Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Spalanie odpadów

Go to the summaries’ table of contents

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Spalanie odpadów

Unia Europejska (UE) określa środki mające na celu zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza, wody i gleby powstających w wyniku spalania i współspalania odpadów oraz wynikającym z nich zagrożeniom dla zdrowia człowieka, a także mające na celu zmniejszanie tych zanieczyszczeń i zagrożeń. Środki te nakładają w szczególności obowiązek uzyskiwania zezwoleń dla spalarni i współspalarni oraz ograniczenia emisji dla niektórych zanieczyszczeń zrzucanych do atmosfery i wód.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Spalanie odpadów niebezpiecznych i odpadów niebędących odpadami niebezpiecznymi może powodować emisję zrzucanych do powietrza, wody i gleby zanieczyszczeń mających szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka. Aby zminimalizować te zagrożenia, Unia Europejska (UE) nakłada surowe warunki eksploatacji i wymagania techniczne dla spalarni * i współspalarni * odpadów.

Spalarnie i współspalanie

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie nie tylko do instalacji do spalania odpadów stałych lub ciekłych, lecz również do współspalarni.

Z zakresu dyrektywy są wyłączone instalacje doświadczalne mające na celu usprawnienie procesu spalania, w których przetwarza się mniej niż 50 ton odpadów rocznie oraz instalacje przetwarzające wyłącznie:

  • odpady roślinne z rolnictwa i leśnictwa,
  • roślinne odpady z przetwórstwa spożywczego, jeśli wytworzona energia cieplna jest odzyskiwana,
  • niektóre włókniste odpady roślinne z procesu produkcji pierwotnej pulpy celulozowej i produkcji papieru, jeśli są one poddawane współspalaniu w miejscu produkcji i jeśli odzyskiwane jest wytworzone ciepło,
  • niektóre odpady drewna,
  • odpady korka,
  • odpady radioaktywne,
  • padłe zwierzęta,
  • odpady z eksploatacji ropy i gazu spalone w instalacjach morskich.

Pozwolenia

Wszystkie spalarnie i współspalanie muszą posiadać pozwolenie na prowadzenie działalności. Pozwolenie jest wydawane przez właściwy organ z zastrzeżeniem przestrzegania warunków określonych w niniejszej dyrektywie. Zezwolenie określa kategorie i ilości odpadów, które mogą być przetwarzane, zdolność przerobową instalacji spalania lub współspalania oraz procedury pobierania próbek i pomiaru zanieczyszczeń powietrza i wody, które będą używane.

Odbiór i dostarczanie odpadów

Podczas dostawy i odbioru odpadów operator spalarni lub współspalarni podejmuje niezbędne środki ostrożności, aby zapobiec negatywnemu wpływowi na środowisko i zagrożeniom dla zdrowia ludzkiego lub ograniczyć je.

Ponadto przed przyjęciem do spalarni lub współspalarni odpadów niebezpiecznych operator instalacji musi posiadać dostęp do informacji administracyjnych dotyczących procesu produkcji, składu fizycznego i chemicznego odpadów oraz zagrożeń powodowanych przez te odpady.

Warunki eksploatacji

W celu zapewnienia pełnego spalania odpadów dyrektywa wprowadza dla wszystkich instalacji wymóg utrzymania temperatury gazów powstających podczas spalania i współspalania w minimalnej temperaturze 850°C przez co najmniej 2 sekundy. Jeśli spalane są odpady niebezpieczne o zawartości więcej niż 1% fluorowcowanych substancji organicznych wyrażonych w postaci chloru, temperatura spalania musi być podniesiona do 1100°C na co najmniej 2 sekundy.

Ciepło powstające z procesu spalania powinno być odzyskiwane w jak najwyższym stopniu.

Dopuszczalne wielkości emisji do powietrza

Dopuszczalne wielkości emisji do atmosfery dla spalani są podane w załączniku V do dyrektywy. Dotyczą one metali ciężkich, dioksyn i furanów, tlenku węgla (CO), pyłów, całkowitego węgla organicznego (TOC), chlorowodoru (HCl), fluorowodoru (HF), dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NO i NO2).

Dopuszczalne wartości emisji do powietrza dla współspalarni są określone w załączniku II. Są w nim również podane postanowienia szczegółowe dotyczące pieców cementowych i współspalani odpadów.

Zrzuty wodne z oczyszczania gazów spalinowych

Spalarnie i współspalarnie muszą posiadać pozwolenie zezwalające na zrzut ścieków powstających przy oczyszczaniu gazów spalinowych. Pozwolenie to musi zagwarantować przestrzeganie dopuszczalnych wartości emisji określonych w załączniku IV dyrektywy.

Pozostałości

Pozostałości z procesu spalania lub współspalania powinny być ograniczone do minimum i w miarę możliwości poddawane recyklingu. Podczas transportu suchych pozostałości należy zachować ostrożność, aby zapobiec ich rozpraszaniu do środowiska. Należy przeprowadzić badania mające na celu poznanie właściwości fizycznych i chemicznych pozostałości oraz ich możliwości zanieczyszczania.

Kontrola i monitorowanie

Dyrektywa wymaga instalacji systemów pomiarowych umożliwiających monitorowanie parametrów działania i istotnych emisji. Emisje zanieczyszczeń do powietrza i wody należy mierzyć w sposób ciągły lub okresowo, zgodnie z art. 11 i załącznikiem III do dyrektywy.

Dostęp do informacji i udział społeczeństwa

Wnioski o pozwolenia dla nowych instalacji będą udostępnione do publicznej wiadomości celem umożliwienia zajęcia stanowiska w ich sprawie przed podjęciem decyzji przez właściwe władze.

Dla instalacji o zdolności przerobowej dwóch ton na godzinę lub większej operator ma przedstawiać właściwym władzom coroczne sprawozdanie w sprawie funkcjonowania i monitorowania instalacji, które jest podawany do wiadomości publicznej. Właściwe władze sporządzają wykaz instalacji o zdolności przerobowej poniżej dwóch ton na godzinę i podają go do wiadomości publicznej.

Sprawozdania z realizacji

Przed 31 grudnia 2008 r. Komisja miała przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie wykonania dyrektywy, postępów w kontroli emisji i zdobytych doświadczeń w gospodarce odpadami. Sprawozdanie to zostało zawarte w komunikacie COM(2007) 843 wersja ostateczna.

Zostały również sporządzone inne sprawozdania w sprawie wdrażania niniejszej dyrektywy.

Sankcje

Państwa członkowskie ustalają kary za naruszanie przepisów ustanowionych przez niniejszą dyrektywę.

Kontekst

Niniejsza dyrektywa ma na celu uwzględnienie w istniejących przepisach postępu technicznego w dziedzinie kontroli emisji i procesów spalania oraz zapewnienie przestrzegania międzynarodowych zobowiązań podjętych przez Wspólnotę w sprawie zmniejszania zanieczyszczenia, w szczególności zobowiązań w sprawie ustalania dopuszczalnych wartości emisji dioksyn, rtęci i pyłów wytwarzanych w wyniku spalania odpadów. Dyrektywa opiera się na podejściu zintegrowanym: aktualizowane dopuszczalne wartości emisji do powietrza sumuje się z dopuszczalnymi wartościami emisji dla zrzutów do wody.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie

  • Spalarnia: każda stacjonarna lub ruchoma jednostka techniczna oraz wyposażenie przeznaczone do termicznego przetwarzania odpadów, z odzyskiem ciepła wytworzonego w wyniku spalania lub bez takiego odzysku. Obejmuje to spalanie przez utlenianie, jak również inne procesy obróbki termicznej, takie jak piroliza, gazyfikacja, proces plazmowy w stopniu, w jakim substancje powstające z przeróbki są następnie spalane.
  • Współspalarnia: każda stacjonarna lub ruchoma instalacja, której głównym celem jest wytwarzanie energii lub produktów materialnych:

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 2000/76/WE

28.12.2000

28.12.2002

Dz.U. L 332 z 28.12.2000

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1137/2008

11.12.2008

Dz.U. L 311 z 21.11.2008

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy 2000/76/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma wyłącznie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) [Dz.U. L 334 z 17.12.2010].

Decyzja Komisji 2006/329/WE z dnia 20 lutego 2006 r. dotycząca kwestionariusza stanowiącego podstawę sprawozdań z wdrażania dyrektywy 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów [Dz.U. L 121 z 6.5.2006].

See also

Ostatnia aktualizacja: 27.10.2011

Top