EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Komitet Polityki Gospodarczej UE

Komitet Polityki Gospodarczej UE

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Decyzja Rady 2000/604/WE – skład i Statut Komitetu Polityki Gospodarczej

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DECYZJI?

 • Określa zadania, skład, organizację oraz sposób funkcjonowania Komitetu Polityki Gospodarczej Unii Europejskiej (UE), utworzonego początkowo w 1974 r.
 • Decyzja została wydana po przejściu UE do ostatniego etapu unii gospodarczej i walutowej (UGW), w którym ustalono stałe kursy wymiany walut i wprowadzono wspólną walutę, euro, na rynki walutowe oraz rynki płatności elektronicznych.
 • Zmieniono ją w 2003 r. w celu uwzględnienia rozszerzenia UE w 2004 r.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zadania komitetu

 • Komitet:
  • przyczynia się do prac Rady (a konkretnie unijnych ministrów gospodarki i finansów — Ecofin) w zakresie koordynacji polityki gospodarczej i budżetów UE oraz krajów UE;
  • doradza Komisji Europejskiej;
  • przygotowuje niektóre z prac Eurogrupy.
 • Komitet:
  • przeprowadza analizy gospodarcze;
  • przedstawia opinie dotyczące metodologii;
  • prowadzi przygotowania prac Rady w zakresie europejskiego semestru, w tym przedstawia zalecenia dla krajów UE na podstawie projektów Komisji;
  • przedstawia zalecenia w sprawie polityki, np. ogólne wytyczne dotyczące polityki gospodarczej, które mają poprawić potencjał wzrostu i zatrudnienie w UE;
  • wnosi wkład w procedurę nadzoru wielostronnego krajowych polityk gospodarczych poprzez przeprowadzanie regularnych przeglądów reform strukturalnych krajów UE;
  • zapewnia doradztwo w sprawie polityki w zakresie planu inwestycyjnego dla Europy, którego celem jest usunięcie barier regulacyjnych dla inwestycji zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym.
 • Komitet koncentruje się w szczególności na:
  • funkcjonowaniu unijnego rynku towarów, rynku kapitałowego, rynku usług oraz rynku pracy, włącznie z płacami, produktywnością, rozwojem zatrudnienia i konkurencyjności;
  • roli i efektywności sektora publicznego i długoterminowej stabilności finansów publicznych;
  • ogólnogospodarczych konsekwencjach poszczególnych polityk, takich jak polityki odnoszące się do środowiska naturalnego, badań i rozwoju oraz spójności społecznej.
 • Komitet wspiera prace Komitetu Ekonomiczno-Finansowego. Obejmuje to m.in. dokonywanie stałych przeglądów krótko- i średnioterminowego rozwoju makroekonomicznego w UE i w krajach UE. Dostarcza analizy i opinie na temat wzajemnych oddziaływań między politykami strukturalnymi i makroekonomicznymi oraz kształtowania się płac.
 • Służy również jako forum dla dialogu makroekonomicznego z Europejskim Bankiem Centralnym (EBC), Komitetem Ekonomiczno-Finansowym, Komitetem Zatrudnienia, Komisją oraz partnerami społecznymi.

Skład i funkcjonowanie

 • W skład Komitetu wchodzi dwóch przedstawicieli z każdego kraju UE oraz po dwóch przedstawicieli Komisji oraz EBC.
 • Gdy Komitet zwołuje posiedzenia w formie Eurogrupy, w jego skład wchodzą przedstawiciele Komisji, EBC oraz krajów, których walutą jest euro.
 • Przewodniczący jest wybierany raz na dwa lata. Komitet jest wspomagany przez sekretariat.
 • Posiedzenia Komitetu są poufne, ale sprawozdania i opinie są zazwyczaj publicznie dostępne.
 • Jeżeli opinie lub sprawozdania Komitetu wymagają głosowania, muszą zostać przyjęte większością głosów członków. Komitet zawiera również w sprawozdaniu poglądy mniejszości lub głosy odrębne wyrażone w toku dyskusji.
 • Gdy sprawozdanie dotyczy kwestii, w odniesieniu do których Rada może podjąć decyzję, członkowie banków centralnych i Komisji nie biorą udziału w głosowaniu.
 • Komitet ustanowił kilka grup roboczych, które zajmują się konkretnymi kwestiami:

OD KIEDY NINIEJSZA DECYZJA MA ZASTOSOWANIE?

Ma ona zastosowanie od 12 października 2000 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Decyzja Rady 2000/604/WE z dnia 29 września 2000 r. w sprawie składu i Statutu Komitetu Polityki Gospodarczej (Dz.U. L 257 z 11.10.2000, s. 28–31)

Kolejne zmiany do decyzji 2000/604/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 11.04.2017

Top