Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

Go to the summaries’ table of contents

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

Wymaga od wszystkich unijnych spółek notowanych w obrocie publicznym (tj. unijnych spółek, które wyemitowały papiery wartościowe na regulowanym rynku UE), w tym banków i zakładów ubezpieczeń, sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie ze standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF)* począwszy od 2005 r.

Stosowanie wspólnych standardów rachunkowości poprawia przejrzystość i porównywalność sprawozdań finansowych spółek, zwiększając w ten sposób efektywność rynku i zmniejszając koszty pozyskiwania kapitału przez spółki.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Państwa UE mają możliwość wprowadzenia zezwolenia lub wymogu, aby spółki notowane w obrocie publicznym sporządzały również roczne sprawozdania zgodnie z MSSF przyjętymi zgodnie z procedurami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu. Mogą one też podjąć decyzję o rozszerzeniu powyższego zezwolenia lub wymogu na spółki nienotowane w obrocie publicznym w odniesieniu do sporządzania przez nie skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub rocznych sprawozdań finansowych.

W celu zapewnienia nadzoru politycznego, rozporządzenie wprowadza nowy mechanizm UE, mający na celu ocenę MSSF przyjętych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) z siedzibą w Londynie, co ma dać im wykonalność w UE.

Proces ten wspomagają dwa organy:

Mechanizm zatwierdzania obejmuje dwustopniowy proces:

  • proces regulacyjny, podczas którego Komitet Regulacyjny Rachunkowości decyduje, w oparciu o wniosek Komisji, czy MSSF powinny zostać przyjęte;
  • proces techniczny, podczas którego EFRAG zapewnia wsparcie i wiedzę fachową w ocenie MSSF i doradza Komisji, czy przyjąć rozpatrywane MSSF.

Rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 określa zatwierdzone MSSF i odnoszące się do nich interpretacje. Niniejsze rozporządzenie było zmienianie kilkakrotnie w celu uwzględnienia wszystkich standardów przedstawionych przez RMSR od 2008 r., w tym określonych zmian z 2012 r. dotyczących skonsolidowanych sprawozdań finansowych, spółek cywilnych i informacji, które należy przedstawiać odnośnie udziałów w innych jednostkach.

Podstrona znajdująca się na stronie internetowej Komisji, wymienia wszystkie zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 1126/2008 i jest regularnie publikowana i aktualizowana.

W czerwcu 2015 r. Komisja Europejska przyjęła sprawozdanie oceniające stosowanie rozporządzenia. Stwierdzono w nim, że dzięki zastosowaniu MSSF udało się zasadniczo poprawić skuteczność unijnych rynków finansowych poprzez poprawę przejrzystości i porównywalności sprawozdań finansowych. Zidentyfikowano jednak pewne obszary wymagające dalszej poprawy, takie jak lepsza współpraca między stronami zaangażowanymi w proces zatwierdzania.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 14 września 2002 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej: wcześniej znane jako międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR), międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF) i odnoszące się do nich interpretacje (interpretacje SKI-KIMSF*), późniejsze zmiany tych standardów i odnoszących się do nich interpretacji, przyszłe standardy i odnoszące się do nich interpretacje wydane lub przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB).
SKI-KMISF: Stały Komitet ds. Interpretacji (SKI) to poprzednik Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF).

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1–4)

Kolejne zmiany rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady: Ocena rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (COM(2015) 301 final z dnia 18.6.2015)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 320 z 29.11.2008, str. 1–481)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 29.05.2018

Top