EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Media 2007: program wspierający europejski sektor audiowizualny

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Media 2007: program wspierający europejski sektor audiowizualny

MEDIA 2007 jest nowym programem wspierającym europejski sektor audiowizualnym. Stanowi kontynuację programów MEDIA Plus oraz MEDIA – Szkolenia. MEDIA 2007 jest pomyślany jako jednolity program, który łączy dwa istniejące podejścia (przygotowanie, dystrybucja, promocja/szkolenia). Dysponuje pulą blisko 755 mln euro na lata 2007–2013.

AKT

Decyzja nr 1718/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie programu wspierającego europejski sektor audiowizualny (MEDIA 2007).

STRESZCZENIE

Sektor audiowizualny jest najważniejszym środkiem przekazu pozwalającym rozpowszechniać i rozwijać europejskie wartości kulturalne. Odgrywa podstawową rolę w budowaniu europejskiej tożsamości kulturowej i w wyrażaniu obywatelstwa europejskiego. Obrót europejskimi utworami audiowizualnymi (filmy i programy telewizyjne) przyczynia się do wzmocnienia dialogu międzykulturowego oraz do poprawy wzajemnego zrozumienia i poznania kultur europejskich. Dzięki wsparciu Wspólnoty sektor audiowizualny będzie mógł stać się spoiwem europejskich kultur oraz społeczności obywatelskich.

Europejski sektor audiowizualny stanowi nie tylko wysoką wartość kulturową, ale także znaczny potencjał społeczno-ekonomiczny. Wsparcie Wspólnoty dla sektora audiowizualnego wchodzi także w zakres strategii lizbońskiej, której celem jest, by Unia Europejska (UE) stała się najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką na świecie.

W ramach programu MEDIA 2007 Komisja zamierza kontynuować działanie wspólnotowe realizowane poprzez programy Media I, Media II, Media Plus oraz Media – Szkolenia, które wspierały rozwój europejskiego przemysłu audiowizualnego od 1991 r.

CELE OGÓLNE

Program MEDIA 2007 został ustanowiony na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Celami globalnymi programu są:

 • ochrona oraz podkreślanie wartości różnorodności kulturowej i językowej oraz kinematograficznego i audiowizualnego dziedzictwa europejskiego, zapewnianie społeczeństwu dostępu do niego, a także promowanie dialogu pomiędzy kulturami,
 • zapewnienie intensywniejszego obiegu i większego kręgu widzów europejskim utworom audiowizualnym na terenie Unii Europejskiej i poza nią,
 • wzmocnienie konkurencyjności europejskiego sektora audiowizualnego w ramach otwartego i konkurencyjnego europejskiego rynku sprzyjającego zatrudnieniu.

Aby zrealizować te cele, program MEDIA 2007 wspiera:

 • w fazie przedprodukcyjnej nabywanie i doskonalenie umiejętności w dziedzinie audiowizualnej oraz tworzenie europejskich utworów audiowizualnych,
 • w fazie poprodukcyjnej dystrybucję oraz promocję europejskich utworów audiowizualnych,
 • programy pilotażowe. Wsparcie to ma na celu dostosowanie programu do zmian zachodzących na rynku.

W ramach dziedzin działania program przyjmuje następujące priorytety:

 • promowanie kreatywności w europejskim sektorze audiowizualnym, jak również poznawanie i rozpowszechnianie europejskiego dziedzictwa kinematograficznego i audiowizualnego,
 • umacnianie struktury europejskiego sektora audiowizualnego, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP),
 • zmniejszanie, wewnątrz europejskiego rynku audiowizualnego, różnic między krajami o dużych zdolnościach produkcji audiowizualnej a krajami lub regionami o niskich zdolnościach w zakresie produkcji audiowizualnej i/lub o niewielkiej powierzchni i zasięgu językowym. Te priorytety odpowiadają konieczności ochrony oraz wzmocnienia różnorodności kulturowej i dialogu interkulturowego w Europie.
 • śledzenie zmian zachodzących na rynku w zakresie systemów cyfrowych.

PULA FINANSOWA

Pula finansowa przeznaczona na realizację niniejszego programu wynosi 755 mln euro.

CELE I DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE

Faza przedprodukcyjna

Program przyjmuje następujące cele odnoszące się do fazy przedprodukcyjnej:

 • nabywanie i doskonalenie umiejętności w dziedzinie audiowizualnej: program umożliwia wsparcie projektów mających na celu podniesienie umiejętności europejskich specjalistów z sektora audiowizualnego oraz zaadaptowanie ich kwalifikacji technicznych do technologii cyfrowych. Ponadto celem jest zwiększanie europejskiego wymiaru działań szkoleniowych w sektorze audiowizualnym poprzez wsparcie dla tworzenia sieci oraz zwiększania mobilności europejskich specjalistów w dziedzinie kształcenia (europejskie szkoły filmowe, instytuty szkoleniowe, partnerzy z sektora zawodowego). W ramach programu zostaną również przyznane stypendia dla specjalistów pochodzących z nowych państw członkowskich, aby wspomóc ich pracę w podejmowaniu wyzwań stojących przez poszerzonym rynkiem audiowizualnym.
 • rozwój: program wspiera również realizację projektów produkcji pochodzących z niezależnych wytwórni. Oferuje także pomoc w opracowywaniu planów finansowych dla przedsiębiorstw, w tym finansowania koprodukcji.

Faza poprodukcyjna

Program przyjmuje następujące cele odnoszące się do fazy poprodukcyjnej utworów audiowizualnych:

 • dystrybucja i upowszechnianie: wsparcie w fazie dystrybucji i upowszechniania pozostaje priorytetem dla konsolidacji jednego rynku europejskiego oraz wzmocnienie konkurencyjności sektora audiowizualnego. Ustanowienie europejskiej strategii dystrybucji jest kluczowe, aby europejskie utwory audiowizualne mogły stawić czoło konkurencji światowej. Działanie wspólnotowe będzie miało na celu:
 • promocja: w tym zakresie celem programu jest poprawa obiegu europejskich utworów audiowizualnych poprzez zapewnienie im dostępu do profesjonalnych rynków europejskich i międzynarodowych. Priorytetem programu jest również ułatwienie dostępu europejskiej i międzynarodowej publiczności do europejskich utworów audiowizualnych. Program działa także na rzecz wspierania wspólnych działań organizowanych przez międzynarodowe instytucje zajmujące się promocją filmów oraz programów audiowizualnych, jak również wspierania działań promujących europejskie dziedzictwo kinematograficzne i audiowizualne.

Projekty pilotażowe

Program wspiera innowacyjność poprzez realizację programów pilotażowych, ze szczególnym naciskiem na wprowadzanie i wykorzystywanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Programy pilotażowe pozwalają zapewnić dostosowanie programu do zmian technologicznych.

WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU

Przepisy dotyczące państw trzecich

Program jest otwarty na uczestnictwo w nim następujących państw, pod warunkiem spełnienia wymogów i otrzymania uzupełniających środków:

 • kraje EFTA będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
 • kraje kandydujące, będące beneficjentem strategii przedakcesyjnej UE,
 • kraje Bałkanów Zachodnich (zgodnie z warunkami określonymi z tymi krajami po zawarciu umów ramowych dotyczących ich uczestnictwa w programach wspólnotowych),
 • kraje będące stronami Konwencji Rady Europy w sprawie telewizji ponadgranicznej (EN) (FR),
 • inne państwa trzecie, które zawarły z Unią Europejską układy o stowarzyszeniu lub współpracy, zawierające klauzule dotyczące sektora audiowizualnego.

Beneficjenci i przepisy finansowe

Beneficjentami programu mogą być osoby prawne i fizyczne. W zależności od rodzaju działań pomoc finansowa może przybrać formę dotacji lub stypendiów.

Pomoc finansowa przyznawana w ramach programu nie może przekroczyć 50% ostatecznych kosztów działań objętych wsparciem. Jednak w szczególnych przypadkach może ona sięgać do 75% kosztów.

Wprowadzenie w życie

Do realizacji programu zobowiązana jest Komisja wspierana przez komitet.

Organem wykonawczym jest europejska sieć biur MEDIA Desks (EN) (FR). Biura zapewniają rozpowszechnianie informacji o programie na poziomie krajowym, w szczególności w kwestii projektów transgranicznych.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja nr 1718/2006/WE [procedura współdecyzji COD/2004/0151]

25.11.2006

Dz.U. L 327 z 24.11.2006

See also

 • Więcej informacji na stronie: program MEDIA (EN)

Ostatnia aktualizacja: 04.01.2007

Top