Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Środki aromatyzujące

Go to the summaries’ table of contents

Środki aromatyzujące

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 1334/2008 w sprawie środków aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

 • W rozporządzeniu ustanowiono ogólne wymogi bezpieczeństwa dotyczące stosowania środków aromatyzujących* w środkach spożywczych.
 • W rozporządzeniu zawarto też na przykład określone wymogi w zakresie etykietowania, których należy przestrzegać.
 • W załączniku do rozporządzenia znajduje się z kolei wykaz zatwierdzonych środków aromatyzujących.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Środki aromatyzujące nie mogą (zgodnie z dostępnymi informacjami naukowymi) zagrażać zdrowiu konsumentów ani wprowadzać ich w błąd.
 • W rozporządzeniu zdefiniowano między innymi środki aromatyzujące, substancje aromatyczne, preparaty aromatyczne, środki aromatyzujące dymu wędzarniczego, środki aromatyzujące z przetworzenia termicznego, prekursory środka aromatyzującego oraz składniki żywności o właściwościach aromatyzujących.
 • Rozporządzenie nie ma zastosowania do substancji o smaku wyłącznie słodkim (np. cukier), słonym (np. sól) lub kwaśnym, do surowych środków spożywczych, mieszanek, takich jak świeże, suszone lub mrożone przyprawy lub zioła, ani do herbat i naparów. Substancje nadające smak słodki to substancje słodzące, które stanowią szczególną kategorię dodatków do żywności.
 • W rozporządzeniu określono także, które środki aromatyzujące podlegają, a które nie, procedurze oceny i zatwierdzenia.
 • UE przyjęła wykaz zatwierdzonych substancji aromatycznych w dniu 1 października 2012 r. Tylko te substancje aromatyczne mogą być stosowane w oraz na środkach spożywczych oraz sprzedawane w UE. Wykaz jest okresowo aktualizowany.
 • W rozporządzeniu umieszczono także wykaz 15 naturalnie występujących substancji stanowiących zagrożenie toksykologiczne. W wykazie umieszczono m.in. estragol, mentofuran, metyloeugenol, kwas cyjanowodorowy i kumarynę. Substancji tych nie można dodawać do środków spożywczych. Ustala się najwyższe dopuszczalne poziomy zawartości tych naturalnie występujących substancji w środkach spożywczych. Mogą one być obecne w niektórych tradycyjnych środkach spożywczych lub niektórych napojach alkoholowych i bezalkoholowych.
 • Co się tyczy etykietowania, środki aromatyzujące sprzedawane pomiędzy przedsiębiorcami lub ogółowi społeczeństwa muszą nie tylko spełniać wymogi określone w rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności na etykietach, ale także być zgodne z przepisami szczegółowymi. Te przepisy szczegółowe dotyczące etykietowania środków aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych są powiązane z oboma rozporządzeniami i odnoszą się do sytuacji sprzedaży środków spożywczych pomiędzy przedsiębiorcami lub ogółowi społeczeństwa.
 • Termin „naturalne” opisujący środki aromatyzujące może być stosowany wyłącznie w odniesieniu do substancji pochodzących bezpośrednio z materiału zwierzęcego lub roślinnego.
 • Podmioty gospodarcze z sektora spożywczego (producenci środków aromatyzujących lub importerzy albo użytkownicy środków aromatyzujących, np. branża spożywcza) muszą informować Komisję Europejską (na jej wniosek) o ilości substancji aromatycznych dodawanych do środków spożywczych w okresie 12 miesięcy.
 • Producent lub użytkownik środka aromatyzującego musi przekazać Komisji wszelkie informacje naukowe lub techniczne, które są mu znane i dostępne oraz które mogłyby wpłynąć na ocenę bezpieczeństwa środka aromatyzującego.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od 20 stycznia 2011 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Środki aromatyzujące: substancje służące do nadawania środkom spożywczym aromatu lub smaku lub do zmiany ich aromatu lub smaku. Wspólne unijne zasady i normy pozwalają zapewnić, że takie substancje nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi i mogą być stosowane we wszystkich państwach UE.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE (Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 34–50)

Kolejne zmiany rozporządzenia (WE) nr 1334/2008 oraz poprawki do tego aktu prawnego zostały włączone do tekstu pierwotnego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1321/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. ustanawiające unijny wykaz dozwolonych produktów początkowych dla środków aromatyzujących dymu wędzarniczego przeznaczonych do użycia w takiej postaci w środkach spożywczych lub na ich powierzchni lub do produkcji pochodnych środków aromatyzujących dymu wędzarniczego (Dz.U. L 333 z 12.12.2013, s. 54–67)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 872/2012 z dnia 1 października 2012 r. w sprawie przyjęcia wykazu substancji aromatycznych przewidzianego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2232/96, włączenia go do załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 oraz uchylenia rozporządzenia Komisji (WE) nr 1565/2000 i decyzji Komisji 1999/217/WE (Dz.U. L 267 z 2.10.2012, s. 1–161)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 18–63)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie (WE) nr 2065/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 listopada 2003 r. w sprawie środków aromatyzujących dymu wędzarniczego używanych lub przeznaczonych do użycia w środkach spożywczych lub na ich powierzchni (Dz.U. L 309 z 26.11.2003, s. 1–8)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 01.02.2018

Top