Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wody przez azotany pochodzenia rolniczego

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wody przez azotany pochodzenia rolniczego

Czysta woda ma kluczowe znaczenie dla zdrowia ludzi oraz dla naturalnych ekosystemów, dlatego zapewnienie jej wysokiej jakości stanowi jeden z najważniejszych elementów polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej (UE). Dyrektywa azotanowa z 1991 r. stanowi jeden z najwcześniejszych unijnych aktów prawnych na rzecz przeciwdziałania zanieczyszczeniom.

AKT

Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Ma ona na celu redukcję zanieczyszczenia wody przez azotany wykorzystywane do celów rolniczych oraz zapobieganie dalszemu rozprzestrzenianiu się zanieczyszczenia. Jest ona ściśle powiązana z innymi politykami UE dotyczącymi jakości powietrza i wody, zmian klimatu i rolnictwa.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Kraje UE muszą:

  • wyznaczyć strefy zagrożenia, z których mają miejsce spływy do wód podatnych lub potencjalnie podatnych na wysoki poziom zanieczyszczenia azotanami lub eutrofizację. Co najmniej raz na cztery lata wyznaczenie stref podlega przeglądowi lub, jeśli to możliwe, zmianie w celu uwzględnienia zachodzących zmian,
  • ustanowić obowiązkowe programy działania dla tych stref, przy uwzględnieniu dostępnych danych naukowo-technicznych i ogólnych warunków środowiska,
  • monitorować skuteczność programów działania,
  • monitorować stężenie azotanów w słodkich wodach gruntowych i powierzchniowych w punktach poboru próbek, co najmniej raz w miesiącu lub częściej w okresach powodzi,
  • realizować kompleksowy program monitorowania oraz przedkładać, co cztery lata, kompleksowe sprawozdanie na temat wykonania dyrektywy. Sprawozdanie zawiera informacje na temat stref zagrożonych azotanami, wyniki monitorowania wody oraz podsumowanie dotyczące istotnych aspektów kodeksu dobrej praktyki rolniczej i programów działania,
  • sporządzić kodeks dobrej praktyki rolniczej stosowany przez rolników dobrowolnie. W kodeksie określono szereg dobrych praktyk, np. dotyczących niewłaściwego wykorzystywania nawozów,
  • zapewnić, w stosownych przypadkach, szkolenia i informacje dla rolników.

Komisja Europejska co cztery lata przedkłada sprawozdanie w oparciu o otrzymane od krajów informacje.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Od 19 grudnia 1991 r.

KONTEKST

Azot stanowi podstawowy składnik odżywczy, który wspomaga wzrost roślin i upraw. Niestety jego wysokie stężenie jest szkodliwe dla ludzi i przyrody, zaś zastosowanie azotanów w nawozach organicznych i chemicznych na potrzeby rolnictwa może stanowić główne źródło zanieczyszczenia wody. Rolnictwo odpowiada za ponad 50% ogółu zrzutów azotanów do wód powierzchniowych.

Więcej informacji:

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 91/676/EWG

19.12.1991

19.12.1993

Dz.U. L 375 z 31.12.1991, s. 1-8

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 1882/2003

20.11.2003

-

Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 1-53

Rozporządzenie (WE) nr 1137/2008

11.12.2008

-

Dz.U. L 311 z 21.11.2008, s. 1-54

Kolejne zmiany i sprostowania do dyrektywy 91/676/EWG zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych.

AKTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie wykonania dyrektywy Rady 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego na podstawie sprawozdań państw członkowskich za okres 2008-2011 (COM(2013) 683 final z 4.10.2013)

Ostatnia aktualizacja: 08.09.2015

Top