EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla

Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla

Geologiczne składowanie dwutlenku węgla (CO2) może zapobiec szkodliwym skutkom zmian klimatu oraz je zminimalizować. Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady mające zapewnić bezpieczne przeprowadzanie tego procesu.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę Rady 85/337/EWG, Euratom, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006.

STRESZCZENIE

Geologiczne składowanie dwutlenku węgla (CO2) może zapobiec szkodliwym skutkom zmian klimatu oraz je zminimalizować. Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady mające zapewnić bezpieczne przeprowadzanie tego procesu.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Dyrektywa, znana też jako dyrektywa w sprawie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS), ustanawia ramy prawne mające na celu pomóc w przeciwdziałaniu zmianom klimatu za sprawą wykorzystania bezpiecznego dla środowiska, geologicznego składowania CO2.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Geologiczne składowiska CO2 muszą być bezpieczne dla środowiska. Nie mogą się one znajdować w zbiornikach wodnych (z powodu możliwych negatywnych oddziaływań CO2 uwolnionego w słupach wodnych) ani stwarzać zagrożeń dla zdrowia. Określanie odpowiedniości składowiska wymaga starannego procesu gromadzenia danych, statycznego i dynamicznego modelowania komputerowego w celu stworzenia trójwymiarowego modelu potencjalnego kompleksu składowania, oszacowania charakterystyki wrażliwości za pomocą stosowania szeregu symulacji na trójwymiarowym modelu oraz przeprowadzenia oceny ryzyka przy wykorzystaniu informacji zgromadzonych w poprzednich etapach.

Eksploatacja geologicznych składowisk wymaga pozwolenia. Wnioski o pozwolenie złożone do właściwego organu danego kraju UE muszą zawierać informacje dotyczące m.in. przewidywanych środków zabezpieczenia składowiska, deklarowanej ilości wtłoczonego CO2, środków zapobiegających znaczącym nieprawidłowościom oraz proponowanego planu monitorowania. Komisja może wydać niewiążącą opinię na temat projektu pozwolenia na składowanie w celu zapewnienia spójności wprowadzania w życie wymogów dyrektywy w całej UE, co zwiększy zaufanie społeczeństwa do CCS. Pięć lat po wydaniu pozwolenie podlega ocenie przeprowadzanej przez właściwy organ. Ocena będzie powtarzana następnie co 10 lat.

Dodawanie odpadów lub innych substancji do składowisk CO2 w celu ich składowania jest zabronione. Operatorzy składowisk przekazują właściwym organom dane z monitorowania CO2 raz do roku. Plan monitorowania musi być aktualizowany przez operatorów składowisk co pięć lat. Zaktualizowany plan musi zostać zatwierdzony przez kompetentny organ. W przypadku wycieku operator musi niezwłocznie podjąć działania (jeśli operator nie podejmie działań, podejmuje je właściwy organ) zgodne z planem środków naprawczych zatwierdzonym przez właściwy organ w ramach pozwolenia na składowanie.

Składowisko zostaje zamknięte na udokumentowany wniosek operatora oraz jeśli warunki określone w pozwoleniu nie zostały spełnione lub jeżeli taką decyzję podejmie właściwy organ po wycofaniu pozwolenia. Po zamknięciu operator pozostaje odpowiedzialny za składowisko do momentu spełnienia warunków przekazania odpowiedzialności (w głównej mierze jest to warunek całkowitego i stałego składowania CO2).

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Od 25 czerwca 2009 r. Zmieniła ona dyrektywę Rady 85/337/EWG, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006.

KONTEKST

Niniejsza dyrektywa jest częścią pakietu klimatyczno-energetycznego do 2020 r., przyjętego w kwietniu 2009 r.

KLUCZOWE POJĘCIA

Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS) odnosi się do procesu, dzięki któremu CO2 z dużych źródeł, takich jak elektrownie, jest wychwytywany, sprężany, transportowany i wtłaczany do geologicznych składowisk, które przeważnie stanowią głębokie podziemne warstwy porowatych skał przykrytych pokładami skał nieprzepuszczalnych, w sposób gwarantujący, że CO2 nie przedostanie się do atmosfery.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2009/31/WE

25.6.2009

25.6.2011

Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 114-135

AKTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrażania dyrektywy 2009/31/WE w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla (COM(2014) 99 final z 25.2.2014).

Ostatnia aktualizacja: 26.03.2015

Top