Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europejska Agencja Obrony

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Europejska Agencja Obrony

Europejska Agencja Obrony ma na celu rozwijanie zdolności obronnych w dziedzinie zarządzania kryzysowego oraz wspieranie i wzmacnianie współpracy europejskiej w dziedzinie uzbrojenia. Jej celem jest również wzmacnianie europejskiej bazy przemysłowej i technologicznej w dziedzinie obrony, tworzenia konkurencyjnego europejskiego rynku wyposażenia obronnego i wspieranie badań.

AKT

Wspólne działanie Rady 2004/551/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Obrony.

STRESZCZENIE

Misją Europejskiej Agencji Obrony jest wspieranie Rady i państw członkowskich w ich wysiłkach na rzecz poprawy zdolności obronnych Unii Europejskiej (UE) w dziedzinie zarządzania kryzysowego i wspierania Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO).

W pracach Agencji uczestniczą wszystkie państwa członkowskie UE z wyjątkiem Danii (zgodnie z art. 5 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Dania nie uczestniczy w opracowywaniu i wykonywaniu decyzji i działań Unii Europejskiej, które mają wpływ na kwestie polityczno-obronne). Siedzibą Agencji jest Bruksela.

Agencja działa pod kierownictwem i kontrolą polityczną Rady. Rada określa corocznie wytyczne dotyczące działalności Agencji, w szczególności w odniesieniu do programu prac i ram finansowych Agencji. Agencja składa Radzie regularne sprawozdania ze swojej działalności.

Obszary działania

Do głównych zadań Agencji należy:

 • rozwój zdolności obronnych w zakresie zarządzania kryzysowego. Agencja określa przyszłe potrzeby UE w dziedzinie obrony, koordynuje realizację Europejskiego planu działania w sprawach budowania zdolności obronnych i harmonizacji wymagań wojskowych, proponuje wspólne działania w obszarze operacyjnym i zapewnia ocenę priorytetów finansowych,
 • promowanie i wzmacnianie europejskiej współpracy w dziedzinie uzbrojenia. Agencja proponuje nowe wielostronne projekty współpracy, działa w celu koordynacji istniejących programów oraz zarządza określonymi programami,
 • wzmacnianie europejskiej bazy przemysłowej i technologicznej w dziedzinie obronności i tworzenie konkurencyjnego europejskiego rynku wyposażenia obronnego. Agencja opracowuje odpowiednie polityki i strategie w porozumieniu z Komisją i przemysłem, rozwija i harmonizuje odpowiednie zasady i regulacje,
 • zwiększanie efektywności europejskich badań i technologii w dziedzinie obronności. W konsultacji z Komisją Agencja promuje i koordynuje działania badawcze mające na celu zaspokajanie przyszłych potrzeb w dziedzinie zdolności obronnych.

Organizacja

Agencja ma osobowość prawną. Jej organami są m.in. Szef Agencji, Rada Sterująca i Dyrektor Naczelny:

 • Szefem Agencji jest Wysoki Przedstawiciel UE do Spraw Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Jest on odpowiedzialny za ogólną organizację i funkcjonowanie Agencji. Zapewnia również, że podległy mu Dyrektor Naczelny Agencji realizuje wytyczne określone przez Radę i wykonuje decyzje przyjęte przez Radę Sterującą,
 • Rada Sterująca jest organem decyzyjnym Agencji. W jej skład wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego uczestniczącego państwa członkowskiego oraz przedstawiciel Komisji. Rada Sterująca odbywa przynajmniej dwa posiedzenia w roku na poziomie ministrów obrony. Rada Sterująca może również odbywać posiedzenia w różnych składach (takich jak Narodowi Dyrektorzy ds. Badań Obronnych, Narodowi Dyrektorzy ds. Uzbrojenia itp.). Szef Agencji zwołuje i przewodniczy posiedzeniu Rady Sterującej,
 • Dyrektor Naczelny Agencji jest powoływany przez Radę Sterującą na wniosek Szefa Agencji na okres trzech lat. Rada Sterująca może przedłużyć ten okres o dwa lata. Dyrektor Naczelny jest szefem personelu Agencji i jest odpowiedzialny za nadzór i koordynację jej jednostek organizacyjnych. Dyrektor Agencji ma dwóch zastępców, którzy są również mianowani przez Radę Sterującą na tych samych warunkach.

Komisja jest członkiem Rady Sterującej bez prawa głosu i w pełni uczestniczy w pracy Agencji. Komisja, w imieniu Wspólnoty, może również uczestniczyć w projektach i programach Agencji.

Projekty ad hoc

Agencja zapewnia państwom członkowskim możliwość prowadzenia projektów ad hoc, tj. dotyczących konkretnego tematu, w które zaangażowane są tylko zainteresowane państwa członkowskie. Ponadto Rada Sterująca może zezwolić osobom trzecim na udział w projektach ad hoc i w tej sytuacji określa warunki współpracy między Agencją i osobami trzecimi.

Zasady finansowe

Postanowienia finansowe stosowane do budżetu ogólnego Agencji są przyjmowane przez Radę, stanowiącą jednomyślnie. Dochody składają się z różnych dochodów i wkładów wpłaconych przez państwa członkowskie uczestniczące w działaniach Agencji.

Rada Sterująca, na wniosek Dyrektora Naczelnego lub państwa członkowskiego, może zadecydować o powierzeniu Agencji przez państwo członkowskie, na zasadach umownych, administracyjnego i finansowego zarządzania określonymi działaniami w ramach jej kompetencji. Rada Sterująca może również upoważnić Agencję do zawierania umów w imieniu niektórych państw członkowskich.

Relacje z organizacjami i państwami trzecimi

W ramach swojej misji Agencja może nawiązywać współpracę z krajami trzecimi. Może także współpracować z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) (EN) (FR) lub Organizacja Współpracy w kwestii Wspólnego Uzbrojenia (OCCAR) (EN). Współpraca z organizacjami i państwami trzecimi dotyczy w szczególności:

 • stosunków między Agencją i osobami trzecimi,
 • przepisów dotyczących konsultacji w zakresie zagadnień związanych z pracą Agencji,
 • kwestii bezpieczeństwa.

Kontekst

Europejska Agencja Obrony została ustanowiona na podstawie artykule 42, ustęp 3 Traktatu o Unii Europejskiej. Jej zadania są wymienione w artykule 45 TUE. Europejska Agencja jest podstawowym elementem polityki bezpieczeństwa i obrony UE. W istocie, zapewnia ona prawne i instytucjonalne ramy współpracy między państwami członkowskimi w dziedzinie obronności.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Wspólne działanie Rady 2004/551/WPZiB

12.7.2004

Dz.U. L 245, 17.7.2004

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Wspólne działanie Rady 2008/299/WPZiB

7.4.2008

Dz.U. L 102, 12.4.2008

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Rady 2007/643/WPZiB z dnia 18 września 2007 r. w sprawie przepisów finansowych Europejskiej Agencji Obrony oraz przepisów dotyczących zamówień publicznych i przepisów dotyczących wkładów finansowych z budżetu operacyjnego Europejskiej Agencji Obrony [Dz.U. L 269 z 12.10.2007].

Decyzja podaje i uzupełnia postanowienia finansowe wspólnego działania 2004/551/WPZiB w celu zapewnienia, między innymi, zgodności z odpowiednimi przepisami europejskimi. Określa ona zasady mające zastosowanie do budżetu Agencji i jego realizacji oraz harmonogram raportów finansowych oraz realizację rocznego audytu. Decyzja określa również postanowienia (zakres zastosowania, procedury, sankcje itp.) oraz przepisy wykonawcze dla przepisów dotyczących zamówień publicznych i przepisów dotyczących wkładów finansowych z budżetu operacyjnego Europejskiej Agencji Obrony.

See also

 • Europejska Agencja Obrony (EN)

Ostatnia aktualizacja: 11.03.2011

Top