EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Gwarancje na produkt dla konsumentów

Gwarancje na produkt dla konsumentów

Przedsiębiorstwa handlowe sprzedające towary konsumpcyjne na terenie Unii Europejskiej (UE) zobowiązane są do naprawy wad, które istnieją w chwili dostawy i które uwidocznią się w ciągu dwóch lat. Przepisy unijne gwarantują konsumentom minimalny poziom ochrony, w szczególności w przypadku gdy towary nie spełniają deklarowanych standardów.

AKT

Dyrektywa 99/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji

STRESZCZENIE

Przedsiębiorstwa handlowe sprzedające towary konsumpcyjne na terenie Unii Europejskiej (UE) zobowiązane są do naprawy wad, które istnieją w chwili dostawy i które uwidocznią się w ciągu dwóch lat. Przepisy unijne gwarantują konsumentom minimalny poziom ochrony, w szczególności w przypadku gdy towary nie spełniają deklarowanych standardów.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Harmonizuje elementy prawa umów konsumenckich dotyczące sprzedaży towarów, które obejmują gwarancje prawne* oraz, w mniejszym stopniu, gwarancje handlowe* (gwarancje).

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Sprzedawcy muszą dostarczać towary, które spełniają warunki umowy sprzedaży.
 • Aby je spełniać, towary muszą:
  • być zgodne z opisem podanym przez sprzedawcę,
  • nadawać się do celów, do których zostały przeznaczone,
  • cechować się jakością i wykonaniem, jakich można w sposób uzasadniony oczekiwać.
 • Sprzedawcy odpowiadają za nieprawidłowy montaż, jeżeli jest on ujęty w umowie. Ma to zastosowanie zarówno w sytuacji, gdy za montaż odpowiada sprzedawca, jak również w przypadku gdy nieprawidłowy montaż jest wynikiem sporządzenia niewłaściwej instrukcji dla konsumentów.
 • Konsumenci mają prawo żądać dokonania naprawy lub wymiany wadliwych towarów w rozsądnym czasie i bez istotnej niedogodności. Jeżeli naprawa lub wymiana nie zostaną dokonane w rozsądnym czasie lub bez istotnej niedogodności, konsumenci mogą zażądać odpowiedniej obniżki ceny.
 • Sprzedawcy, którzy są odpowiedzialni przed konsumentem za sprzedawane towary, mogą podjąć kroki przeciwko producentom, jeżeli to oni odpowiadają za powstanie wady.
 • Sprzedawcy odpowiadają za wszelkie wady towarów, które uwidocznią się w ciągu dwóch lat od ich sprzedaży. Kraje UE mogą jednak nalegać, aby konsumenci zgłaszali ujawnienie się wad sprzedawcom w ciągu dwóch miesięcy od ich wykrycia.
 • Gwarancje handlowe muszą informować o uprawnieniach konsumenckich posiadanych przez kupującego oraz muszą być sporządzone w prostym i zrozumiałym języku. Konsumenci mogą nalegać, aby gwarancja została udostępniona na piśmie.
 • Kraje UE mogą zdecydować o wyłączeniu spod prawodawstwa towarów używanych sprzedawanych na aukcjach.
 • Dyrektywa nie ma zastosowania do wody, gazu, energii elektrycznej ani towarów sprzedawanych w drodze egzekucji lub przez władze sądowe.

KLUCZOWE POJĘCIA

*Gwarancje prawne: ochrona prawna konsumentów w przypadku wadliwych towarów. Nie zależy ona od warunków umowy.

*Gwarancja handlowa: gotowość gwaranta (często producenta) do ponoszenia osobistej odpowiedzialności za określone wady w określonym terminie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej poświęconej sprzedaży i gwarancjom.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 99/44/WE

7.7.1999

1.1.2002

Dz.U. L 171 z 7.7.1999, s. 12-16

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2011/83/UE

12.12.2011

13.12.2013

Dz.U. L 304 z, 22.11.2011, s. 64-88

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów („Rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów”) (Dz.U. L 364 z 9.12.2004, s. 1-11)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 64-88)

Dyrektywa Rady 85/374/EWG z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe (Dz.U. L 210 z 7.8.1985, s. 29-33)

Ostatnia aktualizacja: 09.09.2015

Top