Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)

Wymóg względem wszystkich spółek giełdowych UE dotyczący przygotowywania sprawozdań finansowych zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości (MSR)*/międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF)* poprawi przejrzystość i porównywalność sprawozdań finansowych spółek. To z kolei zwiększa efektywność funkcjonowania rynku i zmniejsza koszty pozyskiwania kapitału dla spółek i wpływa na wzrost konkurencyjności i pobudzenie rozwoju gospodarczego w UE.

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości

STRESZCZENIE

Wymóg względem wszystkich spółek giełdowych UE dotyczący przygotowywania sprawozdań finansowych zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości (MSR)*/międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF)* poprawi przejrzystość i porównywalność sprawozdań finansowych spółek. To z kolei zwiększa efektywność funkcjonowania rynku i zmniejsza koszty pozyskiwania kapitału dla spółek i wpływa na wzrost konkurencyjności i pobudzenie rozwoju gospodarczego w UE.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Wymaga ono od wszystkich spółek giełdowych UE, w tym od banków i zakładów ubezpieczeń, począwszy od 2005 r., przygotowywania skonsolidowanych sprawozdań finansowych w zgodzie z MSR.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

W odniesieniu do rocznych sprawozdań finansowych, kraje UE mają możliwość wprowadzenia zezwolenia lub wymogu, aby spółki notowane w obrocie publicznym sporządzały te sprawozdania zgodnie z MSR przyjętymi zgodnie z procedurą ustanowioną w niniejszym rozporządzeniu. Mogą one też podjąć decyzję o rozszerzeniu powyższego zezwolenia lub wymogu na inne spółki w odniesieniu do sporządzania przez nie skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub rocznych sprawozdań finansowych.

W celu zapewnienia nadzoru politycznego, rozporządzenie ustanawia nowy mechanizm UE, mający na celu ocenę MSR przyjętych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) z siedzibą w Londynie, co ma dać im prawne umocowanie (zatwierdzenie) do stosowania w UE.

Rozporządzenie przewiduje ustanowienie dwóch organów mających na celu wsparcie tego procesu:

Komitet Regulacyjny Rachunkowości, którego pracom przewodniczy Komisja i który składa się z przedstawicieli krajów UE, decyduje o zatwierdzeniu MSR w oparciu o wnioski Komisji.

Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) zapewnia Komisji wsparcie i wiedzę fachową w ocenie międzynarodowych standardów rachunkowości. Składa się on z ekspertów z zakresu księgowości z sektora prywatnego kliku krajów UE.

Mechanizm zatwierdzania obejmuje dwustopniowy proces:

proces regulacyjny, podczas którego Komitet Regulacyjny Rachunkowości decyduje, w oparciu o wniosek Komisji, czy MSSF powinny zostać przyjęte,

proces techniczny, podczas którego EFRAG zapewnia wsparcie i wiedzę fachową w ocenie MSSF i doradza Komisji, czy przyjąć rozpatrywane MSSF.

Rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 określa międzynarodowe standardy rachunkowości i odnoszące się do nich interpretacje. Niniejsze rozporządzenie było zmienianie kilkakrotnie w celu uwzględnienia wszystkich standardów przedstawionych przez RMSR od 2008 r., w tym określonych zmian z 2012 r. dotyczących skonsolidowanych sprawozdań finansowych, spółek cywilnych i informacji, które należy przedstawiać odnośnie udziałów w innych jednostkach.

Tabela znajdująca się na stronie internetowej Komisji, wymienia wszystkie zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 1126/2008 i jest regularnie publikowana i aktualizowana.

W czerwcu 2015 r. Komisja Europejska przyjęła sprawozdanie oceniające stosowanie rozporządzenia. Stwierdzono w nim, że dzięki zastosowaniu MSSF udało się zasadniczo poprawić skuteczność unijnych rynków finansowych poprzez poprawę przejrzystości i porównywalności sprawozdań finansowych. Zidentyfikowano jednak pewne obszary wymagające dalszej poprawy, takie jak lepsza współpraca między podmiotami procesu zatwierdzania.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Od 14 września 2002 r.

KLUCZOWE POJĘCIA

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i odnoszące się do nich Interpretacje (interpretacje SKI-KMISF), kolejne zmiany do tych standardów i odnoszących się do nich interpretacji, przyszłe standardy i związane z nimi interpretacje wydane lub przyjęte przez Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR).

SKI-KMISF: Stały Komitet ds. Interpretacji (SKI) to poprzednik Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF).

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej dotyczącej standardów i interpretacji MSR/MSSF.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002

14.9.2002

-

Dz.U. L 243 z 11.9.2002, str. 1-4

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 297/2008

10.4.2008

-

Dz.U. L 97 z 9.4.2008, str. 62-63

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 zostały włączone do tekstu pierwotnego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dziennik Urzędowy L 320 z 29.11.2008, str. 1-481)

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady: Ocena rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (COM(2015) 301 final z dnia 18 czerwca 2015 r.)

Ostatnia aktualizacja: 10.06.2015

Top