Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Protokół w sprawie stosowania konwencji alpejskiej w zakresie transportu

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Protokół w sprawie stosowania konwencji alpejskiej w zakresie transportu

Konwencja alpejska jest ramowym porozumieniem na rzecz ochrony i zrównoważonego rozwoju regionu alpejskiego i ma na celu zachowanie i ochronę masywu w wymiarze środowiskowym, gospodarczym i społecznym poprzez stosowanie zasady zapobiegania, zasady zanieczyszczający płaci oraz współpracy stron konwencji. Tekst zawiera dziewięć protokołów poświęconych różnym sektorom. Niniejsza decyzja ma na celu stosowanie przez UE protokołu w sprawie transportu konwencji alpejskiej.

AKT

Decyzja Rady 2007/799/WE z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty, Protokołu w sprawie stosowania konwencji alpejskiej w zakresie transportu (Protokół w sprawie transportu).

STRESZCZENIE

Decyzją Rady 96/191/WE Unia Europejska (UE) zawarła konwencję w sprawie ochrony Alp. Dokument ten zakłada ochronę naturalnego ekosystemu oraz promocję zrównoważonego rozwoju Alp poprzez ochronę interesów gospodarczych i kulturowych ludności. Konwencja alpejska powołuje stały komitet składający się z przedstawicieli umawiających się stron.

Podpisanie protokołu przez UE jest także dla wszystkich stron sygnałem zachęcającym do podpisania i ratyfikowania protokołu.

Cele

Celami protokołu są:

 • zmniejszenie obciążenia i zagrożenia powodowanego przez transport wewnątrzalpejski,
 • wspieranie rozwoju przestrzeni życiowej i gospodarczej dzięki zharmonizowanej polityce transportowej różnych krajów, integrującej różne rodzaje transportu (drogi, koleje itp.),
 • ograniczanie zagrożeń dla bioróżnorodności regionu alpejskiego oraz dla jego dziedzictwa naturalnego i kulturowego,
 • zapewnienie ruchu dzięki zwiększeniu sprawności i efektywności systemów transportu, przy racjonalnych ekonomicznie kosztach.

Strony konwencji zobowiązują się, że zarządzając terenami alpejskimi uwzględnią zagrożenia i obciążenia związane z ruchem, takie jak zanieczyszczenia (hałas lub środki chemiczne) oraz bezpieczeństwo osób i dóbr. Jednocześnie umawiające się strony mają za zadanie:

 • zwiększać opłacalność sektora transportu,
 • wspierać optymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury,
 • uwzględniać problematykę związaną z transportem w trakcie oceny i wdrażania innych polityk,
 • włączać samorządy lokalne do procesów podejmowania decyzji.

Środki i strategie szczegółowe

Konwencja alpejska wymienia także pewne szczegółowe środki i strategie. Stawiają sobie za cel promowanie rozsądnego i bezpiecznego zarządzania transportem dzięki stosowaniu następujących zasad:

 • odpowiednia koordynacja różnych sposobów i środków transportu,
 • stosowanie intermodalności,
 • przenoszenie usług transportowych na środki transportu mniej uciążliwe dla środowiska naturalnego,
 • ochrona tras transportowych przed zagrożeniami naturalnymi,
 • ochrona ludzi i środowiska naturalnego,
 • stopniowe zmniejszanie emisji substancji szkodliwych i hałasu,
 • tworzenie i rozbudowa przyjaznych dla użytkowników i środowiska systemów transportu publicznego,
 • przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanych projektów oraz konsultowanie zainteresowanych stron.

Konwencja określa także zasady szczegółowe dla poszczególnych rodzajów transportu:

 • wsparcie transportu kolejowego poprzez poprawę infrastruktury, jej optymalne wykorzystanie oraz intermodalność transportu towarowego,
 • zwiększenie wykorzystania możliwości żeglugi rzecznej i morskiej,
 • w transporcie drogowym, umawiające się strony muszą zaprzestać budowy nowych tras o dużym natężeniu ruchu. Pewne projekty mogą być jednak realizowane, jeśli wpływ na środowisko jest zminimalizowany,
 • obciążenia dla środowiska powodowane przez transport lotniczy powinny być jak najbardziej zmniejszone. Bezsilnikowy rekreacyjny ruch lotniczy także musi być ograniczony.

Zasada zanieczyszczający płaci

Tekst zachęca także strony do stosowania zasady zanieczyszczający płaci oraz do ustanowienia systemu obliczania, który umożliwi włączenie kosztów środowiskowych do oceny łącznego kosztu infrastruktury.

Strony zobowiązane są do przedstawiania stałemu komitetowi sprawozdania z działań podjętych zgodnie z protokołem. Komitet sporządza sprawozdanie, w którym stwierdza, czy strony dopełniły obowiązków wynikających z protokołu.

Kontekst

14 maja 1991 r. Rada upoważniła Komisję do uczestniczenia w negocjacjach mających na celu zredagowanie konwencji alpejskiej i jej protokołów.

Protokół o transporcie został udostępniony do podpisu przez umawiające się strony podczas spotkania ministerialnego konwencji alpejskiej zorganizowanego w Lucernie w dniach 30–31 października 2000 r.

Rada podpisała protokół o transporcie konwencji alpejskiej 12 grudnia 2006 r. Decyzji tej towarzyszyła wspólna deklaracja Rady i Komisji dotycząca interpretacji protokołu o transporcie.

Poza Unią Europejską konwencję alpejską zawarły: Austria, Francja, Liechtenstein, Monako, Niemcy, Słowenia, Szwajcaria i Włochy.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja 2007/799/WE

12.1.2007

-

Dz.U. L 323 z 8.12.2007

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Rady z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu wykonawczego konwencji alpejskiej z roku 1991 w zakresie transportu (protokołu o transporcie) [( 2013/332/EU ) Dz.U. L177 z 28.6.2013].

W wyniku wejścia w życie Traktatu z Lizbony w dniu 1 grudnia 2009 r., Unia Europejska zastąpiła Wspólnotę Europejską i jest jej następcą prawnym, i od tego dnia wykonuje wszystkie prawa i obowiązki Wspólnoty Europejskiej. W związku z tym odniesienia w tekście protokołu do Wspólnoty Europejskiej lub Wspólnoty uznaje się, w odpowiednich przypadkach, za odniesienia do Unii Europejskiej lub Unii.

Ostatnia aktualizacja: 28.02.2014

Top