EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Dobra jakość wody w Europie (dyrektywa wodna UE)

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2000/60/WE – ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej

JAKIE SĄ CELE DYREKTYWY?

Określa ona zasady, które mają powstrzymać pogarszanie się stanu wód w Unii Europejskiej (UE) i umożliwić osiągnięcie „dobrego stanu” europejskich rzek, jezior i wód podziemnych do 2015 r.

W szczególności obejmuje to:

 • ochronę wszystkich wód (powierzchniowych*, podziemnych*, śródlądowych* i przejściowych*);
 • przywrócenie ekosystemów w tych częściach wód i w ich pobliżu;
 • zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia części wód;
 • zapewnienie zrównoważonego wykorzystania wód przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Ten akt prawny nakłada jasno określone obowiązki na organy krajowe. Muszą one:

 • określić pojedyncze dorzecza leżące na obszarze ich terytorium, czyli otaczające obszary lądowe, z których wody spływają do poszczególnych systemów rzecznych;
 • wyznaczyć organy do zarządzania tymi dorzeczami zgodnie z przepisami UE;
 • przeprowadzić analizę charakterystyki każdego dorzecza i ustalić warunki referencyjne dla każdego rodzaju części wód w celu określenia ich stanu;
 • dokonać przeglądu wpływu działalności człowieka i oceny ekonomicznej korzystania z wód;
 • monitorować stan wody w poszczególnych dorzeczach;
 • prowadzić rejestr obszarów chronionych, np. używanych do produkcji wody do spożycia, wymagających specjalnej uwagi;
 • opracować i wdrożyć „plany gospodarowania wodami w dorzeczach”, aby zapobiec pogorszeniu jakości wód powierzchniowych, chronić i ulepszać jakość wód gruntowych oraz zachować obszary chronione;
 • zapewnić zwrot kosztów usług wodnych w celu wydajnego wykorzystania zasobów oraz zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”;
 • dostarczać informacje publiczne i prowadzić konsultacje w sprawie planów gospodarowania wodami w dorzeczach.

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa ma zastosowanie od 22 października 2000 r., przy czym do porządku krajowego państw członkowskich UE miała zostać włączona do 22 grudnia 2003 r.

KONTEKST

Wody w UE znajdują się pod rosnącą presją spowodowaną ciągłym wzrostem zapotrzebowania na wystarczającą ilość wody o dobrej jakości do szeregu różnych zastosowań. Celem dyrektywy jest ochrona i poprawa jakości wody.

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Wody powierzchniowe: wszystkie wody śródlądowe z wyjątkiem wód podziemnych, wody przejściowe i wody przybrzeżne.
Wody podziemne: wszystkie wody znajdujące się pod powierzchnią ziemi.
Wody śródlądowe: wszystkie wody stojące lub płynące na powierzchni lądu.
Wody przejściowe: wody w pobliżu ujść rzek, które są częściowo zasolone, ale które są pod znacznym wpływem dopływów wód słodkich.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1–73).

Kolejne zmiany dyrektywy 2000/60/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu (Dz.U. L 372 z 27.12.2006, s. 19–31).

Zobacz tekst skonsolidowany.

Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz.U. L 288 z 6.11.2007, s. 27–34).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 84–97).

Zobacz tekst skonsolidowany.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Plan ochrony zasobów wodnych Europy (COM(2012) 673 final z 14.11.2012).

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady – Ramowa dyrektywa wodna i dyrektywa powodziowa: działania na rzecz osiągnięcia „dobrego stanu” wód w Unii Europejskiej i ograniczenia zagrożeń powodziowych (COM(2015) 120 final z 9.3.2015).

Ostatnia aktualizacja: 09.09.2021

Top