EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kontrola pomocy przyznawanej przez państwa w Unii Europejskiej (UE): problem istotny dla konkurencji

This summary has been archived and will not be updated. See 'Proceduralne zasady pomocy państwa' for an updated information about the subject.

Kontrola pomocy przyznawanej przez państwa w Unii Europejskiej (UE): problem istotny dla konkurencji

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 - szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (pomoc państwa)

STRESZCZENIE

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) zabrania przyznawania pomocy przez państwo, o ile nie jest to zasadne z punktu widzenia ogólnego rozwoju gospodarczego. Komisja Europejska ma za zadanie zapewnić, że przyznawanie pomocy przez państwa odbywa się w zgodzie z przepisami Unii Europejskiej (UE).

Aby zapobiec sytuacji, w której przedsiębiorstwa działające na wewnętrznym rynku UE są beneficjentami selektywnych korzyści, co zakłóca konkurencję, zasadniczo zabronione jest przyznawanie przez państwo pomocy finansowej. Jednak w szczególnych przypadkach interwencja państwa jest niezbędna dla zrównoważenia niewydolności rynku. Komisja ma zapewnić jednolite stosowanie tych przepisów oraz przysługujących od nich wyłączeń w całej UE. Procedury odnoszące się do tego zagadnienia ustanowione są w rozporządzeniu Rady (WE) nr 659/1999 oraz aktach je zmieniających, jak również w jego środkach wykonawczych.

Różne programy pomocowe oceniane przez Komisję

Wedle ogólnej zasady, kraje UE są zobowiązane zgłosić Komisji nowe środki pomocy zanim środki te zostaną przyznane. W takim zgłoszeniu kraje UE muszą wskazać wszelkie niezbędne informacje, aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji.

Komisja musi również ocenić jakość otrzymanych informacji na temat domniemanej pomocy niezgodnej z prawem, tj. pomocy przyznanej bez uprzedniego zatwierdzenia. Jeżeli takie podejrzenie jest zasadne, stanowi podstawę do otwarcia wstępnego dochodzenia, jak w przypadku spraw dotyczących pomocy zgłoszonej do Komisji.

Komisja przeprowadza również przegląd istniejących programów pomocowych, aby zapewnić, że pozostają one kompatybilne z rynkiem wewnętrznym.

Wstępne badanie zgłoszenia

Każde zgłoszenie uruchamia proces wstępnego dochodzenia. Od momentu otrzymania kompletnego zgłoszenia Komisja ma 2 miesiące na zdecydowanie o tym, czy:

nie istnieje stosowny profil pomocy wedle rozumienia przepisów UE lub

pomoc jest kompatybilna z przepisami UE, ponieważ jej pozytywne skutki przewyższają ewentualne zaburzenia konkurencji lub

pozostają poważne wątpliwości w odniesieniu do kompatybilności danego środka z zasadami dotyczącymi pomocy państwa.

W pierwszych dwóch przypadkach środek może zostać przyznany w trybie natychmiastowym, jednak w trzecim przypadku Komisja wszczyna dogłębne dochodzenie.

Formalna procedura dochodzeniowa

Decyzja o zainicjowaniu tej procedury zostaje wysłana do odpowiedniego kraju UE. Zawiera ona faktyczne i prawne podstawy wszczęcia dochodzenia, w tym wstępną ocenę Komisji. Krajom UE oraz zainteresowanym stronom przysługuje 1 miesiąc na wniesienie komentarzy. Kraj UE, którego dotyczy postępowanie, zostaje również poproszony o złożenie komentarzy do obserwacji poczynionych przez zainteresowane strony.

Ostateczna decyzja

Pod koniec formalnego dochodzenia Komisja podejmuje ostateczną decyzję. Możliwe są 3 scenariusze tej sytuacji:

decyzja pozytywna (tj. środek albo nie jest traktowany jako pomoc albo jest kompatybilny z rynkiem wewnętrznym),

decyzja warunkowa (środek jest kompatybilny, lecz jego przyznanie podlega różnym warunkom),

decyzja negatywna (środek jest niekompatybilny i nie może zostać przyznany).

Sprawa taka może zostać zamknięta także w sytuacji, gdy kraj UE wycofa swoje zgłoszenie.

Windykacja pomocy

Jeśli Komisja podejmie decyzję negatywną w odniesieniu do pomocy, która została już wypłacona, zwyczajowo wymaga to od kraju UE, który taką pomoc przyznał, windykacji pomocy (wraz z odsetkami) od beneficjenta. Jeśli kraj UE nie zastosuje się do decyzji Komisji w odpowiednim czasie, Komisja może zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości.

Maksymalny czas na przeprowadzenie windykacji wynosi 10 lat.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 108 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 659/1999

16.4.1999

-

Dz.U. L 83, 27.3.1999, str. 1-9

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (UE) nr 734/2013

20.8.2013

-

Dz.U. L 204, 31.7.2013, str. 15-22

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (WE) nr 659/1999 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Akty wykonawcze

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz.U. L 140, 30.4.2004, str. 1-134)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 372/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 794/2004 w odniesieniu do obliczania niektórych terminów, rozpatrywania skarg oraz identyfikacji i ochrony informacji poufnych (Dz.U. L 109, 12.04.2014, str. 14-22)

Zawiadomienie Komisji

Zawiadomienie Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych rodzajów pomocy państwa (Dz.U. C 136, 16.6.2009, str. 3-12)

Ostatnia aktualizacja: 21.09.2015

Top