Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)

Go to the summaries’ table of contents

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)

Kryzys finansowy 2008 r. ujawnił braki w nadzorze finansowym w Unii Europejskiej (UE). Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA), z siedzibą we Frankfurcie, został utworzony w 2010 r. w celu zapobiegania ryzyku destabilizacji sektora ubezpieczeń.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE

STRESZCZENIE

Kryzys finansowy 2008 r. ujawnił braki w nadzorze finansowym w Unii Europejskiej (UE). Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA), z siedzibą we Frankfurcie, został utworzony w 2010 r. w celu zapobiegania ryzyku destabilizacji sektora ubezpieczeń.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Ustanawia ono urząd EIOPA - organ UE, który wspiera koordynację między władzami krajowymi i zapewnia jednolite stosowanie prawa UE w sektorze ubezpieczeń i pracowniczych programów emerytalnych w krajach UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Spójne stosowanie prawa

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych opracowuje standardy regulacyjne i techniczne, które towarzyszą ustawom przyjmowanym przez Radę i Parlament Europejski w odniesieniu do firm ubezpieczeniowych, konglomeratów finansowych (dużych firm finansowych działających w różnych sektorach finansowych), pracowniczych programów emerytalnych i pośredników ubezpieczeniowych (firm sprzedających polisy emerytalne i ubezpieczeniowe). Urząd posiada też uprawnienia do wydawania wytycznych i zaleceń w sprawie stosowania prawa Unii.

Trendy rynkowe

Zadaniem urzędu EIOPA jest zapewnienie stabilności rynków ubezpieczeniowych oraz ochrona właścicieli polis, członków programów emerytalnych i uposażonych. Przykładowo monitoruje on tendencje w zachowaniach konsumentów i ocenia potencjalne zagrożenia i słabości rynków. W pewnych ściśle określonych warunkach, może czasowo zakazać prowadzenia lub ograniczyć pewne rodzaje działalności finansowej, które zagrażają stabilności systemu finansowego.

Naruszenia prawa

Urząd EIOPA może przeprowadzać postępowanie wyjaśniające w sprawie naruszenia prawa przez organ krajowy. Ma to miejsce, gdy organ krajowy nie zapewnia spełnienia przez instytucję finansową wymogów prawa UE.

W terminie dwóch miesięcy urząd EIOPA może skierować do organu krajowego zalecenie. Następnie Komisja może wydać formalną opinię nakładającą na właściwy organ obowiązek podjęcia działań niezbędnych do przestrzegania prawa. W przypadku nieusunięcia niezgodności przez organ krajowy urząd EIOPA może skierować decyzję bezpośrednio do instytucji finansowej w ściśle określonych warunkach. Ta decyzja ma pierwszeństwo wobec decyzji przyjętych wcześniej przez organ krajowy.

Europejski nadzór finansowy

EIOPA jest częścią powołanego w 2010 r. Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego składającego się z trzech innych organizacji nadzorczych:

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej EIOPA.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (UE) nr 1094/2010

16.12.2010

-

Dz.U. L 331 z 15.12.2010, str. 48-83

Sprostowanie

-

-

Dz.U. L 54 z 22.2.2014, str. 23-23

Akt zmieniający

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2014/51/UE

23.5.2014

31.3.2015

Dz.U. L 153, 22.5.2014, str. 1-61

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (Dziennik Urzędowy L 331 z 15.12.2010, str. 162-164)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (Dziennik Urzędowy L 331 z 15.12.2010, str. 120-161)

Decyzja Komisji 2004/9/WE z dnia 5 listopada 2003 r. ustanawiająca Europejski Komitet ds. Ubezpieczeń i Emerytur Pracowniczych (Dziennik Urzędowy L 3 z 7.1.2004, str. 34-35)

Ostatnia aktualizacja: 16.04.2015

Top