EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europejski Bank Centralny (EBC)

Europejski Bank Centralny (EBC)

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Protokół (nr 4) – Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego

JAKIE SĄ CELE PROTOKOŁU (NR 4) TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ?

Celem protokołu jest określenie statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) i Europejskiego Banku Centralnego (EBC).

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • EBC jest bankiem centralnym strefy euro, będącym niezależną instytucją Unii Europejskiej (UE). Stanowi on główny filar Eurosystemu i prowadzi politykę pieniężną strefy euro i ESBC.
 • Eurosystem tworzą EBC oraz krajowe banki centralne (KBC) krajów należących do strefy euro, natomiast ESBC składa się z EBC i krajowych banków centralnych wszystkich krajów UE. Dopóki wszystkie kraje UE nie wejdą do strefy euro, Eurosystem będzie funkcjonować równolegle z ESBC.
 • Głównym celem EBC jest utrzymywanie stabilności cen, tzn. gwarantowanie wartości euro. Bez uszczerbku dla tego celu EBC wspiera ogólne polityki gospodarcze w UE.
 • Podstawowe zadania EBC polegają na:
  • definiowaniu i wdrażaniu polityki pieniężnej strefy euro,
  • przeprowadzaniu operacji walutowych,
  • utrzymywaniu i zarządzaniu oficjalnymi rezerwami walutowymi krajów należących do strefy euro,
  • popularyzowaniu sprawnego funkcjonowania systemów płatniczych.
 • Dodatkowo, w celu realizacji swoich zadań, EBC wspomagany przez krajowe banki centralne, gromadzi informacje statystyczne oraz ma wyłączne prawo do upoważnienia do emisji banknotów euro w UE.
 • EBC, we współpracy z krajowymi organami nadzoru, prowadzi nadzór bankowy w strefie euro oraz w innych krajach objętych jednolitym mechanizmem nadzorczym. Obowiązek ten nałożono na EBC w 2014 r., aby przyczyniał się on do bezpieczeństwa i rzetelności działania instytucji kredytowych oraz do stabilności systemu finansowego.
 • Do organów decyzyjnych EBC zalicza się Radę Prezesów, Zarząd i Radę Ogólną. Rada Prezesów — zasadniczy organ decyzyjny — składa się członków Zarządu i prezesów krajowych banków centralnych strefy euro. W skład Zarządu, który odpowiada za realizację polityki pieniężnej i codzienne operacje, wchodzą prezes, wiceprezes i czterech innych członków. Rada Ogólna, wykonująca zadania, które EBC jest zobowiązany przeprowadzać do momentu przyjęcia waluty euro przez wszystkie kraje UE, składa się z prezesa, wiceprezesa i prezesów wszystkich KBC w krajach UE.
 • Rada Nadzorcza została powołana w ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego i wykonuje zadania związane z nadzorem bankowym. Składa się ona z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, czterech przedstawicieli EBC i po jednym przedstawicielu z krajowych organów nadzorczych krajów objętych jednolitym mechanizmem nadzorczym.
 • EBC został ustanowiony w 1998 r., a jego siedziba znajduje się we Frankfurcie nad Menem w Niemczech.

KONTEKST

GŁÓWNY DOKUMENT

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Protokół (nr 4) w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 230–250)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Część szósta – Postanowienia instytucjonalne i finansowe – Tytuł I – Postanowienia instytucjonalne – Rozdział 1 – Instytucje – Sekcja 6 – Europejski Bank Centralny – artykuł 282 (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 167)

Ostatnia aktualizacja: 14.03.2017

Top