EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Plan działania Unii Europejskiej dotyczący gospodarki leśnej

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Plan działania Unii Europejskiej dotyczący gospodarki leśnej

Ten plan działań ma na celu stworzenie spójnych ram dla inicjatyw w dziedzinie gospodarki leśnej na szczeblu Unii Europejskiej. Stanowi on także narzędzie koordynacji działań europejskich i polityki w dziedzinie gospodarki leśnej państw członkowskich. Plan zawiera propozycje osiemnastu podstawowych działań, które zostaną wdrożone w ciągu pięciu lat (2007–2011).

AKT

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 15 czerwca 2006 r. w sprawie planu działań dotyczącego gospodarki leśnej Unii Europejskiej [COM(2006) 302 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Lasy są ważnym obszarem dla Unii Europejskiej (UE): ich powierzchnia stanowi 37,8% terytorium europejskiego i zapewniają one pracę 3,4 mln ludzi (przemysł leśny oraz przemysły pochodne). W dodatku UE jest drugim po Stanach Zjednoczonych producentem okrąglaków przemysłowych, a jej udział w światowej produkcji ligniny wynosi 80%. W kontekście zmiany klimatycznej las odgrywa bardzo istotną rolę w wychwytywaniu dwutlenku węgla, ale także jako producent biomasy * oraz źródło energii odnawialnych. Wreszcie lasy są ważne ze społecznego i kulturowego punktu widzenia: są atrakcyjne dla mieszkańców miast, umożliwiają podejmowanie działań rekreacyjnych i korzystnych dla zdrowia, stanowią nieocenione dziedzictwo kulturowe.

Komisja Europejska zdefiniowała cztery podstawowe cele, które należy zrealizować, aby zoptymalizować zrównoważone zarządzanie oraz wielofunkcyjną rolę lasów UE:

 • poprawa konkurencyjności długoterminowej,
 • poprawa i ochrona środowiska,
 • wkład w podniesienie jakości życia,
 • sprzyjanie komunikacji i koordynacji, aby poprawić spójność i współpracę na poszczególnych szczeblach.

Cele te opierają się na 18 podstawowych działaniach, które Unia Europejska wdraża wspólnie z państwami członkowskimi. Plan działań przewiduje także działania dodatkowe, które państwa członkowskie mogą wdrożyć w zależności od własnej specyfiki i priorytetów, wykorzystując czasem w tym celu istniejące narzędzia wspólnotowe.

Poprawa konkurencyjności długoterminowej

Konkurencyjność przemysłu leśnego ma pierwszoplanowe znaczenie. Ten sektor dysponuje ogromnym potencjałem rozwoju nowych produktów i usług o wysokiej jakości odpowiadających wzrastającemu popytowi, jako źródło surowców odnawialnych. Komisja proponuje pięć podstawowych działań, które odpowiadają temu celowi:

 • pierwsze działanie podstawowe: Komisja zbada wpływ globalizacji na ekonomiczną rentowność i konkurencyjność leśnictwa w UE, aby określić główne czynniki wpływające na rozwój aktywności sektora leśnego w UE. Dokument te będzie stanowił podstawę do dyskusji dotyczących działań, które należy podjąć w celu poprawienia konkurencyjności,
 • drugie działanie podstawowe: wspieranie badań i rozwoju technologicznego w celu wzmocnienia konkurencyjności sektora leśnego (m.in. poprzez 7. program ramowy w zakresie badań),
 • trzecie działanie podstawowe: wymiana i ocena doświadczeń w zakresie wyceny i wprowadzania do obrotu produktów niedrzewnych i związanych z nimi usług; Chodzi o określenie całkowitej wartości lasów i funkcji przez nie pełnionych, jak również opracowania i stosowania instrumentów służących zrekompensowaniu strat za niesprzedane produkty i usługi,
 • czwarte działanie podstawowe: propagowanie wykorzystywania biomasy leśnej do wytwarzania energii,
 • piąte działanie podstawowe: wspieranie współpracy pomiędzy właścicielami lasów oraz poprawa możliwości edukacyjnych i szkoleniowych w leśnictwie.

Poprawa stanu środowiska i jego ochrona

Celem jest utrzymanie i stosowna poprawa stanu różnorodności biologicznej, wychwytywanie dwutlenku węgla, zachowanie integralności, dobrego stanu i odporności ekosystemów leśnych na różnorodnych poziomach geograficznych. W związku z tym Komisja proponuje podjęcie następujących działań podstawowych:

 • szóste działanie podstawowe: wspieranie państw członkowskich UE w realizowaniu zobowiązań dotyczących łagodzenia zmian klimatycznych podjętych w Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu UNFCCC i w protokole z Kioto oraz zachęcanie do przystosowywania się do skutków zmian klimatycznych,
 • siódme działanie podstawowe: przyczynianie się do osiągnięcia zmienionych celów Wspólnoty w zakresie różnorodności biologicznej ustanowionych do 2010 r. i na przyszłe lata,
 • ósme działanie podstawowe: prace nad europejskim systemem monitorowania lasów w związku z zakończeniem programu monitorowania „Forest Focus” ,
 • dziewiąte działanie podstawowe:: poprawa ochrony lasów w UE.

Państwa członkowskie mogą również, przy pomocy EFRROW oraz instrumentu Life+, wspierać działania podejmowane na rzecz lasów (Natura 2000), dla systemów rolno-leśnych, wspierać odtwarzanie lasów zniszczonych przez klęski żywiołowe i pożary, wspierać prowadzenie badań dotyczących przyczyn pożarów lasów, wspierać kampanie informacyjne.

Przyczynianie się do poprawy jakości życia

Komisja uważa, że ważne jest zachowanie i wspieranie kulturowego i społecznego wymiaru lasów. W związku z tym proponuje podjęcie następujących działań podstawowych:

 • dziesiąte działanie podstawowe: wspieranie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska,
 • jedenaste działanie podstawowe: utrzymanie i poprawa ochronnych funkcji lasów,
 • dwunaste działanie podstawowe: wykorzystanie potencjału lasów miejskich i podmiejskich.

Dodatkowo państwa członkowskie mogą z pomocą EFRR zwiększać inwestycje i zrównoważone zarządzanie lasami w celu lepszego przeciwdziałania klęskom żywiołowym.

Wspieranie koordynacji i komunikacji

Choć polityka leśna należy do kompetencji państw członkowskich, liczne inicjatywy polityczne wywierające wpływ na sektor leśny są opracowywane na poziomie europejskim. Wymaga to poprawy spójności i współpracy międzysektorowej, aby zrównoważyć cele gospodarcze, środowiskowe, społeczno-kulturowe na poszczególnych poziomach organizacyjnych i instytucjonalnych.

 • trzynaste działanie podstawowe: Wzmocnienie pozycji Stałego Komitetu ds. Leśnictwa *,
 • czternaste działanie podstawowe: wzmocnienie koordynacji pomiędzy obszarami polityki w kwestiach związanych z leśnictwem,
 • piętnaste działanie podstawowe zastosowanie otwartej metody koordynacji w odniesieniu do krajowych programów leśnych,
 • szesnaste działanie podstawowe: wzmocnienie pozycji UE w międzynarodowych przedsięwzięciach związanych z leśnictwem,
 • siedemnaste działanie podstawowe: zachęcanie do wykorzystywania drewna i innych produktów leśnych pochodzących z lasów zarządzanych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
 • osiemnaste działanie podstawowe: udoskonalenie wymiany informacji i komunikacji. Komisja Europejska przygotuje portal poświęcony zarządzaniu gospodarką leśną na stronie internetowej Europa.

Ponadto państwa członkowskie są zachęcane do organizacji wydarzeń medialnych, takich jak „Tydzień lasu” czy też „Dzień lasu” w celu podnoszenia świadomości w zakresie korzyści płynących ze zrównoważonej gospodarki leśnej.

W 2009 r. Komisja przeprowadziła średniookresową ocenę realizacji planu działań, a w 2012 r. dokona oceny całościowej.

Kontekst

W grudniu 1998 r. Rada Europejska przyjęła rezolucję w sprawie strategii leśnej Unii Europejskiej. Następnie Komisja przedstawiła sprawozdanie na temat wdrażania tej strategii w ciągu pięciu lat i proponowała, m.in., rozpoczęcie realizacji planu działania UE w zakresie zrównoważonego zarządzania gospodarką leśną. W maju 2005 r. Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa zwróciła się do Komisji o przygotowanie tego planu działań.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie

 • Biomasa: ogół roślinnych i zwierzęcych produktów organicznych wykorzystywanych do celów energetycznych lub rolniczych.
 • Stały Komitet ds. Leśnictwa (CPS) utworzony w 1989 r., reprezentuje administrację leśną państw członkowskich UE. Liczy 27 członków (wyznaczanych przez rządy państw członkowskich UE) a przewodniczy mu Komisja Europejska. Spełnia potrójną rolę: konsultacja i zarządzanie konkretnymi środkami w zakresie leśnictwa, forum konsultacyjne w sprawach bieżących wykonujące ekspertyzy podczas opracowywania rozwiązań w ramach różnych polityk wspólnotowych, miejsce wymiany informacji między państwami członkowskimi a Komisją. Komitet będzie organem koordynującym pomiędzy Komisją a państwami członkowskimi, wspomagającym realizację planu działań.

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2005 r. – Sprawozdanie z realizacji strategii leśnej Unii Europejskiej [COM(2005) 84 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

See also

 • Strona Generalnej Dyrekcji ds. Ochrony Środowiska i Lasów (EN)

Ostatnia aktualizacja: 27.10.2011

Top