EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nowe rozporządzenie finansowe: łatwiejszy dostęp do funduszy UE

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Nowe rozporządzenie finansowe: łatwiejszy dostęp do funduszy UE

Rozporządzenie finansowe jest głównym dokumentem zawierającym zasady finansowe UE. Określa zasady budżetu UE i reguluje sposób jego wykorzystywania.

Nowo przyjęty akt prawny, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., umożliwia beneficjentom finansowania UE - przedsiębiorstwom, organizacjom pozarządowym, badaczom, studentom, gminom itp. - stosowanie łatwiejszych i jaśniejszych zasad oraz prostszych procedur.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002. [Dziennik Urzędowy L 298 z 26.10.2012]

STRESZCZENIE

JAKI BYŁ CEL PRZEGLĄDU ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO?

UE unowocześnia swoje procedury finansowe, aby lepiej służyły osiągnięciu celów strategii Europa 2020. Ogólnie rzecz biorąc, zmiany koncentrują się na następujących trzech obszarach:

 • uproszczenie: zmniejszenie biurokracji, przyspieszenie procedur i przesunięcie akcentu z pracy administracyjnej na większą skuteczność,
 • rozliczalność: zapewnienie usprawnionego, odpowiedniego zarządzania finansami i ochrony interesów finansowych UE,
 • innowacyjność: wprowadzenie mechanizmów finansowych, które umożliwią pozyskiwanie środków zewnętrznych w postaci dźwigni finansowej dla środków unijnych.

CO NOWEGO?

Konkretne usprawnienia mające na celu większe skupienie się na wynikach:

 • brak obowiązku otwierania oddzielnych rachunków bankowych,
 • przyśpieszenie płatności dla beneficjentów (30, 60 lub 90 dni w zależności stopnia złożoności rezultatów),
 • łatwiejsze procedury (stosowanie kwot ryczałtowych i stawek zryczałtowanych) dla mniejszych kwot,
 • mniej formalności.

Zwiększona rozliczalność:

 • nowe zasady zwiększą rozliczalność państw członkowskich, w szczególności w zakresie polityki regionalnej,
 • władze krajowe będą zobowiązane do podpisywania i przedstawiania rocznych deklaracji zaświadczających, że fundusze UE zostały właściwie wykorzystane.

Wzmocnienie kontroli:

 • w przypadku wystąpienia nieprawidłowości będą uruchamiane mechanizmy korekt finansowych, a Komisja będzie publikować decyzje nakładające kary za niewłaściwe wykorzystanie funduszy UE.

Elastyczność:

 • w celu zwiększenia finansowego wpływu funduszy UE będą stosowane różne instrumenty finansowe - pożyczki, kapitały lub gwarancje,
 • będą tworzone nowe możliwości dla partnerstw publiczno-prywatnych (PPP).

Łączenie zasobów:

 • UE będzie mogła tworzyć unijne fundusze powiernicze łączące jej środki własne ze środkami państw członkowskich i innych darczyńców w celu umożliwienia lepszej koordynacji i lepszego udzielania pomocy oraz zwiększenia jej widoczności.

Więcej informacji: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-795_en.htm

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie - Data wygaśnięcia

Termin transpozycji w państwach członkowskich

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

27.10.2012

-

Dz.U. L 298 z 26.10.2012

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii. [Dziennik Urzędowy L 362 z 31.12.2012]

Ostatnia aktualizacja: 24.01.2014

Top