EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Umowa z Kotonu

Umowa z Kotonu

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Umowa o partnerstwie 2000/483/WE między państwami AKP a UE

JAKIE SĄ CELE UMOWY O PARTNERSTWIE?

Umowa z Kotonu stanowi filar partnerstwa pomiędzy UE, krajami UE i 79 państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państwami AKP).

Ma ona na celu ograniczenie ubóstwa aż do jego wyeliminowania, wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego krajów partnerskich i pomaganie im w stopniowej integracji ich gospodarek z gospodarką światową.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Główne zasady

Umowa z Kotonu ustanawia ścisłe partnerstwo oparte na szeregu zasad:

 • Strony umowy są równe wobec siebie.
 • Państwa AKP określają swoje własne polityki rozwojowe.
 • Współpraca odbywa się nie tylko na płaszczyźnie rządów – parlamenty, władze lokalne, społeczeństwo obywatelskie, sektor prywatny, partnerzy ekonomiczni i społeczni także odgrywają rolę w ramach partnerstwa.
 • Ustalenia oraz priorytety dotyczące współpracy są zróżnicowane odpowiednio do takich aspektów jak stopień rozwoju danego kraju.

Organizacja

Istnieją instytucje wspólne, mające na celu wspieranie realizacji umowy z Kotonu:

 • Rada Ministrów AKP, wspomagana przez Komitet Ambasadorów:
  • prowadzi dialog polityczny,
  • przyjmuje wytyczne w zakresie polityki oraz
  • podejmuje decyzje niezbędne do wdrożenia umowy.
 • Rada sporządza raport roczny z postępów i przedstawia go Wspólnemu Zgromadzeniu Parlamentarnemu AKP–UE. Ten organ konsultacyjny wydaje zalecenia w sprawie osiągania celów umowy.
 • Wspólny Ministerialny Komitet do spraw Handlu AKP–UE omawia kwestie dotyczące handlu, które są przedmiotem zainteresowania wszystkich państw AKP. Monitoruje on proces negocjacji i wdrażania umów o partnerstwie gospodarczym. Ponadto dokonuje oceny wpływu wielostronnych negocjacji handlowych na stosunki handlowe między państwami AKP a UE oraz na rozwój gospodarek państw AKP.
 • Komitet do spraw Współpracy Finansowej na Rzecz Rozwoju AKP–UE dokonuje oceny realizacji współpracy finansowej na rzecz rozwoju i monitoruje postępy.

Wymiar polityczny

Polityczny wymiar umowy z Kotonu jest istotny i obejmuje:

 • kompleksowy dialog polityczny dotyczący kwestii krajowych, regionalnych i globalnych;
 • promowanie przestrzegania praw człowieka i procesów demokratycznych;
 • opracowywanie polityk budowania pokoju, zapobiegania konfliktom oraz ich rozwiązywania;
 • zajęcie się problemami migracji i bezpieczeństwa, w tym zwalczaniem terroryzmu i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia.

Działania

Umowa obejmuje działania w ramach współpracy, mające zintensyfikować:

 • rozwój gospodarczy skupiony na przemyśle, rolnictwie i turystyce w państwach AKP;
 • rozwój społeczny i rozwój jednostki, mający poprawić system zdrowotny, edukacyjny i żywieniowy oraz
 • współpracę regionalną i integrację w celu promowania i zwiększenia wymiany handlowej pomiędzy państwami AKP.

Działania te są finansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju.

Umowa jest zgodna z zasadami Światowej Organizacji Handlu i pozwala państwom AKP na odgrywanie pełnej roli w handlu międzynarodowym.

Przegląd umowy

Umowa została podpisana w 2000 r., a wygasa z końcem 2020 r.

Ostatnie zmiany wprowadzono do niej w 2017 r. (decyzją (UE) 2017/435). W 2010 r. umowa została dostosowana w celu położenia nacisku m.in. na następujące kwestie:

Negocjacje w sprawie nowej umowy muszą się rozpocząć najpóźniej w sierpniu 2018 r.

W 2016 r. przyjęto komunikat w sprawie odnowienia partnerstwa na okres po 2020 r. Komunikat ten:

OD KIEDY UMOWA O PARTNERSTWIE MA ZASTOSOWANIE?

Umowa ma zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2003 r. i początkowo miała wygasnąć z dniem 29 lutego 2020 r. Decyzja nr 3/2019 przedłuża stosowanie postanowień umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. lub do dnia wejścia w życie (lub rozpoczęcia tymczasowego stosowania) nowej umowy, zastępującej Umowę o partnerstwie 2000/483/WE.

KONTEKST

Negocjacje w sprawie nowej umowy pomiędzy UE a państwami AKP, która zastąpi Umowę o partnerstwie 2000/483/WE, rozpoczęły się w 2018 r.

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Umowa o partnerstwie 2000/483/WE między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z drugiej strony, podpisana w Kotonu 23 czerwca 2000 roku (Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3–353)

Kolejne zmiany Umowy o partnerstwie 2000/483/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Decyzja nr 3/2019 Komitetu Ambasadorów AKP–UE z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia środków przejściowych zgodnie z art. 95 ust. 4 umowy o partnerstwie AKP–UE [2020/2] (Dz.U. L 1 z 3.1.2020, s. 3–4)

Wspólne oświadczenie Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie, Parlamentu Europejskiego i Komisji (Dz.U. C 210 z 30.6.2017, s. 1–24)

Decyzja Rady (UE) 2017/435 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zawarcia Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. (Dz.U. L 67 z 14.3.2017, s. 31–32)

Wspólny komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady: Odnowione partnerstwo z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (JOIN(2016) 52 final, 22.11.2016)

Ostatnia aktualizacja: 03.04.2020

Top