EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Wytyczne UE w sprawie praw dziecka

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Wytyczne UE w sprawie praw dziecka

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Wytyczne UE w sprawie promowania i ochrony praw dziecka

JAKI JEST CEL NINIEJSZYCH WYTYCZNYCH?

Ustanawiają ramy dla Unii Europejskiej mające zagwarantować, że prawa dziecka* są uwzględniane we wszelkich politykach UE i jej działaniach wewnętrznych.

Wspierają działalność UE na rzecz promowania i ochrony praw dziecka w jej działaniach zewnętrznych oraz zachęcają do przyjmowania wobec tych kwestii ogólnego podejścia strategicznego. Uzupełniają także wytyczne UE w sprawie praw dzieci a konfliktów zbrojnych oraz strategię UE na rzecz praw dziecka.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Aby osiągnąć cel, jakim jest ochrona praw dziecka, UE wykorzystuje następujące metody działania:

 • dialog polityczny, poprzez poruszanie kwestii praw dziecka podczas negocjacji i dyskusji z organizacjami oraz z krajami trzecimi,
 • zabiegi dyplomatyczne (np. reprezentacja dyplomatyczna określonej kwestii przez jeden rząd przed drugim), aby przypominać krajom trzecim o potrzebie podejmowania skutecznych działań w celu promowania i ochrony praw dziecka,
 • współpraca dwustronna i wielostronna mająca na celu rozszerzanie programów pomocy rozwojowej i humanitarnej koncentrujących się na prawach dziecka,
 • rozwijanie partnerstw z podmiotami międzynarodowymi i zwiększanie koordynacji działań z ich działaniami, np. z Organizacją Narodów Zjednoczonych (ONZ), z organizacjami regionalnymi, z europejskim forum praw dziecka, z ośrodkami badawczymi, ze społeczeństwem obywatelskim i międzynarodowymi instytucjami finansowymi.

Działania ogólne pozwalające na realizację tych wytycznych obejmują:

 • zachęcanie państw trzecich, by stosowały się do instrumentów i norm międzynarodowych oraz by współpracowały z podmiotami, takimi jak ONZ i Rada Europy,
 • skłanianie do wzmacniania ochrony praw dziecka w krajach trzecich poprzez opracowywanie strategii i utrwalanie istniejących mechanizmów,
 • doskonalenie procedur i struktur monitorowania (np. baz danych),
 • oferowanie większej ilości środków na promowanie i ochronę praw dziecka,
 • zwalczanie przypadków naruszania praw dziecka i zakończenie obecnej bezkarności,
 • zachęcanie do umożliwiania dzieciom uczestnictwa w podejmowaniu decyzji i realizacji polityk ich dotyczących,
 • zwiększanie zdolności rodzin i innych opiekunów do wypełniania swoich ról w zakresie ochrony praw dziecka,
 • wspieranie opracowywania programów poświęconych zwiększaniu wiedzy o prawach dziecka poprzez promowanie kampanii włączających kwestie praw dziecka do programów szkolnych.

Konkretne działania będą podejmowane w obszarach priorytetowych na podstawie odrębnych strategii realizacji wytycznych. Obszary priorytetowe określane są na okres dwóch lat. Pierwszy obszar priorytetowy dotyczy wszelkich form przemocy wobec dzieci. Jego cel, część operacyjną i strategię realizacji dostosowaną do danego kraju, a także działania, procesy monitorowania i oceny realizacji wyszczególniono w załączniku I do wytycznych.

KONTEKST

Dzieci stają w obliczu wielu zagrożeń, a także braku dostępu do edukacji oraz do odpowiedniej opieki zdrowotnej i socjalnej. Padają ofiarą przymusowej pracy, przemocy, nadużyć seksualnych, chorób, konfliktów zbrojnych i są narażone na dyskryminację, marginalizację i wykluczenie. Przed specyficznymi zagrożeniami stają dziewczynki i dlatego wymagają one szczególnej uwagi.

UE odgrywa kluczową rolę w ochronie praw człowieka (zwłaszcza praw dziecka) na całym świecie. UE postępuje zgodnie z postanowieniami Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz jej protokołami fakultatywnymi. Propaguje także inne inicjatywy mające na celu poprawę sytuacji dzieci, takie jak poprzedni program milenijne cele rozwoju, który z początkiem roku 2016 został zastąpiony przez program działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030.

* KLUCZOWE POJĘCIA

Dziecko: w kontekście tego streszczenia pojęcie dziecka odnosi się do każdej osoby poniżej 18 lat.

GŁÓWNY DOKUMENT

Wytyczne UE w sprawie promowania i ochrony praw dziecka, zatwierdzone przez Radę dnia 10 grudnia 2007 r. (nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym)

Ostatnia aktualizacja: 16.08.2016

Top