EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych

Europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (EWG) nr 2137/85 – europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych

JAKI JEST CEL NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

  • Wprowadza ono unijny instrument prawny w postaci europejskiego ugrupowania interesów gospodarczych (EUIG), mający na celu minimalizować przeszkody o charakterze prawnym, fiskalnym lub psychologicznym, jakie osoby fizyczne, przedsiębiorstwa i inne jednostki organizacyjne napotykają podejmując współpracę transgraniczną.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

EUIG jest tworzone na warunkach opisanych poniżej.

Rola

Rolą ugrupowania jest ułatwianie lub rozwój działalności gospodarczej jego członków poprzez ustanowienie wspólnych środków, działań oraz kompetencji. Umożliwia to osiągnięcie lepszych wyników niż gdyby działalność była wykonywana indywidualnie.

Tworzenie

  • Członkami ugrupowania mogą być spółki oraz inne jednostki organizacyjne prawa publicznego lub prywatnego, które zostały utworzone zgodnie z prawem kraju UE, posiadające siedzibę w UE. W jego skład mogą wchodzić również osoby fizyczne wykonujące działalność przemysłową, handlową, rzemieślniczą, rolniczą, osoby wykonujące wolny zawód lub świadczące inne usługi w UE.
  • EUIG musi liczyć co najmniej dwóch członków pochodzących z różnych krajów UE.
  • Umowa o utworzeniu EUIG musi zawierać nazwę, siedzibę oraz przedmiot ugrupowania, a także nazwę, numer oraz miejsce wpisu do rejestru, jeśli takie istnieje, każdego członka ugrupowania, oraz czas, na jaki zostało powołane ugrupowanie, w przypadku gdy nie jest on nieokreślony. Umowa powinna zostać złożona w rejestrze wskazanym przez każde państwo UE. Rejestracja zapewnia EUIG pełną zdolność prawną w całej Wspólnocie.
  • EUIG nie może ogłosić publicznej subskrypcji.
  • Do utworzenia EUIG nie wymaga się kapitału. Jego członkowie mogą dobrowolnie wybierać inne sposoby finansowania.

Pracownicy

EUIG nie może zatrudniać więcej niż 500 osób.

Zawiadomienie o utworzeniu i likwidacji

Zawiadomienie o utworzeniu lub likwidacji ugrupowania musi zostać opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.

Siedziby

Siedziba ugrupowania musi znajdować się na terenie UE i może być przenoszona z jednego państwa UE do innego pod pewnymi warunkami.

Prawo do głosowania i organy

Każdy członek EUIG posiada co najmniej jeden głos. Umowa o utworzeniu ugrupowania może jednakże przyznać niektórym członkom więcej niż jeden głos, pod warunkiem że żaden z nich nie będzie posiadał większości głosów. Decyzje, które muszą zostać przyjęte jednomyślnie są wyszczególnione w rozporządzeniu.

EUIG musi składać się z co najmniej z dwóch organów:

  • pierwszy stanowią jego członkowie, którzy działają wspólnie,
  • drugi tworzą zarządzający.

Zarządzający, lub każdy z zarządzających, jeśli ugrupowaniem zarządza więcej osób, reprezentuje i wiąże ugrupowanie w stosunku do osób trzecich, nawet w przypadku gdy jego czynności nie wchodzą w zakres celów ugrupowania.

Zyski

Celem ugrupowania nie jest osiąganie zysków dla siebie. Zyski EUIG uznaje się za zyski członków, które są między nimi rozdzielane zgodnie z klauzulą przewidzianą w umowie o utworzeniu ugrupowania lub, w razie braku podobnej klauzuli, w częściach równych. Zyski lub straty EUIG podlegają opodatkowaniu jedynie w zakresie, w jakim przypadają członkom.

Nieograniczona solidarna odpowiedzialność

W zamian za swobodę w stosunkach umownych, która stanowi podstawę EUIG, i za brak wymogu wnoszenia minimalnego kapitału każdy członek ugrupowania ponosi nieograniczoną solidarną odpowiedzialność za jego długi.

KONTEKST

Rozporządzenie jest odpowiedzią na konieczność harmonijnego rozwoju działalności gospodarczej w całej Wspólnocie oraz ustanowienie jednolitego rynku oferującego warunki analogiczne do warunków rynku krajowego.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego ugrupowania interesów gospodarczych (EUIG) (Dz.U. L 199 z 31.7.1985, s. 1–9)

Ostatnia aktualizacja: 20.06.2016

Top