EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bezpieczeństwo obiektów jądrowych

Bezpieczeństwo obiektów jądrowych

Unia Europejska wydała dyrektywę, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa obiektów jądrowych (elektrowni jądrowych, zakładów wzbogacania i przetwarzania itp.). Dyrektywa ma chronić obywateli i pracowników przed ryzykiem, jakie stwarzają te obiekty.

AKT

Dyrektywa Rady 2009/71/Euratom z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiająca wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych

STRESZCZENIE

Unia Europejska wydała dyrektywę, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa obiektów jądrowych (elektrowni jądrowych, zakładów wzbogacania i przetwarzania itp.). Dyrektywa ma chronić obywateli i pracowników przed ryzykiem, jakie stwarzają te obiekty.

JAKI JEST CEL TEJ DYREKTYWY?

Dyrektywa ustanawia ramy wspólnotowe w celu utrzymania ciągłej poprawy i promowania bezpieczeństwa jądrowego i jego regulacji. Przedstawia ona ambitny cel zapewnienia bezpieczeństwa w całej UE w celu uniknięcia wypadków i w celu eliminacji odpadów promieniotwórczych z obiektów jądrowych.

KLUCZOWE ASPEKTY

Obowiązki nałożone na kraje UE

  • ustanowienie i utrzymanie ram krajowych bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych,
  • ustanowienie niezależnego krajowego organu regulacyjnego w zakresie bezpieczeństwa, sprawującego nadzór nad działalnością operatorów elektrowni jądrowych,
  • przeprowadzenie wstępnej oceny bezpieczeństwa przed rozpoczęciem budowy obiektu jądrowego oraz przeprowadzanie kolejnych ocen bezpieczeństwa instalacji co najmniej raz na 10 lat,
  • zapewnienie pracownikom i obywatelom dostępu do przejrzystych informacji na temat obiektów jądrowych podczas normalnej eksploatacji, a także w przypadku incydentu lub wypadku,
  • przeprowadzanie okresowych samoocen swoich ram krajowych i właściwych organów regulacyjnych co 10 lat,
  • organizowanie przeglądu zewnętrznego konkretnych kwestii bezpieczeństwa co 6 lat przez organy ds. bezpieczeństwa w krajach UE, przy pomocy Europejskiej Grupy Organów Regulacyjnych ds. Bezpieczeństwa Jądrowego (ENSREG) i w oparciu o wiedzę Stowarzyszenia Zachodnioeuropejskich Organów Nadzoru Instalacji Jądrowych (WENRA). Pierwszy przegląd rozpocznie się w 2017 r.,
  • zaplanowanie struktury organizacyjnej w ich ramach krajowych w celu przygotowania się do sytuacji awaryjnych i interwencji w obiektach.

Obowiązki nałożone na inne strony

Posiadacz zezwolenia jest przede wszystkim odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i nie może w żadnym wypadku przenieść tej odpowiedzialności na inny podmiot. Odpowiada on za ocenę i ciągłą poprawę bezpieczeństwa obiektów jądrowych.

Dyrektywa podkreśla znaczenie czynnika ludzkiego w promowaniu kultury bezpieczeństwa jądrowego poprzez edukację i ciągłe szkolenia personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo obiektu.

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa 2009/71/Euratom weszła w życie 22 lipca 2009 r., a dyrektywa 2014/87/Euratom - 14 sierpnia 2014 r.

KONTEKST

Ramy dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego w UE przyjęto w 2009 r. Po awarii elektrowni jądrowej w Fukushimie w 2011 r. Komisja przeprowadziła kampanię na rzecz kompleksowej oceny zagrożeń związanych z bezpieczeństwem obiektów jądrowych w całej Unii Europejskiej. Komisja wykorzystała wyniki tych badań do ulepszenia obowiązujących przepisów.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach internetowych grupy ENSREG oraz WENRA.

Zob. również strona DG ds. Energii Komisji Europejskiej, zakładka Bezpieczeństwo jądrowe, a także komunikat prasowy Komisji Europejskiej dotyczący nowej dyrektywy UE w sprawie bezpieczeństwa jądrowego oraz komunikat prasowy Rady w sprawie przyjęcia dyrektywy.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2009/71/Euratom

22.7.2009

22.7.2011

Dz.U. L 172 z 2.7.2009, s. 18-22

Dyrektywa 2014/87/Euratom

14.8.2014

15.8.2017

Dz.U. L 219 z 25.7.2014, s. 42-52

Ostatnia aktualizacja: 05.01.2015

Top