EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Statystyki dotyczące odpadów

Statystyki dotyczące odpadów

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 w sprawie statystyk odpadów

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

 • Niniejsza ustawa Unii Europejskiej (UE) umożliwia gromadzenie regularnych i porównywalnych danych dotyczących odpadów w krajach UE i ich przekazywanie do Eurostatu – urzędu statystycznego UE.
 • Zebrane dane statystyczne umożliwiają monitorowanie i ocenę wdrażania unijnej polityki dotyczącej odpadów.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zakres

Ustawa ta dotyczy tworzenia statystyk przez kraje UE i Komisję Europejską w zakresie ich właściwości:

 • wytwarzania odpadów (załącznik I do rozporządzenia),
 • odzysku i unieszkodliwiania odpadów (załącznik II do rozporządzenia).

Nomenklatura

Kraje UE i Komisja są zobowiązane do używania nomenklatur (kategorii) określonych w załącznikach I–III podczas tworzenia statystyk. Te nomenklatury odnoszą się do:

 • kategorii odpadów (np. zużyte rozpuszczalniki, odpady mineralne i metalowe),
 • działalności gospodarczej (np. przemysł wydobywczy, gastronomiczny lub wytwarzania tekstyliów) oraz
 • działów gospodarowania odpadami (np. kanalizacje publiczne, oczyszczanie ścieków przemysłowych lub odzysk surowców).

Gromadzenie danych

Dane wykorzystane do tworzenia statystyk mają być zbierane za pomocą badań statystycznych, procedur ocen statystycznych lub odniesienia do źródeł administracyjnych lub innych. Przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 pracowników są wyłączone z badań statystycznych, chyba że w znacznym stopniu przyczyniają się do produkcji odpadów.

Przesyłanie wyników do Eurostatu

Kraje UE muszą przekazać wyniki badań statystycznych (zawierające również dane poufne) do Eurostatu w ciągu 18 miesięcy od zakończenia odpowiednich okresów referencyjnych, jak ustanowiono w załącznikach I i II. Cykl jest dwuletni.

Komisja może przyjąć środki niezbędne do wdrożenia lub zmiany rozporządzenia. Obejmują one środki:

 • do ustanowienia właściwego formatu przekazywania wyników przez kraje UE,
 • dostosowujące do ekonomicznego i technicznego postępu w dziedzinie gromadzenia i statystycznego przetwarzania danych oraz przetwarzania i przesyłania wyników,
 • dostosowujące specyfikacje podane w załącznikach I, II i III,
 • umożliwiające zdefiniowanie właściwych kryteriów oceny jakości,
 • służące wdrożeniu wyników badań pilotażowych.

Sprawozdania

Co trzy lata Komisja przedstawia sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk zestawionych w zastosowaniu niniejszego rozporządzenia, w szczególności ich jakości, jak również związanego z nimi obciążenia przedsiębiorstw.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 29 grudnia 2002 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów (Dz.U. L 332 z 9.12.2002, s. 1–36)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1445/2005 z dnia 5 września 2005 r. określające właściwe kryteria oceny jakości oraz treść sprawozdań dotyczących jakości w odniesieniu do statystyk odpadów dla celów rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 229 z 6.9.2005, s. 6–12)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 782/2005 z dnia 24 maja 2005 r. ustanawiające format dla przekazywania wyników statystyk odpadów (Dz.U. L 131 z 25.5.2005, s. 26–37)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 07.11.2016

Top