EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zarządzanie ryzykiem powodziowym w Unii Europejskiej

Zarządzanie ryzykiem powodziowym w Unii Europejskiej

Powodzie stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka, dziedzictwa kulturowego, gospodarki i środowiska. Unia ustanowiła ramy dla oceny, mapowania i planowania, w celu zmniejszenia ryzyka powodziowego w Europie.

AKT

Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim.

STRESZCZENIE

Powodzie stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka, dziedzictwa kulturowego, gospodarki i środowiska. Unia ustanowiła ramy dla oceny, mapowania i planowania, w celu zmniejszenia ryzyka powodziowego w Europie.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Celem niniejszej dyrektywy jest stworzenie ram dla środków mających ograniczyć ryzyko powodziowe w Europie przez ocenę tegoż ryzyka w obszarach dorzeczy i regionów przybrzeżnych, mapowanie obszarów, które są narażone na występowanie rozległych powodzi, a także opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym opierających się na ścisłej współpracy pomiędzy krajami UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Dyrektywa zobowiązuje kraje UE do przeprowadzenia oceny ryzyka powodziowego w regionach przybrzeżnych i dorzeczach przez zbieranie informacji dotyczących tych obszarów, takich jak opisy powodzi, które wystąpiły w przeszłości, mapy obszaru zawierające granice i ukazujące topografię oraz zagospodarowanie przestrzenne, a także określenie prawdopodobieństwa wystąpienia przyszłych powodzi i ich konsekwencji. Oceny, które po raz pierwszy opublikowano 22 grudnia 2011 r., zostaną poddane przeglądowi 22 grudnia 2018 r., po czym będą oceniane co 6 lat.
  • Kraje UE muszą również opracować mapy obszarów, na których stwierdzono istnienie dużego ryzyka powodziowego oraz przedstawić różne scenariusze powodzi (na podstawie wysokiego, średniego i niskiego prawdopodobieństwa) na tych obszarach. Mapy te, opublikowane po raz pierwszy 22 grudnia 2013 r., muszą być poddawane przeglądowi co 6 lat.
  • Kraje UE mają również przygotować plany zarządzania ryzykiem powodziowym skoordynowane na poziomie obszaru dorzecza lub regionu przybrzeżnego. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym obejmują wszystkie aspekty zarządzania tym ryzykiem, kładąc szczególny nacisk na zapobieganie (np. unikanie zabudowy terenów zagrożonych powodzią), ochronę (środki mające na celu ograniczenie prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi w danym obszarze) i stan należytego przygotowania (informowanie społeczeństwa o zagrożeniach powodziowych i instruowanie na temat postępowania w przypadku powodzi). Plany te muszą zostać opracowane do 22 grudnia 2015 r. i również będą podlegały przeglądowi co 6 lat.
  • Zarówno mapy, jak i plany zarządzania ryzykiem powodziowym są skoordynowane z ramową dyrektywą wodną. Wdrożenie ramowej dyrektywy wodnej, niniejszej dyrektywy oraz innych dyrektyw związanych z wodą podlega wspólnej strategii wdrażania, która ma również na celu integrację polityk wodnych z innymi obszarami polityki UE, takimi jak rolnictwo, transport lub badania i rozwój regionalny.

KONTEKST

Powodzie należą do naturalnych zjawisk, którym nie sposób w pełni zapobiec. Niemniej jednak działania człowieka przyczyniają się do zwiększenia prawdopodobieństwa występowania powodzi i zaostrzenia ich negatywnych skutków. Ryzyko wystąpienia powodzi i skala zniszczeń wzrosną w przyszłości w wyniku zmian klimatu, nieodpowiedniego zarządzania rzekami, zabudowy terenów zagrożonych powodzią oraz zwiększeniem liczby ludności i budynków w tych obszarach.

Z uwagi na fakt, że większość dorzeczy w Europie jest współdzielona pomiędzy krajami, działania prowadzone na szczeblu Unii będą bardziej skuteczne, ponieważ umożliwią lepszą ocenę ryzyka i koordynację działań podejmowanych przez kraje UE.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej poświęconej dyrektywie powodziowej UE.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2007/60/WE

26.11.2007

25.11.2009

Dz.U. L 288 z 6.11.2007, s. 27-34

Ostatnia aktualizacja: 22.04.2015

Top