EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Woda pitna – podstawowe normy jakościowe

Woda pitna – podstawowe normy jakościowe

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 98/83/WE – jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

 • Niniejsza dyrektywa ustanawia normy dla wody pitnej.
 • Jej celem jest ochrona zdrowia publicznego przed szkodliwymi skutkami zanieczyszczeń przez zapewnienie, by woda przeznaczona do spożywania przez ludzi* była czysta i zdatna do użycia.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Kraje UE:
  • podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia, by woda nie zawierała mikroorganizmów, pasożytów lub szkodliwych substancji, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego oraz by spełniała minimalne normy mikrobiologiczne i chemiczne,
  • zapewniają, by woda opuszczająca kran lub cysternę spełniała wymagane normy,
  • regularnie monitorują stan wody w określonych punktach pobierania próbek w celu sprawdzenia zgodności parametrów mikrobiologicznych, chemicznych i wskaźnikowych,
  • przeprowadzają niezwłocznie badanie, jeśli normy nie są spełniane, i podejmują niezbędne działania naprawcze,
  • zabraniają lub ograniczają wykorzystanie danego źródła wody w przypadku stwierdzenia potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzi,
  • informują konsumentów o podejmowanych działaniach naprawczych,
  • co trzy lata publikują sprawozdanie na temat jakości wody pitnej. Informacje przeznaczone dla mieszkańców przesyłane są do Komisji Europejskiej.
 • Komisja:
  • co trzy lata publikuje sprawozdanie-syntezę na temat danych krajowych dotyczących jakości wody pitnej,
  • co pięć lat dokonuje przeglądu parametrów mikrobiologicznych, chemicznych i wskaźnikowych oraz specyfikacji monitorowania, uwzględniając postęp naukowo-techniczny. Komisja może wnioskować o ich korektę.
 • Niniejsza dyrektywa nie odnosi się do naturalnych wód mineralnych ani do wód uznanych za produkty lecznicze.
 • Kraje UE mogę wyłączać z przedmiotowego prawodawstwa prywatne, niekomercyjne źródła wody obsługujące mniej niż 50 osób.
 • W 2015 r. Komisja przyjęła dyrektywę (UE) 2015/1787 wprowadzającą nowe zasady monitorowania wody pitnej. Dyrektywa ta pozwala krajom UE na większą elastyczność w sposobie monitorowania wody pitnej w całej UE.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie od 25 grudnia 1998 r. Kraje UE musiały wprowadzić jej zapisy do prawa krajowego do 25 grudnia 2000 r.

ZAGADNIENIA POWIĄZANE

 • Na początku 2014 r. pierwsza europejska inicjatywa obywatelska (ECI), po kampanii Right2Water, wezwała do utworzenia legislacji UE gwarantującej prawo do dostępu do wody i kanalizacji.
 • Inicjatywa ECI została wprowadzona na mocy art. 11(4) Traktatu o Unii Europejskiej. Umożliwia ona obywatelom zwracanie się do Komisji z prośbą o podjęcie działań w obszarach jej odpowiedzialności, o ile petycja zbierze milion podpisów w przynajmniej 7 krajach UE.

KONTEKST

Więcej informacji:

* KLUCZOWE POJĘCIA

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi: woda w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczona do picia, gotowania, przygotowywania żywności lub innych celów domowych. Dostarczana jest z kranu, cysterny, butelek lub pojemników.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 330 z 5.12.1998, s. 32–54)

Kolejne zmiany do dyrektywy 98/83/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 20.02.2017

Top