podstawowych, wolności wypowiedzi, danych osobowych i prywatności;

 • 3.

  prawie ogółu społeczeństwa do bezpiecznego dostępu do internetu i nieograniczonego przepływu informacji;

 • 4.

  demokratycznym i wydajnym zarządzaniu włączającym różne grupy społeczne;

 • 5.

  wspólnej odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa.

Strategia oparta jest na pięciu priorytetach:

 • zapewnienie systemom i domenom możliwości zapobiegania cyberatakom i awariom;
 • drastyczne obniżenie poziomu cyberprzestępczości;
 • opracowanie polityki z zakresu obronności cybernetycznej i rozbudowa zdolności w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego w powiązaniu ze Wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony (WPBiO);
 • rozbudowa zasobów przemysłowych i technologicznych na potrzeby bezpieczeństwa cybernetycznego;
 • ustanowienie spójnej międzynarodowej polityki w zakresie cyberprzestrzeni dla Unii Europejskiej i promowanie podstawowych wartości UE.

Ze względu na międzynarodowy charakter cyberprzestrzeni strategia wymaga, aby organy na poziomie unijnym i krajowym wzięły na siebie odpowiedzialność, współpracowały i działały w porozumieniu z branżą i środowiskiem naukowym. Organy te to między innymi właściwe organy unijne i krajowe odpowiadające za:

Strategia obejmuje również prowadzenie dialogu z takimi organizacjami międzynarodowymi jak Rada Europy, NATO czy ONZ.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej dotyczącej bezpieczeństwa cybernetycznego.

Ostatnia aktualizacja: 14.09.2015

Top