EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 1069/2009 określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

 • Niniejsze rozporządzenie ma na celu ustanowienie przepisów w zakresie zdrowia ludzi i zwierząt dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego* i produktów pochodnych* w Unii Europejskiej (UE).
 • Przepisy te mają zapobiegać i minimalizować ryzyko dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz zapewniać ochronę łańcucha pasz i żywności.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Niniejsze przepisy mają zastosowanie do:
  • produktów pochodnych lub ubocznych pochodzenia zwierzęcego, które zgodnie z prawem nie mogą być przeznaczone do spożycia przez ludzi;
  • produktów pochodzenia zwierzęcego, które mogą być przeznaczone do spożycia przez ludzi, lecz są wykorzystywane do innych celów;
  • surowców pochodzenia zwierzęcego wykorzystywanych do produkcji wyrobów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.
 • Producenci produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych muszą przestrzegać zgodności z tymi przepisami w całym łańcuchu produkcyjnym.
  • Są oni zobowiązani do prowadzenia rejestru produktów, które wysyłają, transportują lub otrzymują, wraz z wymaganą dokumentacją.
  • Producenci informują organy krajowe o produktach i obiektach, z których korzystają w łańcuchu produkcyjnym. Łańcuch produkcyjny z kolei musi spełniać określone normy higieny i wymaga oficjalnego zatwierdzenia.
 • Państwa członkowskie UE przeprowadzają urzędowe kontrole mające na celu zapewnienie, by producenci gromadzili, identyfikowali i transportowali produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego bez zwłoki i by przetwarzali je, stosowali i usuwali zgodnie z przepisami.
 • Produkty pochodne, takie jak kosmetyki, wyroby medyczne i leki weterynaryjne, zgodne z innymi aktami prawnymi UE (odpowiednio rozporządzeniem (WE) nr 1223/2009, rozporządzeniem (UE) 2017/745 i rozporządzeniem (UE) 2019/6) mogą być wprowadzane do obrotu, gdy przejdą cały łańcuch produkcyjny.
 • Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego dzielone są na trzy kategorie zależnie od poziomu ryzyka, jakie stanowią dla zdrowia ludzi i zwierząt. Podział ten określa, w jaki sposób należy je usuwać i utylizować.
 • Istnieją ograniczenia wykorzystywania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego produktów. Na przykład nie mogą być stosowane jako pasza dla zwierząt lub ryb hodowlanych tego samego gatunku.
 • Przywóz zarówno produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, jak i produktów pochodnych musi być zgodny z normami UE.
 • Istnieje zakaz wywozu zarówno produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, jak i produktów pochodnych w celu spalania lub składowania, lub wywozu do krajów, które nie są członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w celu wykorzystania w przedsiębiorstwach biogazu lub kompostowni.
 • Definicje stosowane w rozporządzeniu zostały uzgodnione z definicjami stosowanymi w rozporządzeniu (UE) 2017/625 („rozporządzeniu w sprawie kontroli urzędowych”), w którym ustanowiono przepisy w zakresie przeprowadzania kontroli w łańcuchu rolno-spożywczym. Rozporządzenie (UE) 2017/625 gwarantuje, że produkty uboczne i pochodne pochodzenia zwierzęcego, które poprzednio nie były objęte unijnymi przepisami w zakresie kontroli urzędowych, obecnie wchodzą w zakres stosowania tego rozporządzenia.
 • Poprawka wprowadzona w ramach rozporządzenia (UE) 2019/1009, które ustanowiło unijne przepisy dotyczące nawozów, umożliwia produktom pochodnym, które nie stanowią już znacznego zagrożenia dla zdrowia zwierząt, swobodne przemieszczanie się na rynku UE jako produkty nawozowe.
 • Kolejna zmiana, akt delegowany przyjęty przez Komisję Europejską, uzupełnia rozporządzenie (WE) nr 1069/2009. Rzeczony dokument to rozporządzenie delegowane (UE) 2023/1605. Rozporządzenie określa punkty końcowe w łańcuchu produkcyjnym nawozów organicznych i polepszaczy gleby wytwarzanych na terytorium Unii Europejskiej, po przekroczeniu których nie podlegają one już wymogom określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1069/2009, pod warunkiem że są stosowane jako składniki produktów nawozowych UE zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/1009.

Akt wykonawczy

Akt wykonawczy – rozporządzenie (UE) nr 142/2011 – określa działania wykonawcze w odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 1069/2009. To wielokrotnie zmieniane rozporządzenie ustanawia szczegółowe przepisy dotyczące utylizacji i stosowania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie (WE) nr 1069/2009 stosuje się od dnia 4 marca 2011 r.

Zmiany wprowadzone na mocy rozporządzenia zmieniającego (UE) 2019/1009 mają zastosowanie od dnia 15 lipca 2019 r.

Zmiany wprowadzone na mocy rozporządzenia zmieniającego (UE) 2023/1605 mają zastosowanie od dnia 28 sierpnia 2023 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego. Całe zwierzęta lub ich części, które nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi.
Produkty pochodne. Elementy uzyskane z przetwarzania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 1–33).

Kolejne zmiany rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1605 z dnia 22 maja 2023 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 w odniesieniu do określania punktów końcowych w łańcuchu produkcyjnym niektórych nawozów organicznych i polepszaczy gleby (Dz.U. L 198 z 8.8.2023, s. 1–5).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 (Dz.U. L 170 z 25.6.2019, s. 1–114).

Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylające dyrektywę 2001/82/WE (Dz.U. L 4 z 7.1.2019, s. 43–167).

Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz.U. L 117 z 5.5.2017, s. 1–175).

Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1–142).

Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz.U. L 54 z 26.2.2011, s. 1-254).

Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (wersja przekształcona) (Dz.U. L 342 z 22.12.2009, s. 59–209).

Zob. tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 19.09.2023

Top