Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ochrona cieląt przeznaczonych do uboju

Ochrona cieląt przeznaczonych do uboju

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2008/119/WE – minimalne normy ochrony cieląt

JAKIE SĄ CELE DYREKTYWY?

Dyrektywa ustanawia minimalne normy ochrony cieląt z chowu zamkniętego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • W dyrektywie ustanowiono minimalne normy ochrony cieląt (tj. bydła do 6. miesiąca życia) trzymanych w urządzeniach, w których są hodowane w celu uboju. Te normy, których stosowanie jest obowiązkowe od dnia 1 stycznia 2007 r., nie mają zastosowania do cieląt trzymanych z krowami w okresie ssania ani do gospodarstw posiadających mniej niż 6 cieląt.
 • Dyrektywa nie obejmuje transportu cieląt, który jest regulowany rozporządzeniem (WE) nr 1/2005.

Kojce grupowe lub indywidualne

 • Kojce muszą być budowane w taki sposób, aby umożliwić każdemu cielęciu położenie się, odpoczynek, wstanie oraz oczyszczenie siebie bez trudności.
 • Trzymanie w osobnym kojcu jest niedozwolone od momentu osiągnięcia przez cielę wieku 8 tygodni, chyba że stwierdzona została choroba. Jest to uzasadnione stadnym usposobieniem bydła.
 • Przed osiągnięciem przez cielę wieku 8 tygodni można stosować kojce indywidualne. Mają one mieć prześwity umożliwiające cielętom kontakt wzrokowy i fizyczny. Lite ściany można wykorzystywać wyłącznie do izolowania chorych zwierząt od reszty stada.
 • Kojce grupowe muszą spełniać następujące wymagania dotyczące przestrzeni (zob.: tabela poniżej).

Waga zwierzęcia (kg)

Powierzchnia (m2)

‹ 150

1,5

‹ 220

1,7

› 220

1,8

 • Cielęta nie mogą być utrzymywane na uwięzi (dopuszcza się to jednak wyłącznie przez okres nie dłuższy niż jedna godzina podczas karmienia mlekiem); nie można im też zakładać kagańców.
 • Pomieszczenia, kojce, wyposażenie i przybory muszą być czyszczone i dezynfekowane.
 • Podłoże musi być gładkie, lecz nie śliskie, w celu zapobieżenia kontuzjom cieląt. Powierzchnia do leżenia musi być wygodna, czysta i odpowiednio osuszana. Cielętom poniżej 2 tygodni należy zapewnić podściółkę.

Zdrowie

 • Każde cielę otrzymuje siarę bydlęcą w możliwie jak najkrótszym czasie po urodzeniu (w ciągu pierwszych 6 godzin życia).
 • Każde chore lub ranne cielę musi być niezwłocznie poddane leczeniu. Należy jak najszybciej uzyskać poradę weterynaryjną dla każdego z cieląt, w przypadku którego opieka hodowcy stada nie przynosi rezultatów.

Dieta

 • Cielęta należy karmić co najmniej dwa razy dziennie. Każde cielę musi mieć dostęp do paszy w tym samym czasie, co inne cielęta w danej grupie.
 • Ich żywność musi zawierać wystarczającą ilość żelaza, aby zapewnić średni poziom hemoglobiny we krwi w wysokości co najmniej 4,5 mmola/litr; każde cielę w wieku powyżej 2 tygodni ma mieć ponadto zapewnioną minimalną dzienną rację paszy zawierającej łatwe do przyswojenia włókna.
 • Dieta musi być dostosowana do wieku i wagi zwierzęcia. Należy ją także dostosować do jego potrzeb behawioralnych i fizjologicznych.
 • Cielęta powyżej 2 tygodni mają mieć dostęp do świeżej wody.

Monitorowanie zwierząt

Cielęta hodowlane muszą być kontrolowane co najmniej dwa razy dziennie, zaś sprzęt mechaniczny musi być sprawdzany co najmniej raz dziennie. W przypadku używania systemu sztucznej wentylacji należy zainstalować system alarmowy (testowany regularnie) oraz system zapasowej wentylacji.

Poziomy oświetlenia

Cielęta są trzymane w warunkach naturalnego lub sztucznego oświetlenia (równego okresowi naturalnego światła między godziną 9.00 a 17.00).

Inspekcje

 • Państwa UE muszą przeprowadzać coroczne inspekcje obejmujące statystycznie reprezentatywną próbkę.
 • Komisja Europejska może wysłać ekspertów weterynaryjnych w celu przeprowadzenia kontroli na miejscu przy wsparciu udzielanym przez inspektorów krajowych.

Wwóz

Do wwozu zwierząt z państw trzecich wymagane jest zaświadczenie potwierdzające, że były one traktowane w taki sposób, jak zwierzęta o pochodzeniu unijnym.

Szczególne przepisy

Państwa UE mogą stosować na swoim terytorium bardziej restrykcyjne przepisy niż te określone w dyrektywie. Wówczas muszą z wyprzedzeniem poinformować Komisję o takich środkach.

Rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych

Rozporządzenie (UE) 2017/625, zawierające nowe przepisy unijne dotyczące kontroli urzędowych w zakresie żywności dla ludzi i paszy dla zwierząt, wprowadza pewne niewielkie zmiany odnoszące się do szczegółów technicznych przewidzianych dyrektywą. Zmiany te będą obowiązywać od 14 grudnia 2019 r.

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa ma zastosowanie od dnia 4 lutego 2009 r. Dyrektywa ujednolica i uchyla wcześniejszy akt prawny (dyrektywę 91/629/EWG), która miała zostać włączona do prawa krajowego do dnia 1 stycznia 1994 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Rady 2008/119/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiająca minimalne normy ochrony cieląt (Wersja skodyfikowana) (Dz.U. L 10 z 15.1.2009, s. 7–13)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1–142)

Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz.U. L 3 z 5.1.2005, s. 1–44)

Zob. tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 27.09.2017

Top