EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Strategia dotycząca zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Strategia dotycząca zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych

W ramach strategii ustanowione zostają ramy działań, których celem jest zmniejszenie presji na środowisko, wynikającej z produkcji i zużycia zasobów naturalnych, nie wpływając negatywnie na rozwój gospodarczy. Obawy dotyczące zasobów zostaną zintegrowane z polityką w odpowiednich dziedzinach, a konkretne środki, takie jak ustanowienie centrum danych i wskaźników, europejskiego forum i międzynarodowej grupy ekspertów, zostaną wprowadzone w życie.

AKT

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów – Strategia tematyczna w sprawie zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych [COM(2005) 670 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Strategia wytycza kierunki działań Unii Europejskiej (UE) na kolejne 25 lat w celu bardziej efektywnego i zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych przez cały okres ich cyklu życiowego.

Celem strategii jest zredukowanie negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wykorzystywania zasobów naturalnych (wyczerpywanie zasobów i zanieczyszczenie) przy jednoczesnym poszanowaniu celów wyznaczonych podczas obrad Rady Europejskiej w Lizbonie dotyczących rozwoju gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Aby zwiększyć wydajność tych zasobów, ograniczyć wpływ ich wykorzystywania na środowisko i zastąpić substytutami zasoby, które powodują zbyt duże zanieczyszczenie, wzięto w niej pod uwagę wszystkie sektory, które zasoby wykorzystują.

Choć na tym etapie nie określono celów ilościowych, w strategii przewidziano możliwość ich określenia w perspektywie kolejnych lat, kiedy wiedza na temat korzystania z zasobów naturalnych będzie wystarczająco zaawansowana i dostępne będą dokładniejsze wskaźniki ich rozwoju.

Integracja podejścia opartego na cyklu życiowym zasobów z istniejącą polityką

Celem strategii jest zmniejszenie negatywnych oddziaływań na środowisko we wszystkich stadiach cyklu życiowego zasobów, w tym ich wydobycia, zbiorów, korzystania i usuwania. Należy więc włączyć termin cyklu życiowego i wpływu wykorzystania zasobów naturalnych do polityki w dziedzinach, które z tym są związane.

Podejście to będzie w przyszłości systematycznie brane pod uwagę w polityce dotyczącej dziedzin związanych ze środowiskiem. W niektórych środkach, takich jak tematyczna strategia w sprawie odpadów, już znajduje ono odzwierciedlenie. Takie działania, jak zintegrowana polityka produktowa czy plan działań na rzecz technologii środowiskowych, stanowią uzupełnienie tego podejścia.

Podejście to trzeba będzie również wpisać w politykę dotyczącą wykorzystania zasobów z dziedzin innych niż środowiskowe. Odpowiednie środki już zostały przyjęte, zwłaszcza w dziedzinie transportu i energii. Odwołanie się do oceny wpływu będzie czynnikiem decydującym w niektórych sektorach przemysłu i infrastruktury.

Nowe środki ustanowione w ramach strategii

Aby wzmocnić wiedzę na temat wykorzystywania zasobów oraz jego oddziaływań na środowisko, zaproponowano w ramach strategii utworzenie zarządzanego przez Komisję centrum danych dla zasobów naturalnych. W centrum gromadzone będą informacje pochodzące od różnych organów zajmujących się oceną i badaniem (zarówno wewnątrz Komisji, jak i poza nią). Ułatwi ono wymianę informacji i ich udostępnianie decydentom politycznym.

Do roku 2008 Komisja opracuje wskaźniki służące okresowemu monitorowaniu i poddawaniu przeglądowi postępów poczynionych w osiąganiu celu strategii. Te wskaźniki służyć będą do pomiaru postępu skuteczności wykorzystywania zasobów, w jaki sposób rozdziela się wykorzystywanie zasobów i jego wpływ na środowisko, jak również w jaki sposób rozdziela się negatywny wpływ na środowisko i wzrost gospodarczy.

Państwom członkowskim proponuje się opracowanie środków i programów na poziomie krajowym (zwłaszcza w zakresie nauczania, szkoleń lub zachęt finansowych). Aby im to ułatwić, ustanowione zostanie forum wymiany informacji złożone z przedstawicieli państw członkowskich i Komisji oraz ewentualnie innych zainteresowanych osób.

Komisja zaproponuje ustanowienie międzynarodowej grupy ekspertów we współpracy z właściwymi organizacjami międzynarodowymi, zwłaszcza Programem Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) (EN) (ES) (FR). Obowiązkiem grupy będzie przede wszystkim pogłębianie wiedzy o zasięgu globalnym zrównoważonego wykorzystania zasobów oraz udzielanie porad naukowych państwom uprzemysłowionym i rozwijającym się.

Kontekst

Aktualne tempo wykorzystania zasobów i wpływu na środowisko, jaki mu towarzyszy, narusza równowagę ekologiczną: pomimo poprawy technicznej wzrost wykorzystania zasobów naturalnych następował szybciej niż osiągnięte postępy odnośnie do ochrony środowiska lub zyski z wydajności. Wraz z rozwojem przemysłowym takich państw, jak Chiny czy Indie, tendencja będzie się prawdopodobnie nasilać. Ryzyko wyczerpania zasobów i zanieczyszczenie spowodowane ich wykorzystaniem stanowi więc coraz większe zagrożenie dla naszego środowiska.

Aby odwrócić tendencje niezrównoważonego wykorzystania zasobów oraz powstrzymać degradację środowiska naturalnego i utrzymać niezbędne funkcje, jakie pełnią zasoby naturalne, polityka ochrony środowiska musi wyjść poza zwykłą kontrolę zanieczyszczeń (kontrolowanie szkodliwych emisji i odpadów).

Strategia ta, dzięki podejściu opartemu na cyklu życiowym zasobów i zbieraniu wiarygodnych informacji, powinna przyczynić się do ekologicznie racjonalnego wykorzystania zasobów oraz umożliwić transformację w kierunku bardziej zrównoważonej produkcji i konsumpcji.

Strategia dotycząca zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych jest jedną z siedmiu strategii tematycznych przewidzianych w szóstym wspólnotowym programie działań w zakresie środowiska naturalnego przyjętym w 2002 r.

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji z dnia 1 października 2003 r. zatytułowany „Strategia tematyczna w sprawie zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych” [COM(2003) 572 – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]. UE określa główne zasady pozwalające opracować europejską strategię, której celem jest ograniczenie wpływu eksploatacji zasobów na środowisko w oparciu o stan tych zasobów i obowiązującej polityki.

Ostatnia aktualizacja: 16.12.2005

Top