Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpieczniejsze detergenty dla europejskich konsumentów

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpieczniejsze detergenty dla europejskich konsumentów

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w sprawie detergentów

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Detergenty* mogą zawiera składniki – środki powierzchniowo czynne* – które sprawiają, że poprawiają się ich właściwości czyszczące, ale po uwolnieniu do środowiska naturalnego mogą też negatywnie wpływać na jakość wody. Dlatego ich stosowanie musi być uważnie kontrolowane.

Rozporządzenie ustanawia wspólne przepisy mające umożliwić sprzedaż i wykorzystywanie detergentów i środków powierzchniowo czynnych na terenie całej UE, zapewniając jednocześnie wysoki poziom ochrony środowiska i zdrowia ludzi.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Przepisy harmonizują metody badań podatności na biodegradację wszystkich środków powierzchniowo czynnych stosowanych w detergentach. Dotyczy to częściowej* i całkowitej* biodegradacji.
  • Badania wykonuje się w laboratoriach spełniających uznane międzynarodowe normy.
  • Producenci mają obowiązek zapewnić zgodność ich produktów z wymaganiami niniejszego rozporządzenia.
  • Producenci muszą udostępniać dokumentację przeprowadzonych badań odpowiednim organom oraz arkusz danych składników personelowi medycznemu, bezzwłocznie i na żądanie.
  • Na opakowaniach detergentów muszą być umieszczone trwale informacje za pomocą czytelnych, widocznych liter. Muszą one zawierać m.in. dane kontaktowe umożliwiające kontakt z producentem oraz uzyskanie dostępu do arkusza danych.
  • Etykiety na detergentach sprzedawanych na rynku detalicznym muszą zawierać informacje na temat zalecanych sposobów dozowania dla różnego typu cyklów prania w standardowej pralce.
  • Organy krajowe mogą zakazać obrotu danym detergentem, jeżeli stwierdzą, że stwarza on zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt lub dla środowiska. O decyzji informują Komisję Europejską oraz inne kraje UE.

W 2012 r. dokonano zmiany w rozporządzeniu w celu harmonizacji przepisów dotyczących ograniczenia zawartości fosforanów i innych związków fosforu w detergentach przeznaczonych do domowych pralek i zmywarek.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie weszło w życie 8 października 2005 r.

KONTEKST

Poprzednie ustawodawstwo obejmowało jedynie częściową biodegradację środków powierzchniowo czynnych w detergentach. Niniejsze rozporządzenie zastępuje poprzednie przepisy, kładąc jednocześnie nacisk na całkowitą biodegradację.

Poprawki z 2012 r. wprowadziły nowe limity, mające na celu ograniczenie szkód, jakie mogą wyrządzać zawarte w detergentach fosforany, zarówno w ekosystemach, jak i w stanie jakości wody – proces ten nazywany jest eutrofizacją.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej dotyczącej ustawodawstwa w zakresie chemikaliów.

KLUCZOWE POJĘCIA

* Detergent: jakakolwiek substancja lub preparat w płynie, proszku lub w innej formie, zawierający mydło i/lub inne środki powierzchniowo czynne przeznaczone do procesów prania, mycia i czyszczenia.

* Środek powierzchniowo czynny (surfaktant): jeden z wielu związków chemicznych wchodzących w skład detergentów. Dodaje się je ze względu na ich właściwości pozwalające na usuwanie zabrudzeń ze skóry, ubrań i artykułów gospodarstwa domowego, w szczególności kuchennych i łazienkowych. Zmniejszają one napięcie powierzchniowe pomiędzy dwoma płynami lub pomiędzy płynem a ciałem stałym. Mogą one też pełnić rolę środków zwilżających, emulgatorów i substancji pianotwórczych. Nazwa surfaktant pochodzi od angielskiej frazy „surface active agent”.

* Częściowa biodegradacja zachodzi wówczas, kiedy środek powierzchniowo czynny traci własności powierzchniowo czynne. Utrata tych własności jest istotna w kontekście jak największego ograniczenia potencjalnych negatywnych skutków dla stacji uzdatniania wody.

* Całkowita biodegradacja zachodzi wówczas, kiedy środek powierzchniowo czynny rozpada się na dwutlenek węgla, wodę i sole mineralne i ulega absorpcji do środowiska naturalnego.

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów (Dz.U. L 104 z 8.4.2004, s. 1–35)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (WE) nr 648/2004 zostały włączone do tekstu pierwotnego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 15.02.2016

Top